Mati Abel – 75

Juubel

17. detsembril täitus 75 eluaastat Eesti topoloogiliste algebrate uurimise koolkonna rajajal, emeriitprofessor Mati Abelil. Juubilar sündis Jõhvis. Sõja tõttu tuli kooliteed alustada Kohtla-Nõmmel, keskkooli lõpetas Mati Abel aga taas Jõhvis. Elukutse valikul kaalus matemaatika üles muusika. Nii sai Matist 1961. aastal Tartu riikliku ülikooli esimese kursuse matemaatikatudeng. Muusikahuvi viis teda laulma ka Tartu akadeemilisse meeskoori.

Ülikooli lõpetamise järel töötas juubilar Tartu riiklikus ülikoolis ja Tallinna polütehnilises instituudis. 1971. aastal valmis dotsent Simson Baroni juhendamisel kandidaadiväitekiri Banachi algebra väärtustega funktsioonide algebralistest ja topoloogilistest omadustest. 

Liikunud karjääriredelil dotsendi  ametikohale Tallinna polütehnilises instituudis, avanes Matile 1974.–1975. aastal võimalus olla täiendusõppel Poola teaduste akadeemia matemaatika instituudis. Sealt alguse saanud viljakas koostöö Poola matemaatikutega kestab tänini. Alates 1975. aastast kuni emeriteerumiseni töötas Mati Abel Tartu ülikoolis dotsendina, 2001. aastast professorina. Pärast emeriteerumist 2011. aastal jätkas Mati Abel tööd vanemteadurina.

Administratiivseid kohustusi on Mati Abelil tulnud täita nii rakendusmatemaatika laboratooriumi sektorijuhatajana, matemaatika instituudi juhatajana kui ka geomeetria ja topoloogia õppetooli hoidjana. Samuti oli Mati Abel Eesti matemaatika seltsi üks taasasutajatest ja 1994.–2003. aastal Eesti matemaatika seltsi president ning hetkel hoiab ta tegevuses seltsi kirjastust. Mati Abel on Ameerika ja Poola matemaatika seltside liige, Eesti esindaja rahvusvahelises matemaatikaunioonis ning olnud pikka aega ka Euroopa matemaatika seltsi nõukogu liige.

Mati Abeli teadustöö käsitleb peamiselt topoloogiliste algebrate struktuuri ja omadusi, kuid teda on huvitanud ka teatud probleemid funktsionaalanalüüsi, bornoloogia ja summeeruvusteooria valdkonnast. Tema sügavaid ja uusi uurimissuundi loonud tulemusi sisaldavate erialaste artiklite arv läheneb saja kahekümnele. Neile lisanduvad sadakond publikatsiooni teistest valdkondadest. Juba pikki aastaid on Mati Abel olnud üldiste topoloogiliste algebrate uurimises maailmas esirinnas, tema poole on abipalvete ja nõuandesoovidega pöördunud paljud topoloogiliste algebrate uurijad üle maailma. Ta on olnud hinnatud ja oodatud lektor mitmetes ülikoolides ja rahvusvahelistel erialakonverentsidel. Juubilari algatusel kutsuti 1999. aastal ellu ka rahvusvaheline topoloogiliste algebrate konverentside sari ICTAA, mille järjekordne kokkusaamine toimub  jaanuari lõpus Tallinna ülikoolis. Kolleegid tunnevad teda ka kui täpset ja laitmatut, kuid samas igati abivalmis artiklikogumike ja raamatute toimetajat.

Mati Abeli juhendamisel on kaitstud neli teadusmagistritööd ja viis doktoritööd, üks doktoritöö on kaitsmisele tulemas jaanuari lõpus ning ta on ka ühe viimistlusjärgus doktoritöö kaasjuhendaja Mehhikos. Samuti on Mati Abeli juures ennast täiendamas käinud üks järeldoktorant.

Silmapaistev on Mati Abeli panus ka eestikeelse erialase oskussõnavara arendamisse ja matemaatika populariseerimisse. Ta on mitmete matemaatikaalaste (kolme- ja kuuekeelsete) sõnastike ja entsüklopeediate kaasautor ning kirjutanud paar tuhat artiklit matemaatikast erinevatele entsüklopeediatele nii Eestis kui ka välismaal. Igal aastal on kolmekeelse matemaatikasõnastiku elektrooniline variant täienenud 400 märksõna võrra. Üle 600 referaadi on ilmunud kolmes rahvusvaheliselt tuntuimas matemaatika referatiivajakirjas. Kõige selle kõrval on Mati Abelil jätkunud tahet ja missioonitunnet tegeleda ka koolinoortega. Ta on olnud koolinoorte matemaatikavõistluste sünni juures Eestis ja on andnud oma panuse Eesti liitumisse rahvusvaheliste matemaatikaolümpiaadidega, olles mitmel aastal Eesti koolinoorte võistkonna juht ja treener.

Soovime juubilarile tugevat tervist ja jaksu veel pikkadeks aastateks!

Õpilased erinevatest ülikoolidest nii Eestis kui ka välismaal   

Jaga artiklit