Sooline võrdõiguslikkus – rumal reaalsus või reaalne rumalus?

Inauguratsioon

7. detsembril kell 16.15 peab ülikooli aulas inauguratsiooniloengu TÜ sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits.

Sooline võrdõiguslikkus on saanud meie igapäevase elu osaks nii töö- kui ka sotsiaalõiguslikes suhetes. Samas tuleb meil endalt küsida, kas sooline võrdõiguslikkus maailma erinevates osades on siiski ühesuguselt mõistetav ning kas me Eestis saame soolisest võrdõiguslikkusest samamoodi aru.

Olukorras, kus töösuhete iseloom on muutumas ning töötegemise viisid on kujunemas rohkem platvormi põhiseks, tuleb küsida, kas ja missuguses ulatuses saame järgida soolise võrdse kohtlemise põhimõtet.

Me ei saa eitada, et diskrimineerimise olukordi tuleb ette nii tööõiguslikes kui ka sotsiaalkaitseõiguslikes suhetes. Tööstusrevolutsiooni 4.0 olukorras peab aga küsima, kas soolisel võrdõiguslikkusel on enam tähtsust või jääb nimetatud teema eelmisesse tööstusrevolutsiooni (3.0) aega?

Oma inauguratsiooniloengus käsitleb Gaabriel Tavits soolise võrdõiguslikkuse erinevaid tähendusi ning soolise võrdõiguslikkuse olulisust nii tööõiguslikes kui ka sotsiaalõiguslikes suhetes.

Professor Gaabriel Tavits lõpetas 1994. aastal Tartu ülikooli õigusteaduskonna ning kaitses samas 2001. aastal doktorikraadi. Tartu ülikoolis on Gaabriel Tavits töötanud töö- ja sotsiaalhooldusõiguse lektori ning dotsendina, osaledes aktiivselt nii teadus- kui ka õppetöös. Alates 2016. aasta septembrist on Gaabriel Tavits sotsiaalõiguse professor.

Gaabriel Tavitsa teadustöö on seotud nii tööõiguse kui ka sotsiaalõiguse valdkonnaga. Temalt on ilmunud arvukalt publikatsioone töö- ja sotsiaalõiguse teemadel. Samuti on Gaabriel Tavits osalenud erialases seadusloomes, olles muuhulgas sotsiaalseadustiku kodifitseerimise peakomisjoni liige.

Professor Tavitsa uurimistöö on olnud seotud võõrtöötajate sotsiaalse kaitse tagamise õigusliku reguleerimise probleemidega, samuti turvalise paindlikkuse tagamisega töösuhetes ning selle mõjuga töötaja kaitsele. Praegu on Gaabriel Tavitsa peamine teadustöö suund uued töötegemise võimalused ja nende õigusliku reguleerimise vajalikkus, samuti uute töötegemise võimaluste mõju nii sotsiaalõigus- kui ka tööõigusalasele kaitsele.

Alates 2005. aastast on Gaabriel Tavits Euroopa tööõiguse koostöövõrgustiku (European Labour Law Network) liige, mille eesmärk on sõnastada Euroopa tööõiguse ühised arusaamad. Samuti on ta tööõiguse, tööhõive ja tööturu poliitika Euroopa keskuse liige.

Jaga artiklit

Märksõnad

Gaabriel Tavits