Teaduskooli roll võib suureneda

Uudis

Sellest aastast plaanitakse jätkata teaduskooli tegevust Tartu ülikooli tugistruktuuri osakonnana. Muudatusi on arutatud nii teaduskooli nõukogu, töötajate kui ka partneritega, küsimus tuleb arutlusele veebruarikuu senati istungil.

Teaduskooli nimi ja järjepidevus säilib, nii nagu ka kõik olulised tegevused: olümpiaadide korraldamine ning töö andekate õpilaste ja koolidega teaduse populariseerimiseks.

Kuna seoses muudatustega riigieksamite süsteemis korraldab ülikool taas sisseastumiseksameid, kaalutakse teaduskooli pädevusse lisada ka sisseastujate ettevalmistamise temaatika. Peale selle loodetakse teaduskooli alla koondada teaduse populariseerimisega seotud tegevused ja ressursid ülikoolis.

Teadusprorektor Marco Kirmi sõnul on muudatus osa kogu ülikooli struktuuri korrastamisest ning toimub vastavalt Tartu ülikooli kehtivale arengukavale aastateks 2009–2015.

«Teaduskool saab jätkata osakonnana tugistruktuuris sarnaselt näiteks elukestva õppe keskusele. Õpilastele suunatud teaduse populariseerimisega seotud tegevuse koondumine ülikoolis teaduskooli alla võimaldab suuremat sünergiat koostöös teaduskondadega,» selgitas Kirm.

Samas lisaks muudatus teaduskoolile ka uusi ülesandeid. Haridus- ja teadusministeerium ootab, et ülikool pööraks rohkem tähelepanu põhikooliõpilastele ja laiendaks nn avastamata talentidele mõeldud tegevust. Sellega tuleb arvestada ka teaduskooli eelarve koostamisel.

«Teaduskooli tegevus on aidanud Tartu ülikooliga siduda parimaid gümnaasiumilõpetajaid – see peegeldub ka sisseastumisstatistikas,» kinnitab ka õppeprorektor Martin Hallik teaduskooli tähtsust ülikooli jaoks.

Juhul, kui senat teaduskooli puudutava muudatusettepaneku heaks kiidab, luuakse teaduskondade ja kolledžite ning üldhariduskoolide, haridus- ja teadusministeeriumi esindajatest nõukoda, kes nõustab teadusprorektorit teaduskooli tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes. Nõukoja eesmärk on siduda teaduskool lähemalt nii ülikooli akadeemilise poole kui ka väliste partneritega.

Jaga artiklit

Märksõnad

teaduskool