Uus õppekorralduseeskiri

Aktuaalne

2013/2014. õppeaastal immatrikuleeritavatele üliõpilastele rakenduvad ülikooliseaduse muudatused, mistõttu jõustub järgmisest õppeaastast kõigile üliõpilastele uus õppekorralduseeskiri (ÕKE).  Juba õppivatele üliõpilastele jäävad kehtima mitmed seni kehtinud sätted.

Uus ülikooliseadus sätestab kõigile tudengitele, sealhulgas avatud ülikooli õppuritele, tasuta kõrghariduse õiguse, seega kaob õppekohtade eristamine riigieelarvelisteks ja riigieelarvevälisteks. Juba kõrgkoolis õppivate üliõpilaste jaoks jääb see erisus aga kehtima.

Alates sügisest on osakoormusega õppival üliõpilasel kohustus iga semestri alguses õppeainetele registreeruda. See nõue ei kehti vaid doktoriõppes ning juhul, kui tudengil on kaitsmata vaid lõputöö või sooritamata lõpueksam.

TÜ õppeosakonna õppekorralduse peaspetsialist Ülle Hendrikson selgitas, et regulatsioon on vajalik olukorras, kus üliõpilane pärast osakoormusesse viimist on ülikooliõppest sisuliselt loobunud, kuid ei anna sellest ise märku ega reageeri ka ülikooli küsimustele. Ainetele mitteregistreerumise alusel saab ülikool õpingutest loobunud üliõpilase nimekirjast välja arvata.

Muutunud on ka õppeainele registreerumise tühistamise sõnastus päevase õppe üliõpilastele. Õppeainele registreerumise võib tühistada hiljemalt enne kolmandat kontaktõppe vormis õppetöö (loengud, seminarid, praktikumid) toimumist. Avatud ülikooli õppes jääb kehtima senine kord, kus registreeringu saab tühistada enne 10% kontaktõppe toimumist, kuna seal võib õppetöö toimuda näiteks kord kuus ja kolm kohtumist võib tähendada pikka aega semestrist.

Seni oli eksternil lubatud sooritada kuni 30 EAP väärtuses õppeaineid ja lisaks lõputöö või -eksam. Paindlike eksterniõppe võimaluste laiendamiseks eksterni õpet ühe õppeaasta jooksul ainepunktide mahu ülempiiriga ei piirata. Ka on täpsustatud sisseastumisnõuded eksternina õppima asumisel. Täidetud peavad olema vajalikud haridustaseme nõuded ja sisseastumiseks määratud eeltingimused, näiteks eeldusained või keelenõuded. Doktoriõppesse asuvale eksternile määratakse teaduskonna nõukogu otsusega juhendaja, ekstern esitab õppima asumisel doktorandi individuaalplaani ning selle täitmist hinnatakse atesteerimisel. Positiivne atesteerimine võimaldab taotleda eksternistaatust ka järgnevaks õppeaastaks.

Doktorantide atesteerimise aegade ja komisjonide kinnitamiseks on lisatud kevadsemestri tähtaeg, 1. märts. Doktoranti saab sügisest atesteerida negatiivselt ka viimase õppeaasta tööpanuse alusel ning eksmatrikuleerida, kui doktorant põhjuseta ei esita atesteerimisdokumente või ei osale atesteerimisel. Uus ÕKE sisaldab ka eksternina doktoriõppekava täitja hindamise sätteid, kus hinnatakse individuaalplaani täitmise mahtu.

«Seni sai kumulatiivselt palju ainepunkte kogunud doktorant edasi õppida, sõltumata viimase aasta tööpanusest. Kuna doktorandile on tagatud doktoranditoetus, siis on õigustatud temalt eeldada õppekava täitmisel ka pidevat tööpanust,» selgitas Hendrikson.

Lisatud on ka regulatsioon doktorandi juhendaja nõuete kohta, mis varem eeskirjas puudus. Doktorandi juhendaja võib olla doktorikraadiga isik ülikoolist või väljastpoolt ülikooli. Kaasjuhendajaks võib olla ka juhtiv praktik, kelle puhul doktorikraadi nõuet ei ole seatud, kuid vähemalt üks juhendaja peab olema TÜ-st. Teaduskonna nõukogul on õigus piirata juhendatavate doktorantide arvu ühe töötaja kohta.

ÕKE muudatused kehtivad ka Tartu ülikooli õppima tulevatele (välis)külalisüliõpilastele. Inglisekeelsesse õppesse asuv tudeng peab tõendama vähemalt B2 tasemel keeleoskust. Eeskirjas sätestatakse ka väliskülalisüliõpilasele kohustusliku õppe maht, 15 EAP-d õppeperioodi jooksul.

Palju muudatusi on sisseastujatele ka õppekulude hüvitamise korras. Ülikoolis juba õppinud üliõpilane peab arvestama, et uuesti samale õppekavale või samale kõrgharidusastmele astumine ei pruugi olla võimalus tasuta õppeks. Kui üliõpilane on samal kõrgharidusastmel juba üle poole nominaalajast tasuta õppinud, siis uuesti sisseastumisel tuleb õppekulud hüvitada. Samuti ei saa tasuta uuesti astuda samale õppekavale, kui sellelt õppekavalt eksmatrikuleerimisest ei ole möödas vähemalt kaks aastat.

Kõikide tingimuste kohta saab täpsemalt teada õppekorralduseeskirjast ning õppekulude hüvitamise tingimustest ja korrast TÜ kodulehel http://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele. Küsimusteks ja vastusteks on sealtsamast leitav õppekorralduse foorum (https://www.is.ut.ee/foorum/).

 

Praegused TÜ üliõpilased

Alates 2013/2014. õa immatrikuleeritud üliõpilased

Akadeemiline puhkus

 • Akadeemilise puhkuse ajal võib osaleda õppetöös ning sooritada eksameid ja arvestusi kuni 2016/2017. õppeaasta alguseni.
 • Akadeemilise puhkuse ajal ei saa osaleda õppetöös ega sooritada eksameid ja arvestusi. Erandiks on lapse hooldamiseks ja kaitseväeteenistuseks võetud akadeemiline puhkus.

Õppekoormus ja õppekava täitmine

 • Õppekoormuse (täis- või osakoormus) arvutamisel võetakse arvesse kõik üliõpilase sooritatud ainepunktid.
 • Õppekoormuse arvutamisel võetakse arvesse vaid üliõpilase oma õppekava täitmisel sooritatud ainepunktid.

Välismaal õppimine

 • Õpingute ajal välismaale õppima minnes on üliõpilasel kohustus sooritada semestris 15 EAP väärtuses õppekava õppeaineid.
 • Enne mujale õppima minekut on kohustuslik oma õppeplaani kooskõlastamine.
 • Õpingute ajal välismaale õppima minnes on üliõpilasel kohustus sooritada semestris 15 EAP väärtuses õppekava õppeaineid, selle tingimuse täitmisel pikeneb tema nominaalne õppeaeg välismaal õpitud semestrite võrra.
 • Enne mujale õppima minekut on kohustuslik oma õppeplaani kooskõlastamine. Siis on võimalik mujal sooritatud õpinguid arvestada õppekava täitmisena.

Õppekulude hüvitamine

 • Riigieelarvelisel õppekohal õppivad üliõpilased õppetasu maksma ei pea.
 • Riigieelarvevälisel õppekohal õppivad üliõpilased tasuvad õppetasu senises korras vastavalt lepingule.
 • Alates 2016/2017. õppeaastast hüvitavad kõik üliõpilased õppekulud, kui õppekava ainepunktidest on osa täitmata.
 • Täiskoormusega õppivatel üliõpilastel tekib kohustus maksta õppetasu juhul, kui õppekava kohaselt täitmisele kuuluvast eelmiste semestrite õppemahust on semestri alguseks täitmata rohkem kui 6 EAP, arvestusega et õppekava kohaselt kuulub üliõpilasel semestris täitmisele 30 EAP (selle hulka ei arvestata VÕTA-ga ülekantud ainepunkte).
 • Osakoormusega õppivad üliõpilased maksavad õppetasu ainepunkti hinna alusel jooksva semestri eest. Õppetasu arvestamise aluseks on semestri alguses registreeritud õppeainete maht.
 • Osakoormusega õppivad doktorandid ning doktoriõppe eksternid maksavad õppetasu semestritasuna (50 eurot semestris).

 

Merilyn Merisalu

UT peatoimetaja

Jaga artiklit