FOTO: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht / Scanpix

Haridusteadlased koordineerivad suurprojekti

Aktuaalne

7. raamprogramm tõi Tartu ülikoolile positiivseid uudiseid. Nimelt toetab Euroopa Komisjon õpilaste uurimuslike oskuste arendamisega tegelevat haridusteadlaste projekti «Ark of Inquiry» (e.k. «Uuringulaeka» projekt) 2,5 miljoni euroga.

«Uuringulaeka» projekt on esimene eestlaste koordineeritav edukas «Science in Society» (e.k. «Teadus ühiskonnas») alaprogrammi projekt. Tegu on märkimisväärse saavutusega: seitsme aasta jooksul on Tartu ülikool osalenud enam kui sajas 7. raamprogrammi projektis, ent «Uuringulaegas» on esimene projekt selles programmis, mille puhul Tartu ülikool on koordinaatori rollis. 

Tartu ülikooli teadusprorektor Marco Kirm avaldas heameelt, et esimese suure raamprogrammi projekti koordineerimise vastutus ja au langes Tartu ülikooli haridusteadlastele. «Nende järjekindel tegevus on leidnud tunnustust Euroopa kõrgkoolide võrgustikus ja neile on usaldatud selles projektis liidriroll, edu haridusteaduses rahvusvahelisel areenil kindlustab ka meie õpetajakoolituse kvaliteeti,» lisas ta. «Samuti on tähtis, et Eesti koolid – nende juhid, õpetajad ja õpilased oleksid altid uuendustele ja koostööle, mida pakuvad neile partnerid nii ülikoolidest kui ka mujalt. Heaks näiteks on möödunud aastal käivitunud innovatsioonikoolide võrgustik, mis võimaldab testida loovaid ideid,» ütles ta. Kirm avaldas lootust, et tegu on alles esimese Tartu ülikooli teadlaste koordineeritava projektiga, kindlasti ei jää see viimaseks.

Projekti eesmärk on arendada 1.–12. klassi õpilaste uurimistöö tegemise oskust ning koolitada õpetajaid uurimusliku õppe juhendamises. Selleks töötab konsortsium välja keskkonna, milles hinnatakse õpilaste uurimusliku töö kogemusi ja oskusi, antakse n-ö uurimusliku õppe pass ning soovitatakse uut uurimuslikku tegevust, mida saab teha õpetaja abiga või iseseisvalt, näiteks perekonna toel.

Taust ja tulevik

Euroopa Komisjoni järgmine teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm «Horizon 2020» kestab aastatel 2014–2020. Programmi plaanitav eelarve on 70 miljardit eurot, Cordise andmetel oli 7. raamprogrammi eelarves teaduse arendamiseks 53,2 miljardit eurot. Programmi «Horizon 2020» alla tuuakse kokku kolm programmi: teadusuuringute programm (praegune 7.raamprogramm), konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (CIP) ning Euroopa innovatsiooni- ja tehnoloogiainstituudi tegevus (EIT).

«Horizon 2020» keskendub kolmele põhilisele valdkonnale: tipptasemel teadus –  eesmärk on tõsta Euroopa teadusbaasi taset ja tagada maailmatasemel teadusuuringute jätkumine. Eesmärk on toetada uut tehnoloogiat ja teadusuuringuid, inimvara  ja taristute arendamist; juhtpositsioon tööstuses – eesmärk on muuta Euroopa atraktiivseks teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimise kohaks; ühiskonnaprobleemid – siin kajastatakse Euroopa  majanduskasvu strateegia aastani 2020 eelistusi. Keskendutakse laiahaardelistele ja keerukatele probleemidele, mille lahendamine on eeltingimus kestlikule kasvule ning vajab teaduse panust («Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu»; «Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus»; «Turvaline, puhas ja tõhus energia»; «Arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport»; «Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained»; «Kaasav, innovaatiline ja turvaline ühiskond»).

Allikas: ETAg

Projekti eestvedaja, tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste leiab, et teadlastele omane uurimuslik tegevus vajab tutvustamist ja proovimist juba õppetöös. «Õpilased õpivad nende abil probleeme teaduslikul viisil lahendama: loevad teaduslikke tekste, sõnastavad uurimisküsimusi või hüpoteese, kavandavad ja teevad vaatlusi või eksperimente, analüüsivad kogutud andmeid ning sõnastavad järeldusi või teevad üldistusi,» ütles professor Margus Pedaste. Uurimusliku tegevuse osad, nagu eksperiment teaduskeskuses AHHAA või teadusartikli lugemine ja artikli autoriga kirjavahetuse pidamine valitakse välja eri riikides edukaks osutunud tegevuse hulgast ja kohandatakse vastavalt riikide võimalustele, õpilaste vanusele ja tehnika kasutamise võimalustele.

Uurimuslikus töös on oma roll toetavatel õpetajatel, üliõpilastel ja teaduskeskustel. Pärast piisava hulga kogemuste omandamist on õpilastel võimalik uuesti oma kogemusi ja oskusi hinnata. Vastavalt sellele saab õpilane diplomi ning pronks-, hõbe- või kuldmedali, mis sarnaneb rahvusvaheliste olümpiaadide tunnustussüsteemile. Peale selle otsitakse võimalusi, et teaduskeskused ning kõrgkoolid tunnustaksid uurimusliku õppe medali saanuid näiteks soodustuste või eritingimustel vastuvõtuga.

Margus Pedaste leiab, et 7. raamprogrammi projekti koordineerimine on taotluse koostamise algusest peale olnud väga suur ja huvitav ülesanne. «Ainuüksi taotluse koostamine ning hilisem läbirääkimiste protsess Euroopa Komisjoniga on andnud palju uusi kogemusi eri partneritega suhtlemisel ning nende ootuste ja lootuste sobitamisel ühtseks tervikuks,» ütles ta. Sellise suure projekti koordineerimine on samas väljakutse ja hea praktikavõimalus kogu ülikoolile. «Meie teadus- ja arendusosakonna, eelkõige Kadri Raavi abi on siinkohal olnud väga väärtuslik, kuid mul on heameel, et meiega on kaasa tulnud ka kolleegid LOTE füüsikainstituudist,» lisas Pedaste.

Projekti koordineerib Tartu ülikool ning kokku osalevad projektis partnerid 12 riigist. Eestist on partneriks AHHAA keskus, teised partnerid on Kreekast, Soomest, Küproselt, Itaaliast, Hollandist, Austriast, Saksamaalt, Türgist, Prantsusmaalt, Belgiast ja Ungarist.

Lisainformatsiooni saab leheküljelt ark.ut.ee

 

Signe Ivask

signe.ivask [at] ut.ee

Jaga artiklit