Lembi Tamm – 70

Juubel

26. märtsil tähistas 70. sünnipäeva Tartu ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna anorgaanilise keemia emeriitdotsent Lembi Tamm. Juubilari elu ja töö on olnud Tartu ülikooliga seotud rohkem kui 50 aastat.

Lembi lõpetas 1968. aastal TRÜ keemiaosakonna cum laude ja jätkas juba õpingute ajal alustatud teadustööd füüsikalise keemia vallas. 1974. aastal kaitses ta ülikooli juures edukalt kandidaadikraadi vesiniku katoodse eraldumise seaduspärasustest niklil.

Ajavahemikus 1973–1980 jätkas juubilar elektrokeemia probleemidega tegelemist TÜ elektrokeemia labori nooremteadurina, alates 1981. aastast on Lembi anorgaanilise keemia dotsent. Enam kui 30 aastat on ta lugenud üldist ja anorgaanilist keemiat põhiliselt tulevastele keemikutele, bioloogidele, proviisoritele ja keemiaõpetajatele, juhendanud vastavaid seminare ja praktikume nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes. Lembi tunneb sügavat huvi ajaloo vastu. Alates 2003. aastast on tema peetud keemia ajaloo loengutel silmaringi laiendanud väga erinevate erialade üliõpilased.

Lembi on juhendanud mitmeid bakalaureuse- ja diplomitöid, tema juhendamisel on oma magistritööd edukalt kaitsnud kaheksa keemiaõpetajat.

Tuleb rõhutada Lembi suurt panust Eesti koolikeemia arendamisse. Eesti üldhariduskoolide keemiaõpetajatele on Lembi Tamm tuntud ligi 30 keemiaõpiku ja töövihiku autorina või ühena autoritest ning eestvedajana keemia ainekavade koostamisel.

Kõigil kuueteistkümnel aastal, mil toimusid keemia riigieksamid, oli Lembi Tamm neid ettevalmistava komisjoni liige, täites paljudel aastatel ka riigieksameid hindava komisjoni esimehe vastutusrikkaid ülesandeid. Möödunud suvel toimunud TÜ keemia sisseastumiseksamil tuli Lembil taas vastutada selle eest, et eksamiülesanded oleksid sobivalt koostatud ja hiljem sisseastujate vastused korrektselt hinnatud.

Juubilarile on olnud koolidele mõeldud eesti-vene-eesti keemia sõnaraamatute ja mahuka «Inglise-eesti-vene keemia sõnaraamatu» koostamisel abiks väga hea keelevaist ja sõnaseadmise oskus. Olulise panuse andis Lembi keemiat õppivatele üliõpilastele väga vajaliku õpiku «Keemia alused» mitme peatüki tõlkimisel.

LOTE üliõpilaskogu korraldatud küsitluse kohaselt kuulub Lembi Tamm möödunud aasta parimate õppejõudude hulka. Üliõpilaste sõnul on ta õppejõud, kes suudab loengumaterjali ja uudseid teadmisi edasi anda intrigeerivalt ning huvitavalt ka ilma nüüdisaegseid multimeedia vahendeid kasutamata.

Kolleegide jaoks on juubilar oma erialale pühendunud, väga täpne, töökas ja samas rõõmsameelne suhtleja, kes leiab alati aega neid ära kuulata ja neile sõbralikult nõu anda. Tunneme Lembit kui kunstihuvilist kolleegi, kes seltskonnas julgesti ka laulu üles võtab.

Lembi napist vabast ajast näpistavad oma osa tema viis lapselast ja maakodu lilleaed.

Soovime praegu anorgaanilise keemia õppetoolis keemikuna töötavale juubilarile õnne, tervist ja tegutsemislusti!

Kolleegid keemia instituudist

Jaga artiklit