Institutsionaalne akrediteerimine

Uudis

11.–14. aprillini külastab Tartu Ülikooli rahvusvaheline hindamiskomisjon, kes analüüsib ülikooli tugevaid ja nõrku külgi ning annab soovitusi, kuidas täiustada ülikooli tegevust.

Loe eneseanalüüsi aruannet eesti või inglise keeles. Ingliskeelne aruanne sisaldab ka kuue õppekava sisehindamise analüüsi.

Välishindamise ettevalmistusi alustati ülikoolis juba 2021. aasta algul. Aasta jooksul pandi kokku institutsionaalse akrediteerimise eneseanalüüsi aruanne, mida koostasid ja kooskõlastasid nii spetsialistid ja tugiüksuste juhid kui ka ülikooli otsustuskogud. Kavandiga said tutvuda ja seda hinnata kõik ülikooli töötajad ja üliõpilasesindus.

Selle aasta alguses saadeti aruanne kinnitamiseks Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurile (EKKA), mis korraldab akrediteerimist. Aruandes analüüsiti kõiki ülikooli põhi- ja tugitegevusi ning anti ülevaade peamistest edusammudest ja arendustööst. EKKA hindamiskomisjon annab ülikooli tegevusele oma hinnangu nii selle aruande kui ka hindamiskülastusel kogutud teabe põhjal.

Iga kõrgkool peab korra seitsme aasta jooksul läbima välishindamise, mille käigus analüüsitakse ülikooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale. Alates 2019. aastast on hinnatavaid valdkondi varasema nelja asemel kaksteist ning muu hulgas on nüüd vaatluse all kvaliteedikultuur, akadeemiline eetika ja rahvusvahelistumine. Muutunud on ka see, et enam ei hinnata õppekavagruppide kvaliteeti, vaid valimit õppekavadest.

TÜ ja EKKA valisid hindamiseks välja kuus õppekava: ettevõtlus ja digilahendused (rakenduskõrgharidusõpe, Narva kolledž), õigusteadus (bakalaureuseõpe), bioloogia ja elustiku kaitse (bakalaureuseõpe), tõlkeõpetus (magistriõpe), rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud (ingliskeelne magistriõpe) ning arvutitehnika ja robootika (ingliskeelne magistriõpe). Nende sisehindamise tulemused kajastuvad samuti ülikooli eneseanalüüsi aruandes.

EKKA hindamisnõukogu teeb otsuse ülikooli institutsionaalse akrediteerimise kohta eneseanalüüsi aruande ja hindamiskomisjoni hinnangute alusel. Viimati läbis TÜ hindamise 2015. aastal.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit