Kas digiühiskond vajab uut autoriõigust?

Inauguratsioon

26. aprillil kell 16.15 peab ülikooli aulas inauguratsiooniloengu TÜ intellektuaalse omandi professor Aleksei Kelli.

Kaasaegne autoriõigus tugineb ulatuslikele rahvusvahelistele kokkulepetele, mis peegeldavad erinevate ja kohati vastandlike huvide tasakaalu. Inauguratsiooniloengul analüüsitakse, kuivõrd on digiühiskond seda tasakaalu mõjutanud ning kas seetõttu on vajalik autoriõigust põhjalikult muuta või piisab kehtiva autoriõiguse kohandamisest muutunud tehnoloogilistele tingimustele.

Aleksei Kelli (Foto: Andres Tennus)

Ettekandes käsitletakse autoriõiguse ja digiühiskonna seoseid autoriõiguse süsteemi kesksete koostisosade kontekstis. Esmalt vaadeldakse, kas autor, autorsus ja autori looming (teos) sobituvad digiühiskonnaga. Seejärel analüüsitakse autori isiklike ja varaliste õiguste ning nende piirangutega seonduvat. Loengus pööratakse läbivalt tähelepanu Euroopa Liidu tasandil toimuvatele digiühiskonda puudutavatele autoriõiguslikele arengutele.

Professor Aleksei Kelli kaitses oma doktoritöö Tartu ülikooli õigusteaduskonnas 2009. aastal. Ta oli külalisteadur Columbia ülikooli õigusteaduskonnas (2010) ning Uppsala ülikooli innovatsioonikeskuses (2011).

Aleksei Kelli tegeleb digitaalsete keeleressursside õiguslike küsimustega Tartu ülikoolis ja Eesti keele instituudis ning ta on CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) õiguskommitee juhataja. Aleksei Kelli on ka vastutav täitja teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmi avatud teaduse valdkonnas.

Aleksei Kelli juhtis intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise töögruppi (2012.–2014. aastal, justiitsministeeriumis). Ta oli vastutav projekti eest, mis oli pühendatud tööstuse ja teadusasutuste koostöö ning teadmussiirde edendamisele Ukrainas (2015.–2016. aastal, välisministeeriumis) ning ta oli teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi intellektuaalse omandi seirevaldkonna põhiekspert (2011.–2015. aastal, haridus- ja teadusministeeriumis).

Aleksei Kelli oli ÜRO intellektuaalse omandi ekspertgrupi (Team of Specialists on Intellectual Property) liige (2010.–2013. aastal, ÜRO Euroopa majanduskomisjonis).

Professor Kelli on osalenud mitmetes EL-i ning Eesti teadus- ja arendusprojektis intellektuaalse omandi ja innovatsiooni asjatundjana. Ta on avaldanud artikleid rahvusvahelistes ajakirjades intellektuaalse omandi, innovatsiooni, teadmussiirde ja sellega seonduvatel teemadel.

Jaga artiklit