Tartu Ülikooli keelepõhimõtted

Aktuaalne

Keelepõhimõtted kehtestati selleks, et toetada TÜ arengukavas (aastani 2015) seatud eesmärkide saavutamist ja tegevusplaanide elluviimist. TÜ nõukogu kinnitas põhimõtted 30. jaanuaril 2009.

Keelepõhimõtete kehtestamisel arvestati Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu keelepoliitilisi suundi ja soovitusi, sh Euroopa Nõukogu koostatud dokumenti «Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine» ning Eestis välja töötatud keelevaldkonda reguleerivaid strateegiaid «Eesti keele arendamise strateegia 2004–2010», «Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia aastateks 2006–2015» ja «Eesti võõrkeelte strateegia aastani 2015».

1. Tartu Ülikooli keelepõhimõtete kehtestamise eesmärk on:

1.1. määratleda eesti keele ja teiste keelte roll Tartu Ülikooli õppe- ja teadustöös ning sise- ja välissuhtluses;

1.2. suurendada keeleteadlikkust ning ergutada oma töötajaid ja üliõpilasi õppima ja kasutama eri keeli;

1.3. tagada arusaadav ja korrektne keelekasutus õppe- ja teadustöös ning sise- ja välissuhtluses;

1.4. arendada Tartu Ülikooli rahvusvahelist õpi- ja töökeskkonda;

1.5. panustada Eesti mitmekeelse elanikkonna keelelisse ja kultuurilisse lõimumisse.

2. Tartu Ülikool lähtub keelepõhimõtete kehtestamisel järgnevatest seisukohtadest:

2.1. Tartu Ülikool kannab rahvusülikoolina Eesti riigi ja rahvuse ees vastutust omakultuuri säilimise ja arengu eest. Eesti keele hoidmine ja arendamine kõrghariduses ja teaduses loob eeldused kultuuri kestmiseks ja edendamiseks ning panustab Euroopa ja maailma kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse säilimisse.

2.2. Tartu Ülikooli õpi- ja töökeskkonna keeleline ja kultuuriline mitmekesisus on jätkusuutlikkuse vältimatu eeldus akadeemilises maailmas; avatus ja sallivus on akadeemilise kultuuri tugisambad.

2.3. Keeleoskus – nii emakeele, riigikeele kui ka mitme võõrkeele valdamine – on tööalaseks eduks vajalik võtmeoskus; akadeemilises maailmas on inglise keel kujunenud lingua franca’ks.

3. Tasakaalu saavutamiseks eestikeelse kõrghariduse ja rahvusvahelise õpikeskkonna arendamise vahel Tartu Ülikool:

3.1. tagab kõrghariduse esimesel ja teisel astmel kõigis õppesuundades õppe eestikeelsete õppekavade alusel, et vältida mis tahes õppesuuna täielikku võõrkeelestumist;

3.2. arendab eestikeelsetes õppekavades võõrkeelseid õppeaineid ja mooduleid, suurendades sellega eesti üliõpilaste ja välisüliõpilaste ühise õppe võimalusi;

3.3. soodustab võõrkeelsete õppekavade arendamist kõigil õppeastmetel;

3.4. tagab vähemalt kõrghariduse esimesel astmel eestikeelse õppematerjali koostamise ja arendamise.

4. Eesti keele hoidmiseks ja arengu toetamiseks Tartu Ülikool:

4.1. suurendab eesti keele õppe osatähtsust õppekavades, sh eriti õpetajakoolituse õppekavades, vastavalt õpiväljunditele;

4.2. loob oma töötajatele eesti keele täiendusõppe võimalused;

4.3. tagab eesti keele õppimise võimaluse nendele Tartu Ülikooli liikmetele, kes ei kõnele eesti keelt emakeelena;

4.4. edendab keelekorraldust ja keelehoolet ning arendab eestikeelset terminoloogiat;

4.5. tutvustab eesti keelt ja kultuuri välismaal rahvusvahelise akadeemilise tegevuse raames.

5. Oma töötajate ja üliõpilaste võõrkeeleõpingute toetamiseks Tartu Ülikool:

5.1. võimaldab üliõpilastele inglise keele, sh erialakeele õpet ning inglise keeles õppimist, et tagada lõpetajate inglise keele oskus rahvusvahelisel tööturul konkurentsivõimelisel tasemel;

5.2. loob üliõpilastele tingimused, et õppida peale inglise keele vähemalt ühte võõrkeelt;

5.3. tähtsustab naaberkeelte ja -kultuuride ning sugulaskeelte õppimist ja tundmist;

5.4. väärtustab ladina keele kui teadusterminoloogia ja klassikalise hariduse lähtealuse õppimist;

5.5. pakub oma töötajatele võõrkeelte õppimise võimalusi.

6. Teadustulemuste avaldamisel ning eesti teaduskeele ja terminoloogia arendamiseks Tartu Ülikool:

6.1. arendab eesti teaduskeelt eestikeelsetes doktoriväitekirjades, teistes keeltes avaldatud doktoriväitekirjade eestikeelsetes kokkuvõtetes, kõrgkooliõpikutes ja teaduskirjanduses;

6.2. väärtustab teadustulemuste avaldamist ja populariseerimist eesti keeles ja arvestab seda akadeemilistele ametikohtadele valimisel;

6.3. pakub keeletuge teadustulemuste avaldamisel inglise keeles ja teistes keeltes.

7. Rahvusvaheliselt avatud organisatsioonikultuuri kujundamiseks Tartu Ülikool:

7.1. loob keelekeskkonna, kus õppimiseks ja töötamiseks vajalik teave ja digitaalsed töökeskkonnad on eesti ja inglise keeles;

7.2. tagab sise- ja välissuhtluse, Tartu Ülikooli õigusaktide ja muude dokumentide keelelise korrektsuse;

7.3. tagab sujuva infovahetuse suhtlemisel oma liikmete ja partneritega, kes ei valda eesti keelt.

Jaga artiklit