Tiiu Paas – 65

Juubel

14. septembril tähistab professor Tiiu Paas, kes on tuntud kui ökonomeetria Eestisse tooja, oma 65 aasta juubelit.

Tiiu Paas lõpetas 1967. aastal hõbemedaliga Räpina keskkooli ning 1972. aastal cum laude TRÜ majandusteaduskonna majandusküberneetika eriala, 1978. aastal kaitses ta kandidaadikraadi. Sealt edasi jätkus õppejõutöö, esialgu assistendi ning alates 1979. aastast dotsendina majandusküberneetika ja statistika ning seejärel kaubandusökonoomika kateedris. 1992. aastast on Tiiu Paas ökonomeetria professor, aastatel 1996–2005 oli ta rahvamajanduse instituudi juhataja ning kuni 2013. aastani majanduse modelleerimise õppetooli juhataja, mil ta andis teatepulga edasi nooremale kolleegile.

Tiiu olulisemad uurimisvaldkonnad on aastate jooksul olnud siirdeprotsesside modelleerimine, gravitatsioonimudelid majanduses (eriti väliskaubanduses), tööturg ja sotsiaalkaitse, regionaalne majandusareng ja ruumiökonomeetria. Juubilar on silma paistnud mitmete Eesti-siseste ja rahvusvaheliste uurimisprojektide teaduskonda toojana. Tiiu on alati rõhutanud vajadust minna kaasa uute kasvavate teadussuundadega. Pikaajalist edukat teadustegevust kroonis 2009. aasta kevadel Eesti Vabariigi teaduspreemia.

Äramärkimist väärib ka juubilari aktiivne õppetöö. Ta on lugenud ainekursusi ökonomeetriast, teadustöö metodoloogiast ja majandusmatemaatikast. Tema populaarsust üliõpilaste hulgas näitab see, et Tiiu on korduvalt valitud TÜ majandusteaduskonna üheks lemmikõppejõuks.

Tiiu Paas on paistnud silma ka juhendajana, peale suure arvu bakalaureuse- ja magistritööde on tema juhendamisel kaitstud ka kaheksa doktoritööd. Seega on Tiiul olnud oluline roll ka Eesti majandusteadlaste järelkasvu kindlustamisel. Mitmed tema endised juhendatavad töötavad praegu kas TÜ majandusteaduskonnas või majandusanalüütikutena mujal. Ühe endise doktorandi, sellel kevadel doktorikraadi kaitsnud Helen Poltimäe sõnul on Tiiu juhendajana tudengeid inspireeriv ja väga toetav. Ta suhtub tudengitesse pigem kui kolleegidesse, kellega koos ta meelsasti teadusartikleid kirjutab.

Kolleegina on juubilar avatud ja rõõmsameelne suhtleja, tema poole on lihtne pöörduda, ta on alati valmis kolleege ja üliõpilasi ära kuulama, nende küsimustele vastama ja muredele lahendusi otsima.

Valmisolek palju reisida ja rahvusvaheline kogemus on andnud Tiiule laia silmaringi ja ulatusliku rahvusvahelise suhtevõrgustiku. Ta on olnud külalisprofessor Stockholmi ülikooli majandusteaduskonnas ja osalenud külalisuurijana Hamburgi välismajanduse instituudi teadusprojektides. Ta kuulub väga paljudesse erialaühingutesse Eestis ja välismaal ning on täiendanud end erialaselt Praha kõrgemas majanduskoolis, Rootsi statistikabüroos, USA tööstatistika büroos, Kieli ja Toronto ülikooli juures jm.

Lisaks edukale tööle Tartu ülikoolis on Tiiu üles kasvatanud kolm tublit last ning on kuuele lapselapsele hoolitsev vanaema.

Soovime juubilarile nooruslikkust, reipust ja edukust ka edaspidiseks!

Kolleegid majandusteaduskonnast

Jaga artiklit