Pool aastat ja 300 terminit

Aktuaalne

Iga teadus-, õigus- või muu teksti kirjutaja või tõlkija peab aeg-ajalt looma termineid, et tähistada mõnda uut mõistet. Ideaalmaailmas võiks iga mõiste kohta olla üks oskussõna, mis aitab kõigil asjadest ühtmoodi aru saada. Pärismaailmas aga sõnad aeguvad, muutuvad, täpsustuvad või üldistuvad, neid tekib juurde ja neil on sageli sünonüümid. Kuidas leida selles kirevuses just õige sõna, see valmistab vahel peavalu kõigile, kes töötavad tekstidega.

Mõistetavuse suurendamiseks ja hägususe vähendamiseks tuleb termineid pidevalt ühtlustada ja ajakohastada. Seda tööd tehakse ka terminitega, mis puudutavad Tartu Ülikooli tegevust.

Terminitabel on ülikooli veebilehel olnud ammust aega. Sealjuures ei ole selles sisalduvad terminid kasutusel üksnes meie ülikoolis – need on olnud eeskujuks ja abiks tõlkijatele, sõnastikukoostajatele, terminoloogidele, ministeeriumide terminiloojatele, teistegi ülikoolide töötajatele. Et aga tabel oli juba küllaltki vananenud, asusime 2021. aastal ülikooli eesti terminite komisjoniga seda uuendama.

Eesti Keele Instituudi (EKI) terminikomisjonide toetamise konkursil õnnestus selleks tööks ka toetust saada. Ühtlasi tegi EKI ettepaneku kaasata haridussõnastiku koostajad, et arutada ühiselt kõrgharidustermineid ja täiendada samal ajal ka sõnastikku. Seega liitus meie koosolekutega EKI haridusterminoloogia komisjoni liige Helin Puksand.

Nüüdseks on tabelist valminud ajakohastatud, täiendatud ja paremini liigendatud versioon, mis on kasutamiseks kõigile soovijatele nii ülikoolis kui ka väljaspool seda.

Tuleb tunnistada, et esialgu tekitas eesootava töö mahukus veidi kõhedustki. Esimesel koosolekul arutasime kaua, kas oleks võimalik tööd kuidagi automatiseerida või omavahel ära jagada, kuid head lahendust ei leidnud. Ei jäänud üle muud, kui kõik kirjed üheskoos ükshaaval läbi vaadata.

Kohe alguses sai läbi räägitud ka eesmärk: otsustasime, et ülikooli sõnastikku jäävad ülikoolispetsiifilised terminid, mida on tarvis eelkõige tõlkimiseks (esialgu inglise keelde), ning et haridussõnastikku soovitame kanda ülikooliga seotud üldterminid, mida on vaja haridusalal ühtlaselt kasutada, st mis pakuvad avalikku huvi.

Kokku pidasime poole aasta jooksul 12 kahetunnist koosolekut, vaatasime läbi ligi 300 terminit ning tegime enam kui sada muutmis- ja täiendusettepanekut haridussõnastiku komisjonile, aga hulganisti ka ülikooli inglise terminite komisjonile. Selle maratoni käigus kogesid asjaosalised aeg-ajalt suurt indu ja rõõmu kiirest edasiliikumisest, aga vahel ka tüdimust ja soovi mõni sõna lihtsalt vahele jätta. V-tähe juurde jõudes tuli kaasarutlejaid innustada: peame vastu, oleme juba tähestiku lõpus – unustades sealjuures, et näiteks õ-täht oli veel ees, ja õppe-sõnu on haridusasutuse terminite hulgas teatavasti arvukalt.

Mõne sõna juures suuremat arutelu ei tekkinud ning see jäi muutmata kujul tabelisse ja haridussõnastikku. Teisalt mõtisklesime lausa kahel koosolekul, mida teha terminiga erakorraline professor ning samasse pessa kuuluvate sõnadega erakorraline õppejõud ja erakorraline teadustöötaja. Lõpuks tõstsime need vananenud terminite sekka ja lisasime tabelisse praegu kasutusel olevad külalisprofessori ja külalistöötaja.

Rekordkoosolekul käisime läbi lausa poolsada terminit, kuid enamasti nende arv üle paarikümne ei ulatunud. Komisjoni liige Aliis Liin vaatles iga terminit ülikooli ja kõrghariduse õiguskontekstis, Andres Soosaar toetus taustteadmiste andmisel sageli oma õppekogemusele välismaal, Taavi Pae otsis tavaliselt terminile lihtsamat ja selgemat kuju, Karin Saarepuul oli alati peotäis näiteid mõne sõna kasutuse või väärkasutuse kohta, Riina Reinsalu pidas silmas terminiloome keelelist külge. Helin Puksand vaatles kogu terminitööd haridussõnastiku kontekstis ja inglise terminite komisjoni liige Merike Kala-Sikk, kelle olime samuti kaasanud, tõi näiteid inglise kõrghariduskeelest.

Iga liikme sekkumine võis vahel uppi lüüa kogu senise arutelu. Mõnikord tundus kõigile, et asi on selge, ent kui komisjoni sekretär Külli Pärtel palus protokollimiseks mõttekäiku korrata, võis selguda, et arusaamad siiski ei ühtinud, ja arutelu tuli uuesti alustada. Lõpuks aga jõudsime kõiges üksmeelele.

Tagantjärele võib rõõmustada, et komisjoni töö oli lõpuni sisuline, põnev ja hoogne ning liikmed olid hingega asja juures. Tulemus on väärtuslik: nii Tartu Ülikool kui ka teised Eesti kõrgkoolid ja terminihuvilised on saanud ajakohastatud kõrgharidusterminite loendi ning haridussõnastik üle saja parandusettepaneku. Sügisel vaatab küsimusi tekitanud vasted üle inglise terminite komisjon.


Mida võib leida uuest terminitabelist?

 • Tabelis on 65 uut terminit, sh 39 üldterminit. Näiteks olid kummalisel kombel puudu sõnad professorüliõpilaneõppekava, kohustuslik aine ja täiendusõpe. Arvukamalt lisandus siiski uuemaid oskussõnu, näiteks haja- ja lähiõpemikrokraad ja mikrokraadiprogrammtunnustamise kord ja teenetemärk, teadmussiirdedoktorantuur ja -magistrantuur.
 • Lisandunud on tabeliosa vananenud terminitega, sest aegunud õigusaktidele viidates või vanu dokumente tõlkides võib neid vaja minna. Vananenud terminite tabelisse valisime 39 kirjet.
 • Hulk oskussõnu on ajakohastatudteaduskonna asemel on nüüd üldisem akadeemiline üksus ning osakonna nõukogust on saanud kolm kirjet: valdkonna nõukogu, instituudi nõukogu ja kolledži nõukogu. Vananenud terminite hulgast tõstsime tagasi ajakohaste hulka sõna kaugõpe, mis on kaotanud endise tähenduse ja omandanud uue: praegu tunneme seda distantsõppe omakeelse sünonüümina.
 • Tabelist on kustutatud terminid, millega tähistatut ülikoolis enam ei ole (nt interdistsiplinaarne keskus), mis on liiga kitsad (nt teadus-arendustöö valdkonna jurist või tuutorite koordinaator, mille asemele tulid vastavalt jurist ja tuutor), liiga üldised (nt aruandlus ja juhtimine) või mujalt paremini leitavad (nt struktuuriüksuste nimetused ja tõlked, mis on olemas ülikooli veebilehel).
 • Lisatud on üldlevinud lühendid, nt ÕISem-profn-teadur.
 • Mõne termini vormistusviis on muudetud: asendasime mitmusevormid ainsusega (statuudid ja põhikirjad on nüüd statuut ja põhikiri), lisasime sulgudes täpsustusi (määrus (nõukogu ja senati)), parandasime sõnavorme (täiendõppest sai täiendusõpe) ja tõstsime vales kohas olnud sõnad õigesse kohta: näiteks nõukogu istung, mis oli enne miskipärast paigutatud üksuste alla, on nüüd üldterminite tabeliosas.
 • Arutasime läbi kõik ingliskeelsed vasted ja tegime ettepanekuid inglise terminite komisjonile. Näiteks tekitas mõttevahetust sõnade statute ja statutes eri tähendus või terminite rektoraat ja rektoraadi büroo üsna segadusse ajavad tõlked Rector's Office ja Rector's Strategy Office.

Kuidas täienes haridussõnastik?

Kõiki haridustermineid kajastavas haridussõnastikus on peale terminite ka piirdeselgitus, vahel ka sünonüümid ja vasted neljas keeles. Kõige rohkem võttis komisjonil aega piirdeselgituste ülevaatamine ja vajaduse korral ümbersõnastamine. Muudatusettepanekuid tehti 117 kirje kohta.

 • Uusi kirjeid on 33. Muu hulgas soovitasime kanda haridussõnastikku terminid arst-residentnooremlektornooremteadurteadlanejäreldoktorantuurmagistrieksam ja ühisjuhendamine koos piirdeselgituste ja võõrkeelsete vastetega.
 • Kirje täiendamise kohta tegime kuus ettepanekut. Näiteks selgus arutelu käigus, et akadeemiline sekretär ja teadussekretär ei ole puhtad sünonüümid, mistõttu sai tehtud ettepanek tõsta need eraldi kirjetesse.
 • Piirdeselgituste kohta esitasime 46 soovitust. Leidsime näiteks, et akadeemilise töötaja piirdeselgitus õppejõud või teadur tuleks asendada sõnadega õppejõud või teadustöötaja, sest teadur on kindla ametikoha nimetus. Termini kantsler piirdeselgitus oli alguses tegevjuht mõne maa ülikoolis; kõrgem riigiametnik, kuid kuna see oli ebatäpne, sai sellest pärast muutmist kõrgkooli tegevjuht. Eksterni kohta esitatud piirdeselgituse isik, kes sooritab eksameid õppeasutuses, ilma et oleks selles õppinud asemel sai välja pakutud isik, kes täidab õppekava õppeasutuses, ilma et oleks selle õppijate nimekirja arvatud. 
 • 21 ingliskeelse vaste kohta jagasime nõuandeid. Näiteks sõna lõputöö ingliskeelsete vastete final work ja final thesis kõrvale soovitasime ka terminit final paper, sõna õppejõud vastete lecturer, university teacher, reader kõrvale ja asemele veel teaching staff (member). Täheldasime, et sõna vice on kord tagumise sõnaga lahku kirjutatud (vice rector), kord sidekriipsuga vormistatud (vice-rector), nii et tegime ettepaneku see ühtlustada.
 • Tehtud sai veel 11 muud ettepanekut. Märkasime muu hulgas, et audoktori ladinakeelses lühendis dr. h. c. puudub tähe ees tühik, palusime kaaluda statsionaarse õppe ja internatuuri lugemist vananenuks, lisada nominaalõppeaja kõrvale ka lahkukirjutusega variant nominaalne õppeaeg ning täiendada kirjet prodekaan näidetega teadusprodekaan ja õppeprodekaan.

Helika Mäekivi

TÜ eesti terminite komisjoni esimees

Jaga artiklit