Neli uut audoktorit

Uudis

Aasta jooksul on Tartu Ülikool saanud rikkamaks nelja audoktori võrra.Marja-Liisa Helasvuo. FOTO: Hanna Oksanen, Turu Ülikool

Keeleteaduse audoktoriks nimetati väljapaistva panuse eest keeleteadusliku mõtte arendamisse ja pikaajalise koostöö eest Tartu Ülikooli teadlastega Turu Ülikooli professor Marja-Liisa Helasvuo.

Professor Helasvuo on TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis olnud sage külaline juba paarkümmend aastat, osaledes nii seminaridel ja konverentsidel kui ka pidades loenguid. Tihedale koostööle on kaasa aidanud tema väga hea eesti keele mõistmine ja eesti keelest huvitumine. Helasvuo huvi eesti keele ja TÜ vastu on üle kandunud ka tema juhendatavatele, kes on kas doktorantuuri ajal või hiljem pikemalt TÜ-s viibinud ning siin koostöösidemeid sõlminud.

Marja-Liisa Helasvuo on väga palju mõjutanud eesti keele uurimist valdkonnas, mida võib kokku võtta sõnadega „grammatika kasutamine ja kujunemine suulises suhtluses“, ning seega on tal olnud otsene mõju eesti keele alase uurimismõtte kujundamisele. Koostöö temaga on arendanud ja arendab kindlasti ka tulevikus paljude eesti keele uurijate teoreetilist ja metodoloogilist pädevust.Astrid Stadler. FOTO: Konstanzi Ülikool

Õigusteaduse audoktoriks nimetati silmapaistvate saavutuste eest õigusteaduses ja pikaajalise eduka koostöö eest Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga uue põlvkonna õigusteadlaste kujundamisel Konstanzi Ülikooli professor Astrid Stadler.

Stadleri koostöö TÜ õigusteaduskonnaga algas juba 2000. aastate alguses, kui ta algatas koos Rainer Hausmanni ja Paul Varuliga ühiste doktoriseminaride projekti. Seminarid on kujunenud noortele teadlastele väga oluliseks ja kõrgelt hinnatud võimaluseks saada rahvusvahelise teaduskoostöö kogemus. Paljude seminariettekannete põhjal on avaldatud artikleid ja üle tosina seminaril osalenud doktorandi on kaitsnud edukalt doktoritöö.

Professor Stadler on sõbralik, toetav ja koostööaldis kolleeg, kelle järjekindel huvi Eesti ning siinse õiguse ja õigusteaduse, samuti TÜ tegemiste vastu laiemalt on aidanud kaasa Konstanzi ja Tartu Ülikooli koostöö tihendamisele.Mart Saarma. FOTO: Reti Kokk, Eesti Teaduste Akadeemia

Neuroteaduse audoktoriks nimetati väljapaistvate saavutuste eest teadustöös ning pikaajalise toetava ja tulemusliku koostöö eest Tartu Ülikooli teadlastega Helsingi Ülikooli teadusdirektor, molekulaarse närviteaduse labori juhataja, akadeemik ja professor Mart Saarma.

Koostöö TÜ-ga on professor Saarma tegevuses olnud erilisel kohal. Ta on korduvalt pidanud loenguid TÜ meditsiiniteaduste valdkonnas ning andnud suure panuse TÜ genoomika ja siirdemeditsiini tippkeskuse rahvusvahelise teadusliku nõuandva kogu esimehena.

Olulisel kohal on keemia instituudiga, eelkõige professor Mati Karelsoni ja professor Jaanus Harroga tehtud koostöö, mille keskmes on uute GDNF-i mimeetikumide arendamine ja uurimine. Võib julgelt väita, et ilma Mart Saarma aastatepikkuse tegevuseta koostööpartnerina, koolitajana, nõuandjana ja meie teadlaste eestkõnelejana ei oleks TÜ praegu Euroopas sedavõrd tuntud ja kõrgelt tunnustatud genoomika ja personaalse meditsiini keskus.Ewan Birney. FOTO: The Royal Society

Bioinformaatika audoktoriks nimetati suurepärase rahvusvahelise teadustöö, avatud teaduse eestkõneleja rolli ja Eestiga tehtud pikaaegse teaduskoostöö, sh Tartu Ülikooli teadlaste toetamise eest Euroopa Bioinformaatika Instituudi kaasdirektor John Frederick William (Ewan) Birney.

Professor Ewan Birney on aidanud suurel määral kaasa bioinformaatika ja genoomika arengule kogu maailmas, TÜ ja Eesti teadlaste rahvusvahelise tuntuse edendamisele ning Eesti uue põlvkonna bioinformaatikateadlaste kujundamisele. Ta on mitme Eesti teadlasega teinud koostööd Euroopa Bioinformaatika Instituudis, ühistes Euroopa Liidu projektides ja bioinformaatika teadustaristu ELIXIR arendamisel.

Tänu talle on Eesti teadlased sõlminud vajalikke sidemeid ja saanud võimalusi end bioinformaatika alal arendada. Samuti on ta aidanud Eesti teadusel leida tunnustust bioinformaatika tööriistade, genoomika ja personaalmeditsiini vallas. Eesti ja TÜ rahvusvaheline maine, tuntus ja nähtavus bioinformaatika ja genoomika alal on tänu heale koostööle Ewan Birneyga märkimisväärselt kasvanud.

Tartu Ülikooli audoktoriks nimetatakse teenekaid, rahvusvaheliselt tunnustatud teadlasi, ühiskonna- ja kultuuritegelasi, kes on aidanud suurendada Tartu Ülikooli ja Eesti teaduse autoriteeti maailma üldsuse silmis ning paistnud silma Tartu Ülikooli sidemete arendamisel maailma teiste ülikoolide ja teadusasutustega. Aunimetus on asutatud 1803. aastal ja sellega kaasneb medal.

Jaga artiklit