Üks kestliku arengu eestkõnelejaid on TÜ füüsikalise keemia professor ja vesinikuauto projekti eestvedaja akadeemik Enn Lust (keskel). President Kersti Kaljulaid (vasakul) oli esimene, kes paluti sõitma maailma esimese autonoomse vesinikusõidukiga.
FOTO: Andres Tennus

Rohetehnoloogiate virtuaalkeskus koondab jõud ja ressursid

Aktuaalne

Viis ülikooli – Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Kunstiakadeemia – otsustasid luua rohetehnoloogiate virtuaalkeskuse.

Virtuaalkeskus tähendab, et ei looda uut, ülikoolidest eraldi seisvat taristut, vaid ülikoolide uurimisrühmade tegevus võrgustatakse. Praeguse seisuga on rohetehnoloogiate virtuaalkeskuse kaudu valmis rohepöördele ja Eesti majandusarengule kaasa aitama viie ülikooli 51 uurimisrühma.

Kestlik areng ja rohepööre on läbiv teema kõigi mainitud ülikoolide strateegiates. Oluliseks peetakse eesmärki siduda ülikooli tegevus ühiskonna ja ettevõtete vajadustega ning samuti on ülikoolide üks sihte aidata kaasa iduettevõtluse arengule.

Seni on koostööd tehtud võrgustikus Adapter (adapter.ee), mille kaudu on ettevõtjatel võimalus leida kiiresti esimesed võimalikud kontaktid või teenused 18 Eesti teadus- ja arendusasutusest. Peale selle korraldab Adapter teadlastele ja ettevõtjatele koostööüritusi.

Teine, juba loodud keskus on tehisintellekti ja robootika teenuskeskus AIRE (aire-edih.eu), mille eesmärk on anda tööstusettevõtetele nõu, kuidas rakendada tootearenduses tehisintellekti ja robootikat. Selles konsortsiumis osalevad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool ning seda on toetanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Et kõik ülikoolid näevad koostööd ülivajalikuna ka rohepöörde elluviimisel, otsustati algatada tihedam arutelu ettevõtete, ettevõtlusliitude ja riigiga. Nii riigi tasemel kui ka ülikoolides on juba olemas toetusprogrammid, ka lepingute maht on järjest kasvanud. Seni oli puudu aga üldpilt sellest, mida ülikoolid praegu rohetehnoloogiate kontekstis pakuvad.

Virtuaalkeskusega ühineda soovinud viie ülikooli uurimisrühmade 2020. aasta eelarve kogumaht oli 27,2 miljonit eurot (riiklik ja rahvusvaheline rahastamine ning ettevõtluslepingud) ja neil on viimase viie aasta jooksul olnud üle 200 ettevõtluspartneri. Kindlasti on potentsiaali enamaks: on väga tugevaid uurimisrühmi, ent nende eelarve jääb 100 000 euro lähedale, mis näitab, et nii riigi kui ka ettevõtete tellimus on veel väga väike.

Biomajandus ja energiapööre

Kokkuleppe järgi ühendavad ülikoolid virtuaalkeskuses oma uurimisrühmade kompetentsi ja võimekuse kahel Eesti majandusarengu jaoks väga tähtsal suunal: biomajanduses ja energiapöördes. Nende mõlema suuna lahutamatu osa on omakorda ringmajandus.

Selgus ka, et näiteks biomajanduses katavad viie ülikooli eksperditeadmised põhimõtteliselt kõiki tegevusalasid (primaar- ja sekundaartootmine ning ringmajandus) ja tootmisviise (metsamajandus, taime- ja loomakasvatus, vesi- ja märgalaviljelus). Pea täielik on ülikoolide pädevus ka energiapöördega seotud teemadel. Osas valdkondades on ülikoolid ettevõtetega juba pikalt koostööd teinud, näiteks töötatakse välja põlevkivitööstuse jäätmete kasutusviise.

Alates 2021. aasta novembrist on toimunud kohtumised ja arutelud kümnete ettevõtete, ettevõtlusliitude, ministeeriumide ja nende sihtasutuste ning ekspertidega. Üldine tagasiside on toetav, huvituv ja kaasamõtlev. Kogu protsessis seadis virtuaalse koostöö tõhususe kahtluse alla vaid üks ametnik, kelle hinnangul võib teadlaste koostööhuvi osutuda puudulikuks, sest iga uurimisrühm ajab oma asja ning võitleb oma eelarve ja projektiportfelli eest ning karjäärimudel ja õpetamisele kuluv aeg pruugi teadlastel võimaldada ettevõtluskoostööle keskenduda.

Tegelikult just neid muresid virtuaalkeskus lahendada püüabki. Ülikoolidel on piisavalt vahendeid, et anda uurimisrühmadele esialgne motivatsioon kavandada koostööd ettevõtete ja teiste ülikoolidega. Teatud teemadel on konkurents küll olemas, kuid Eesti ülikoolid pigem täiendavad üksteist kui konkureerivad omavahel.

Vaja on inimesi ja aparatuuri

Keskuse juhtimise üks võimalik mudel on sarnane tehisintellekti ja robootika teenuskeskuse AIRE juhtimismudeliga.

AIRE koondab teaduskompetentsi tehisintellekti ja robootika valdkonnas ning aitab muu hulgas kirjutada projekte ja teha koostööd. AIRE partnerid on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kui riigi esindaja ja kaasrahastaja, Tallinna Tehnikaülikool kui juhtpartner, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tartu Teaduspark ja OÜ IMECC.

Rohetehnoloogiate tehnosiire ei ole vähem oluline. Rohetehnoloogiate virtuaalkeskus eeldab väga tugevat aparatuurset baasi, mis on ülikoolides suuresti olemas. See ei ole aga kindlasti piisav ega ole tagatud riigi või projektipõhise rahastusega. Seetõttu peaks virtuaalkeskus määratlema just sellised uurimissuunad ja teenused, mida ettevõtted vajavad, ning sellega seoses tekkivad rahastusvajadused laborite täiendamiseks ja asendamiseks.

Rohetehnoloogiate vallas on vaja vähemalt magistri-, sageli ka doktorikraadiga asjatundjaid. See tähendab, et keskus on seotud ka magistri- ja doktoriõppega, sealhulgas teadmussiirdemagistrantuuri ja -doktorantuuriga. Keskuse tegevussuundade selgele määratlemisele aitab kaasa ettevõtjatest, ministeeriumide ja riigiasutuste ekspertidest ning teadlastest koosnev koostöövõrgustik.

Pole suletud klubi

Viimastel aastatel on üha rohkem tekkinud ettevõtteid, mis ei vaja koostöö rahastamiseks riiklikke abiprogramme. Samal ajal on Eesti riik plaaninud arvukaid abimeetmeid rohepöörde elluviimiseks. Rohetehnoloogiate virtuaalkeskus on kõige otsesemalt seotud kohalike ressursside väärindamise, sh kogu biomajandusega, ning nutikate ja kestlike energialahendustega, mis peaksid korraga tagama nii energiasektori keskkonnasõbralikkuse, varustuskindluse kui ka taskukohasuse.

Märtsi alguses toimunud kohtumisel leppisid viie ülikooli prorektorid ja arendusjuhid kokku, et rohetehnoloogiate virtuaalkeskus ei ole suletud klubi, mille kaudu hakkab raha liikuma ainult sellega liitunutele. Ülikoolide uurimisrühmadel ei ole põhjust arvata, et nad mingisugusest rahastusmehhanismist keskuse loomise tõttu ilma jäävad.

Keskusest saab ülikoolidevahelise koostöö konsortsium, millele suurt juhtimis- ja kommunikatsiooniüksust luua ei ole plaanis: jutt on väikesest üldkoordineerivast ja teavitustööd tegevast tiimist, ekspertidest arendusüksustes ja teadusrühmade juhtidest igas ülikoolis. Keskus aitab teadlastel orienteeruda toetusmeetmete virvarris, osaleb meetmete üksikasjalikumal ettevalmistamisel, avab nende võimalusi teadlastele ja ettevõtetele, annab soovitusi projektide koostamiseks ja loob võimalusi seda toetada.

Ülikoolid ühendavad oma jõud ja ressursid, et keskus avataks tänavu sügisel. Kahjuks tuleb arvestada sellega, et Venemaa algatatud sõda Ukrainas ja väga pingeline poliitmaastik Euroopas võivad kavandatud tähtaegu pikendada.

Erik Puura

TÜ arendusprorektor

Jaga artiklit