Ellen Uuspõld

In memoriam

19.04.1927–07.06.2019

Laiub surm nagu lävi

läbi hommikuao.

Aga olnu ei hävi,

sest et mälu ei kao.ˇ

            Artur Alliksaar

Lahkunud on õpetaja ning armastatud ja hinnatud kolleeg. Keeleteadlane Ellen Uuspõld õpetas ligi 30 aastat Tartu Ülikooli eesti filoloogia üliõpilastele tänapäeva eesti keele lauseõpetust ja keeletoimetamist, juhendas arvukalt üliõpilaste uurimistöid, kirjutas õppevahendeid ning pidas hea keelekasutuse loenguid ajakirjanike ja ametnike täienduskursustel.

Ellen Uuspõld sündis Ida-Virumaal, lõpetas Tartu Ülikooli eesti filoloogina 1953. aastal, kaitses kandidaadiväitekirja 1967. aastal ning töötas 1972–1992 eesti keele kateedris dotsendina. Aastail 1980–1983 oli ta Soomes Tampere Ülikooli eesti keele lektor.

Ellen Uuspõllust kujunes keeleuurija ajal, kui Eestis hakati tegelema moodsa keeleteadusega ja ülikoolis tegutses Huno Rätsepa juhtimisel generatiivse grammatika grupp. Ellen Uuspõld oli selle uurimisrühma tegusamaid liikmeid.

Tema uurimisvaldkonnaks kujunes eesti keele lauselühendite süntaks ja tema kandidaaditöö oli esimene strukturaallingvistika meetodeid kasutanud väitekiri eesti keele kohta. Väitekirjale järgnes hulk põhjalikke artikleid lauselühendite ja muude süntaksiteemade kohta, mis on leidnud üldist tunnustust ja kajastust eesti keele grammatikates.

Ellen Uuspõllu teine tegevusvaldkond lauseõpetuse kõrval oli keelehoole. Juba üliõpilaspõlves töötas ta kirjastuses korrektori ja toimetajana, praktilist toimetamistööd jätkas ta ka ülikoolis töötades. Eriseminar korrektuurist kujunes ülikoolis üheks tema põhikursuseks, samuti oli ta oodatud loengupidaja nii ajakirjanike kui ka ametnike täienduskursustel.

Aastaid oli ta vabariikliku õigekeelsuskomisjoni ja Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige. Tema tuntust ja hinnatust keeletoimetajana näitab see, et ta oli valitud Eesti Keeletoimetajate Liidu auliikmeks.

Ellen Uuspõllu sulest on pärit väga vajalikke õppevahendeid. Juba 1981. aastal avaldas ta koos Aino Valmetiga eesti keele õpiku vene üliõpilastele, samuti on ta koostanud üliõpilastööde vormistamise juhendi (2000) ning „Õpetusi ja harjutusi algajale keeletoimetajale“ (2002), mis on arvukate kordustrükkidena kasutusel tänini.

Ellen Uuspõllu tööd on hinnatud ja tunnustatud. 1996. aastal sai ta Tartu Ülikooli kõrgeima autasu – suure medali –, 2000. aastal Wiedemanni keeleauhinna ja 2004. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgi. 2009. aastast oli ta Emakeele Seltsi auliige, 2013. aastast Eesti Keeletoimetajate Liidu auliige.

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Emakeele Selts

Eesti Keeletoimetajate Liit

Jaga artiklit