Mida ootavad üliõpilased uuelt rektorilt?

Aktuaalne

Üliõpilastel on kohati väga erinevad mured ja soovid sellele, milline võiks Tartu ülikool olla. Küll aga mõistavad üliõpilased seda, et rektori kui tippjuhi valimine tähendab kogu ülikooli jaoks olulist otsust. Sellepärast oleme üliõpilasesinduses mitu kuud tööd teinud, et üliõpilaskonna erinevad soovid ja mõtted kokku koondada ning ühtseteks seisukohtadeks vormida. Nüüd on üliõpilaskonna volikogu need seisukohad üliõpilaskonna nimel vastu võtnud. Mida siis üliõpilased tahavad?

Visioon ühiskonna ja ülikooli jaoks

Üks suuremaid ootuseid, mis aruteludest üliõpilastega koorus, oli soov, et uus rektor vaataks tulevikku nii ülikooli kui kogu ühiskonna mõistes. Selle jaoks, et Tartu ülikool oleks Eesti arengumootor, peab ülikool looma sellised tegevuskavad, mis teaduse, õppe ja ettevõtlustegevuse kaudu loovad süsteemseid arenguid ühiskonnas. Isegi kui valitsus ise ei tõsta esikohale teatud arengusuundasid, siis ülikool peaks olema see osapool, kellel võiks olla pädevus näha ühiskonda kriitiliselt ja oma tegevuse kaudu arendada neid valdkondi, mis on tuleviku mõttes olulised.

Samal ajal peab tõusma ka Tartu ülikooli nähtavus ühiskonnas. Ennetav sõnavõtt olulistel teemadel ja sisukas panus avalikku arutellu võiksid olla need meetodid, millega kaudu Tartu ülikooli panus ühiskonda saab inimeste jaoks selgema kuju ja valjema hääle. Rektor on paratamatult kõneisik, kelle vastuseid ja eeskuju jälgitakse. Näiteks kui ilmneb mõni avalik juhtum, kus üliõpilase turvalisus on küsimärgi all, siis võiks rektor olla see, kes näitab eeskuju selge moraalse seisukohavõtuga selle kohta, mida Tartu ülikoolis sallitakse ja mida mitte.

Juhtimiskultuuri arendamine

Üliõpilased ootavad ka, et ülikooli juhitaks professionaalselt. Tihti küsitakse selle peale vastu, et mida teavad üliõpilased juhtimisest. Üliõpilaste jaoks väljenduvad tõrked juhtimises näiteks halbades otsustes õppekavade kohta või õppejõudude palkamisel, ka instituudi või struktuuriüksuses valitsevas üldises töötajaskonna meelsuses.

Seepärast tahavad tudengid, et esiteks oleksid olemas selged ootused iga taseme juhtidele: et ka näiteks rektoril oleks olemas piisav varasem juhtimiskogemus nagu teistel avaliku sektori juhtidel (nt riigikantselei tippjuhtide pädevusmudel). Teiseks samuti see, et juhtimist väärtustataks: et nende puhul, kes võtavad juhtimise raske töö enda kanda, arvestataks seda ka õppe- ja teadustöö tegemisel. Ühtlasi leiavad üliõpilased, et oleks hea, kui rektor koondaks enda rektoraadi meeskonda erinevate valdkondade ja pädevuste esindajad – sel viisil on paremini võimalik arvestada valdkondade eripäradega ja teha tegevuskavalisi otsuseid nii, et ülikooli vajadused on hästi kuuldud.

Õpetamise väärtustamine

Järgnevates teemades on rõhk sellel, et kui rektor koondab enda ümber oma prorektorite meeskonna, peaks ta silmas pidama järgmisi mõtteid. Esiteks, üliõpilased leiavad, et Tartu ülikoolis peab saama teha õppetööle keskendatud karjääri: õppejõu atesteerimisel tuleb arvestada sellega, kuidas õppe- ja teadustöö hindamisaja jooksul tegelikult jaotub. Ühtlasi peaks rektor seisma õppetöö mitmekülgsuse ja sellesse tänapäevaste õppemeetodite sisulise lõimimise eest: üha enam on tekkimas võimalusi asendada tavapärane loeng kombineeritud lahendustega, muuhulgas digitaalsetega. Ka erialadevahelise õppe soodustamine ja erialadevahelise dubleerimise kahandamine on üliõpilaste jaoks oluline. Kuigi seda võib esialgu olla ebamugav korraldada, leiavad üliõpilased, et sisuliselt sama ainet ei ole mõtet lugeda mitmes instituudis ning tudengite segunemine on kindlasti kasulik.

Üliõpilastel on veel mitmeid seisukohti nii teaduse, ettevõtluse ja arendustegevuse kohta ülikoolis kui ka üliõpilaselu kohta. Oma mõtteid ja küsimusi hakkame kindlasti avaldama valimistele eelneva aja jooksul tihti, nii väitlusel kui mujal. Hääleõiguslikke üliõpilasi on rektori valimiskogus seekord 24 ja nad on väga huvitatud sellest, et Tartu ülikool saaks endale suurepärase rektori.

Täpsemalt on võimalik kõiki seisukohti lugeda TÜ üliõpilasesinduse veebilehelt: http://www.tyye.ee/et/seisukohad/12-ootused-rektorile.

Reelika Alunurm

Tartu ülikooli üliõpilaskonna esimees

Jaga artiklit