Ajakirja Universitas Tartuensis toimimise põhimõtted

Ajakirja olemus ja eesmärk

Universitas Tartuensis on Tartu Ülikooli ajakiri, mis on mõeldud eeskätt ülikooli liikmetele, vilistlastele, partneritele ja kõigile hariduse usku inimestele.

Universitas Tartuensises kirjutatakse ülikooliga seotud teemadest ja inimestest ning nende tegevusest.

Ajakirja eesmärk on rikastada Eesti info- ja aruteluruumi tasakaalukate ja tõenduspõhiste artiklitega ning olla ülikooli ja selle liikmetega seotud lugude kaudu akadeemilise vaimsuse kandja.

Ajakiri soosib argumenteeritud ja viisakat dialoogi ülikooli liikmete, koostööpartnerite ja vilistlaste vahel.

Ajakirja väljaandja ja toimetuse liikmete tööandja on ülikool. Toimetus on ülikooli kirjastuse osa ja kuulub akadeemilise sekretäri vastutusalasse. Ajakirja nõuandev kogu on kolleegium.

Toimetuse töö põhimõtted

Ajakirja toimetus lähtub oma töös ülikooli arengukavast ja ülikoolis kehtivatest õigusaktidest.

Toimetuse töö põhimõtete, vastutuse ja eetiliste valikute tegemise alus on Eesti ajakirjanduseetika koodeks.

Toimetus järgib oma töös järgmisi eetikapõhimõtteid:

  • toimetus on kajastatavate teemade valikul ja käsitlemisel sõltumatu. Toimetus hoidub oma tegevusega ülikoolile või tema koostööpartneritele kahju tekitamisest;
  • toimetus kannab hoolt selle eest, et ajakirjas ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav teave. Toimetus kontrollib avaldatavas materjalis, sealhulgas kaasautorite artiklites esitatud teabe tõesust ja allikate usaldusväärsust oma võimaluste piires;
  • ajakirjas on uudised ja arvamused selgelt eristatavad. Kui artikli autoril on huvide konflikt, avaldatakse artikli juures sellekohane märge;
  • enne potentsiaalset konflikti sisaldava materjali avaldamist kuulab toimetus ära kõik asjaosalised ja annab neile võimaluse esitada samas ajakirjanumbris oma seisukoht;
  • kaasautori loodud materjali, sealhulgas teksti, foto, illustratsiooni ja infograafiku sisu ja konteksti ei muudeta autori teadmise ja nõusolekuta;
  • toimetus tagab ajakirjas avaldatava teabe allikaselguse ja väldib anonüümsete allikate kasutamist. Allikale tagatakse anonüümsus vaid põhjendatud juhtudel, mida selgitatakse sama artikli juures ka lugejatele;
  • ajakirja ilmumissagedust arvestades avaldatakse faktivigade või valesti kirja pandud tsitaatide puhul parandus või vastulause viivitamata ajakirja veebilehel, oluliste eksimuste korral ka järgmises ajakirjanumbris.

Ajakirjas avaldatav sisu on selges ja korrektses eesti keeles. Kõik avaldatavad tekstid läbivad keeletoimetuse.

Toimetus kaasab ajakirja sisuloomesse ülikooli töötajaid, üliõpilasi, vilistlasi ja koostööpartnereid.

Ajakirjas ilmuvaid tekste võib avaldada teistes meediaväljaannetes täismahus, muutmata kujul ja maksumüürita, lisades viite ajakirjale ja artikli autorile. Veebiversioonis avaldades tuleb lisada link originaalartiklile. Toimetus teavitab ajakirja kaasautoreid sellest, et nende loodud materjali võivad kasutada ka teised väljaanded.

Toimetus haldab ja toimetab ajakirja veebiversioonis avaldatud kommentaare, jälgides, et kommentaariumis ei oleks laimu, ebasündsaid väljendeid ega reklaami.

Reklaam on ajakirja muust sisust selgelt eristatud. Toimetus avaldab ajakirja kodulehel reklaami avaldamise põhimõtted ja tingimused.

Ilmumine ja levi

Ajakiri ilmub paberil ja veebis viis korda aastas: augusti lõpus, novembris, veebruaris, aprillis ja juunis. Võimalikud on erinumbrid.

Ajakiri on kõigile tasuta. Seda levitatakse Tartu Ülikooli õppehoonetes ning saadetakse teistele Eesti kõrgkoolidele, meediaväljaannetele ja ülikooli koostööpartneritele.

Kolleegium

Ajakirja kolleegium on nõuandev kogu, kes on kursis ajakirja sisuga, lahendab vajaduse korral sellega seotud probleeme, annab toimetusele ajakirja kohta tagasisidet ja jälgib ajakirja toimimise põhimõtetest kinnipidamist. Kolleegium seisab selle eest, et toimetusel säiliks tegutsemisvabadus. Kolleegiumi iga liige on ajakirja hea tahte saadik nii ülikoolis kui ka väljaspool seda.

Kolleegiumis on üheksa liiget: üks liige ülikooli igast valdkonnast, üliõpilaste esindaja, vilistlaste esindaja, üks esindaja ülikooli tugiüksusest või asutusest, ülikooli juhtkonna esindaja ning üks ülikooliväline ajakirjandusekspert või tegevajakirjanik. Kolleegiumi kõigi liikmete arvamusel on võrdne kaal.

Kui ajakirja lugejad ja allikad pöörduvad kolleegiumi poole ajakirja sisu või toimetuse tegevuse asjus, küsib kolleegium toimetuse liikmetelt ja konfliktse sisuga seotud asjaosalistelt selgitusi ning kujundab oma seisukoha. Vajaduse korral tagab kolleegium pöörduja konfidentsiaalsuse. Kolleegium võib ka omal algatusel võtta seisukohti ajakirja sisu ja toimetuse tegevuse kohta. Kolleegiumi juhi otsusel avaldatakse need seisukohad ajakirja trükiväljaandes või kodulehel.