Kuus TÜ teadlast sai riigi teaduspreemia

Uudis

20 000 euro suuruse teaduspreemia pälvis TÜ materjalide kompuuter-modelleerimise professor Mikhail Brik täppisteaduste alal uurimuste tsükli «Puhaste ja legeeritud funktsionaalsete materjalide füüsikaliste omaduste ab initio ja poolempiiriline modelleerimine» eest. Briki uurimuste tsükkel kuulub materjalide omaduste modelleerimise valdkonda ja asub seega eksperimendi ja teooria vahemail.

Molekulaarbioloogia professor Jaanus Remme sai preemia keemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli «Ribosoomide biogenees ja funktsioneerimine bakterites» eest. Remme on rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud molekulaarbioloog, kelle uurimisvaldkond on üks keskseid bioloogilisi protsesse – valgu biosüntees rakus. Tema pikaajaline teadustöö hõlmab mitmeid olulisi avastusi ka eelmistel aastakümnetel, kuid tänavuse preemia puhul leidis erilist rõhutamist olulise avastusliku algega tulemus.

TÜ kardioloogia professor Jaan Eha ja arstiteaduse doktor professor Mihkel Zilmer pälvisid preemia arstiteaduse valdkonnas uurimuste tsükli «Südame- ja veresoonkonna siirdemeditsiinilised uuringud» eest. Eha ja Zilmer on avastanud mitmeid uudseid seoseid uute biokeemiliste ja kliiniliste markerite ning veresoonte patogeneetiliste talitluslike ja struktuursete muutuste vahel. Nende uurimus on teetähis, et luua tervikpilti veresoonte struktuur-funktsionaalsest seisundist täppisdiagnostika ja ravitulemuste prognoosil.

Loomade füsioloogilise ökoloogia professorit ja evolutsioonilise loomaökoloogia vanemteadurit Peeter Hõrakut premeeriti geo- ja bioteaduste valdkonnas uurimuste tsükli «Immuunfunktsioon ja oksüdatiivne stress loomaökoloogilises kontekstis» eest. Tema uurimuste tsükkel moodustab kaaluka panuse immuunökoloogiasse, mis on üks uusimaid ja kiiresti arenevaid ökoloogia teadussuundi.

Humanitaarteaduste alal uurimuste seeria «The Migration Period, Pre-Viking Age and Viking Age in Estonia» eest pälvis teaduspreemia arheoloogia vanemteadur Andres Tvauri. Monograafias antakse ülevaade kogu senisest Eesti ala rahvasterännu-, eelviikingi- ja viikingiaega käsitlevast uurimistööst. Teos rajaneb Andres Tvauri aastatepikkusele järjekindlale ja süstemaatilisele uurimistegevusele nii vahetu arheoloogilise välitöö käigus kui ka eelneva üldistamisel.

Preemiad anti üle vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril.

Fotod: 5x Andres Tennus, 1x Ove Maidla.

Galerii: 

Jaga artiklit