Koidu Uustalu – 90

Juubel

29. detsembril täitus 90. eluaasta saksa filoloogia osakonna kauaaegsel õppejõul, dotsent Koidu Uustalul. Iisakult pärit Koidu Uustalu lõpetas 1961. aastal Tartu riikliku ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna, 1963. aastal asus ta tööle saksa keele kateedris, 1980. aastast alates töötas ta dotsendi ametikohal. Aeg-ajalt täitis ta ka kateedrijuhataja ametikohustusi. Pensionile siirdus ta 1995. aastal.

Aastakümnete jooksul õpetas Koidu Uustalu tulevastele germanistidele praktilist saksa keelt ja saksa keele ajalugu. Oma töös oli ta täpne ja kohusetruu, tema loengud ja seminarid olid erialaselt ja metoodiliselt kõrgel tasemel.

Koidu Uustalu teadustöö keskmes olid Eesti saksakeelsete kohanimede ja baltisaksa keele uurimine. 1972. aastal kaitses ta professor Paul Ariste juhendamisel kandidaadiväitekirja Lõuna-Eesti saksakeelsetest mõisanimedest. Koos kolleeg Lilia Otsmaaga oli ta saksa filoloogias Max Vasmeri ja Wilhelm Wigeti 1920. aastatel hakatatud vastava uurimistraditsiooni jätkaja Tartu ülikoolis.

Sarnastele radadele suunas ta üliõpilasi ka diplomitööde teemade valikul. Praktilise õppetöö tarvidusest lähtudes koostas Koidu Uustalu mitmeid õppevahendeid, millest keeleajalooalaste harjutuskogumike kõrval tuleb olulisematena mainida kommenteeritud tekstiväljaandeid «Althochdeutsche Texte», «Mittelhochdeutsche Texte», «Frühneuhochdeutsche Texte». 

Pikka aega saksa filoloogia osakonnas töötanud Koidu Uustalu oli kolleegina sõbralik ja abivalmis, iseloomult pigem tagasihoidlik kui esiletükkiv, kuid siiski tunnustatud nii kolleegide kui ka üliõpilaste seas. Kursusejuhendajana oli ta oma üliõpilaste eest emalikult hoolitsev.

Pärast pensionile jäämist on Koidu Uustalu pühendunud tõlkimisele, vahendades peaasjalikult baltisaksa kultuuri ja ajaloo valdkonda kuuluvaid tekste: näiteks Eestimaa rüütelkonna peamehe Eduard von Dellingshauseni mälestused, kindral Carl von Tolli või maalikunstnik Timoleon Neffi elulugu.

Kolleegid ja endised õpilased tänavad Koidu Uustalut tehtud töö eest, õnnitlevad 90. sünnipäeva puhul ja soovivad tugevat tervist ning jätkuvat vaimuerksust!

Endised kolleegid ja õpilased germanistika osakonnast

Jaga artiklit