Kulno Türk – 60

Juubel

Suurem osa 25. septembril juubelit tähistava professor Kulno Türgi elust on olnud seotud Tartu ülikooliga. Eesti üks tuntumaid personalijuhtimise asjatundjaid on tähelepanelik ja osavõtlik kolleeg ning oma tegevuses püsiva ja järjekindlana on ta korda saatnud mõndagi märkimisväärset.

Kulnol on suuri teeneid personalijuhtimise ja eestvedamise valdkonna arendamisel. Tänu tema koostatud eestikeelsetele õpikutele juhtimise, personali ja inimressursi juhtimise ning eestvedamise vallas on edasi arenenud erialane teadusterminoloogia. Kulno on olnud autoriks kuuele ja kaas­autoriks kahele personalivaldkonna ja juhtimise raamatule ning arvukatele õppematerjalidele. Õppe­vahendi­tena on paljud nimetatutest kasutusel nii Tartu ülikoolis kui ka teistes kõrgkoolides Eestis ning leidnud koha ka juhtide, personalijuhtide ja teiste huviliste raamaturiiulil. Ta on seisnud eesti­keelsete mõistete kasutamise eest, mis on kohati olnud justkui võitlus tuuleveskitega, kuid Kulno jaoks on õigete sõnade kasutamine oluline.

Lisaks eelmainitule on Kulno panustanud uuringutesse hariduse valdkonnas. Professori arvukatest teadustöödest võib siiani ehk kõige mahukamaks ja hariduselu enim mõjutanuks pidada pikaajalist projekti, milles uuriti üldhariduskoolide tulemuslikkust ja seda mõjutavaid tegureid. Kulno on kolleegide hinnangul hea koostööpartner, kes peab kinni tähtaegadest, täidab alati antud lubadused ja suhtub oma ülesannetesse suure kirega. Ta ei pea paljuks pidada nõu kas või õhtuti või nädalavahetustel.

Teadustöö kõrval väärib esile tõstmist meie kolleegi hõivatus õppe­töö valdkonnas: tema loengud ja seminarid on kõigi õppetasemete programmide osaks Tartus, Tallinnas ja mujalgi. Kulno on õppetöö planeerimisel ning tegemisel põhjalik, süsteemne ja korrektne. Ta leiab alati aega, et seada ja selgitada õpiees­märke ning anda üliõpilastele tagasisidet, sest kuidas muidu saakski ta õpetada eestvedamist ning olla mitmel korral valitud lemmik­õppejõuks.

Olles väga suurte kogemustega, asjatundlik ja konstruktiivne, on Kulno ka väga hinnatud üliõpilastööde juhendaja. Märkimisväärne osa tema juhendatud avatud ülikooli üliõpilastest on pidanud ühildama õppimist töö- ja pereeluga, mistõttu Kulno on näidanud üles paindlikkust, soojust ja mõistmist ning pakkunud üliõpilastele hindamatut tuge. Kolleegidena tunnustame teda, et ta on ka kee­ruka valmimislooga tööde juhendaja rollis väärikalt hakkama saanud.

Lisaks õppe- ja teadustööle tähendab ülikoolis töötamine Kulnole ka administratiivseid üles­an­deid. Tema kohustuste loetelu sisaldab programmijuhtimist, instituudi juhataja asendamist, õppe­tooli juhtimist ning osalemist mitmes TÜ töörühmas. Tuleb esile tõsta, et ta on muu­ hulgas aida­nud paljusid nooremaid kolleege kõrgkooli õppetöösse sisseelamisel, sh kaas­juhen­daja rollis. Kolleegid tunnevad Kulnot kui osavat läbirääkijat, kes enne seisukohtade avaldamist püüab küsimused pooltega läbi arutada. Ilmselt on need oskused taganud selle, et tema vastu­tada olev ärijuhtimise magistriprogramm on säili­tanud oma koha muutunud hariduselus.

Kindlasti on kõikidele õnnestumistele kaasa aidanud ka see, et Kulno on alati heas tujus ning elab kolleegidele südamega kaasa nii murede kui rõõmude korral. Teda iseloomustab töökus, takti­tunde­lisus, uudsete lahenduste otsimine ja mõnus huumorimeel.

Nagu näha, on Kulno palju saavutanud, kuid teades, et paljud ta plaanid on veel teostamisel, siis oleme väga õnnelikud, et oled meiega! Palju, palju õnne!

Kolleegid majandusteaduskonnast

Jaga artiklit