TÜ tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste.
FOTO: Andres Tennus

Tehnoloogiaharidus kui innovatsiooni päästerõngas

Inauguratsioon

19. veebruaril kell 16.15 peab Tartu ülikooli tehnoloogiahariduse professori Margus Pedaste ülikooli aulas inauguratsiooniloengu teemal «Tehnoloogiaharidus kui innovatsiooni päästerõngas».

Tehnoloogia eesmärk on võimaldada inimestel kujundada maailma vastavalt enda vajadustele. Tehnoloogiat käsitletakse ka kui innovatsiooni tööriista. Heal tasemel tehnoloogiaalane kirjaoskus aitab suurendada uuenduste loomise tõenäosust. Selles vallas kirjaoskuse arendamisel on tähtis disainiprotsess, mille tulemusena arendatakse uusi tooteid, tuginedes tehnoloogia arendamiseks vajalikele teadmistele ning tehnoloogia ja ühiskonna vastasmõjudele. Uute toodete puhul on oluline, et need annaksid inimestele lisavõimalusi ja oleksid mitmekülgselt kasutatavad.

Tehnoloogiahariduse võtmeküsimus on kirjeldada neid teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis on vajalikud tehnoloogiaalase kirjaoskuse arenguks. Seejuures on olulised näiteks disainiprobleemide lahendamise oskused, uurimuslikud oskused ja modelleerimise oskused, mis koos teadmiste ja uuendusmeelse hoiakuga annavad võimaluse suunata inimesi enam uuenduste loomisele. Vajalike oskuste arendamiseks ja hoiakute kujundamiseks tuleb muuta praegu koolis levinud praktikat loodus- ja reaalainete õpetamisel ja õppimisel. Õpilastele tuleb anda senisest enam võimalusi disaini- ja modelleerimisülesannete lahendamiseks, uute toodete valmistamiseks ja nende testimiseks, lähtudes eri sihtrühmade vajadustest. Siin tulevadki appi mitmed õpikeskkonnad.

Professor Margus Pedaste lõpetas 1998. aastal Tartu ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna botaanika ja ökoloogia erialal ning 2001. aastal bioloogia didaktika magistrantuuri cum laude. Oma doktoritöö kaitses ta 2006. aastal bioloogia ja maateaduste hariduses teemal «Probleemide lahendamine veebipõhistes õpikeskkondades». Õpingute ajal algas tööelu õpetaja ja õppejõuna. Aastatel 1996–2011 töötas ta Värska keskkoolis ja Tartu Mart Reiniku gümnaasiumis õpetajana. Aastast 2000 on ta töötanud Tartu ülikoolis metoodiku, lektori, teaduri ja vanemteadurina ning juhtinud aastast 2009 Tartu ülikooli Pedagogicumi, andes panuse õpetajahariduse edendamisse ülikoolis ja Eestis. 2012. aastal valiti Margus Pedaste sotsiaal- ja haridusteaduskonna tehnoloogiahariduse professoriks. Ta on tegutsenud EARLI teadusrühma koordinaatori, bioloogia-geograafiateaduskonna ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna prodekaanina, lasteaia ja kooli hoolekogu juhi, hariduse kutsenõukogu esimehe ning Eesti bioloogiaõpetajate ühingu presidendina. Margus Pedaste teadustöö on keskendunud probleemide lahendamise ja uurimusliku õppe mehhanismidele arvutipõhistes õpikeskkondades ning arvutite abil õppimist toetavate süsteemide disainile. Viimasel ajal on tema huvivallas seniste kogemuste rakendamine tehnoloogiahariduse kontseptsiooni arendamisel.

Jaga artiklit