Tiit Lepmann – 65

Juubel

15. mail sai 65-aastaseks TÜ koolimatemaatika ja -informaatika keskuse juhataja, dotsent Tiit Lepmann.

Tiidu lapsepõlv, kooli- ja tööaastad on möödunud Emajõelinnas. Tema õpetajatee alguseks võib lugeda aastat 1967, kui ta pärast Tartu VII keskkooli lõpetamist valis edasiõppimiseks Tartu ülikooli matemaatikateaduskonna. Selle lõpetamise järel 1972 suunati ta tööle Tartu 10. keskkooli matemaatikaõpetajaks. Noore meesõpetajana 1975. aastal tehti talle ettepanek asuda tööle matemaatika õpetamise metoodika kateedrisse. Siin on Tiit tegutsenud ligi nelikümmend aastat, neist viimased 28 dotsendina ja aastast 1996 ka selle üksuse ideoloogi ja juhina.

Pedagoogikateadlasena on teda paelunud õppimise ja õpetamisega seonduvate aspektide uurimine, nagu matemaatiliste mõistete süsteemi loomise ja omandamise probleemid; kuidas õppekava pädevuste realiseerumine koolimatemaatikas seondub õpetajate arusaamadega matemaatikaõpetusest; millised on õpetajate õpikäsitlused ja õpetamispraktikad ning nende seosed õpilaste arengu ja õppimisega. Järjekindlalt on ta propageerinud ja uurinud, kuidas mõjutab õppeprotsessi tulemusi IKT vahendite rakendamine.

Üldhariduskooli õppekavaarendusega on Tiit olnud seotud taasiseseisvunud riigi algusaegadest alates. Uuele oma riigi õppekavale üleminek eeldas naaberriikide õppekavade põhjalikku läbitöötamist ja koolimatemaatika ainepädevuste süsteemi väljatöötamist. Pikka aega tuli Tiidul juhtida ka vabariikliku matemaatika ainekomisjoni tööd.

Eesti liitumine rahvusvaheliste tasemeuuringutega TIMSS ja PISA tõi kaasa uue töölõigu: õpilaste saavutuste analüüsi, uuringute mõju analüüsi meie matemaatikaõpetusele ja hiljem ka testide tõlkimise ja kohandamise ülesande.

Hindamatu on Tiidu panus õpetajakoolituse arendusse. Programmijuhina on tal tulnud hea seista õpetajakoolituse õppekava pideva ajakohastamise eest. Tema dünaamiliste jooniste tegemise oskusest ja uute aktiivsete õppemeetodite kasutamisest on end nakatada lasknud nii üliõpilased kui ka kolleegid. Juubilar on üliõpilaste seas väga lugupeetud õppejõud, kelle mitmekesiseid ja sügavaid teadmisi hinnatakse samavõrd kui tema huumorimeelt ja oskust keerukaid asju lihtsaks rääkida. Ise on ta öelnud: «Õpetaja peab mõtlema kui filosoof ja kõnelema kui talupoeg».

Märkimata ei saa jätta, et juba mitu põlvkonda lapsi on õppinud matemaatikat just Tiidu kirjutatud kooliõpikutest. Matemaatikaõpetajate pere teab teda kui väsimatut täienduskursuste õpetajat, neljakümne aasta pikkuse traditsiooniga matemaatikaõpetajate päevade korraldusjuhti ja matemaatikahariduse edendajate tunnustamise (professor Rägo medali) ürituste korraldajat. Tihedad on olnud Tiidu ametialased sidemed kolleegidega Soomest. Ta on olnud üks õpilasvahetuse algatajaid Eesti-Soome põhikoolide matemaatika olümpiaadil, samuti mitmete koolimatemaatika innovatsiooniga seotud üleriigiliste ja rahvusvaheliste konverentside korraldajaid.

Pingsast tööst puhkab Tiit oma maakodus mesilindude eest hoolitsedes ning laste ja lastelaste tegemistest rõõmu tundes.

Õnnitleme üksuse töökat juhatajat, suurepärast kolleegi ja head sõpra ning soovime palju jõudu ja jaksu edaspidiseks!

Kolleegid koolimatemaatika ja -informaatika keskusest

Jaga artiklit