Jüri Tamm – 75

Juubel

25. novembril tähistas emeriitprofessor ja TÜ keemia instituudi erakorraline vanemteadur Jüri Tamm 75. juubelit.

Jüri Tamm lõpetas Tartu ülikooli keemia eriala 1962. aastal cum laude ning asus samal aastal tööle teadurina ülikooli keemiaosakonda. Ülikoolis tema karjäär jätkus lektori, dotsendi ja anorgaanilise keemia professorina, aastatel 1993–1999 füüsika-keemia teaduskonna dekaanina ning aastail 1999–2002 füüsikalise keemia instituudi juhatajana. Jüri Tamm on osalenud osakonna, teaduskonna ja ülikooli nõukogudes ja Eesti teadlaste liidu, Eesti keemia seltsi, rahvusvahelise keemia ühingu (ISE) kogudes ja juhtorganites.

Jüri Tamme elu on iseloomustanud uudishimu ja teadmisjanu. See on aidanud teda teaduses edasi ning hoidnud vaimu noorusliku. Oma teadustegevuse algusest peale pühendus juubilar elektrokeemia probleemidele, täpsemalt vesiniku eraldumisele nikkel- ja hõbeelektroodidelt, mille alusel valmis 1969. aastal professor Vello Pasti juhendamisel kandidaadiväitekiri. Samasse aega jäävad ka Jüri Tamme esimesed kokkupuuted kütuseelemendi teematikaga.

Need uurimissuunad on seoses ülemaailmse energeetikaprobleemide esilekerkimisega tõusnud taas keemiainstituudi uurimissuundadeks. 1990. aastate alguses tõi Jüri Tamm uue suunana keemiaosakonda elektrit juhtiva polümeeri, polüpürrooli, temaatika. See aine, mida leidub ka elusorganismides, on leidnud kasutust sensorites, varjestuskatetes, mikroelektroonikas jm. Jüri Tamme juhendamisel teostatud elektrokeemiliselt sadestatud polüpüroolikilede uuringute tulemused on leidnud tee maailma juhtivatesse keemiaalastesse teadusajakirjadesse, neid tutvustatakse regulaarselt rahvusvahelistel teaduskonverentsidel ning nende põhjal on kaitstud mitmeid väitekirju.

Soovime nooruslikule juubilarile jätkuvat rõõmsat meelt, tervist ja kaasalöömistahet keemia instituudi ja ülikooli elus.

TÜ keemia instituudi nimel
professorid Enn Lust ja Väino Sammelselg

Jaga artiklit