Peeter Burk - 50

Juubel

10. augustil sai 50-aastaseks loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekaan, keemilise füüsika professor Peeter Burk.

Peeter kaitses keemiadoktori kraadi 1994. aastal Tartu ülikoolis, peale seda on ta ennast täiendamas käinud Hispaanias, Prantsusmaal ja Saksamaal. Doktoriõpingutega samal ajal töötas ta keemia osakonnas keemikuna, edasi lektori ja dotsendina ning 2003. aastal valiti Peeter Burk keemilise füüsika professoriks. Peale selle on Peeter töötanud Erlagen-Nürnbergi ülikoolis Saksamaal ning olnud külalisprofessor Nice’i ülikoolis Prantsusmaal.

Peeter on olnud füüsika-keemiateaduskonna arendusprodekaan ja sama teaduskonna dekaan. Märkimist väärib Peetri suur panus LOTE käivitamisel, temast sai ka selle esimene dekaan. Kolleegide lugupidamist ja rahulolu näitab teiseks ja kolmandaks ametiajaks tagasivalimine. Lisaks dekaaniametile on talle usaldatud ka realia et naturalia valdkonna juhtimine.

Peeter on rahvusvaheliselt tuntud keemiateadlane ning tema teadustöö peamised suunad on seotud kvantkeemia ning selle rakendustega mitmesuguste keemiliste protsesside modelleerimisel. Need protsessid on olnud keto-enoolsed tasakaalud, happe-aluse tasakaalud ning metalliühendite moodustumine. Peale selle on ta tegelenud solvendiefektide kvantkeemilise modelleerimisega, fotoelektronspektrite kirjeldamisega, tseoliitide struktuuri ning ülihapete ja ülialuste keemia küsimustega. Kuna nimetatud teemadega tegelemine läks ajapikku igavaks, siis otsustas juubilar koos kaastöötajatega asuda uurima nn metallorgaanilisi nuustikke eri gaaside ja ühendite salvestamiseks.

Peeter on enam kui 120 teadusliku publikatsiooni autor. Märgilise tähendusega on tema toimetatud ja tema osalusel tõlgitud kõrgkooliõpik «Keemia alused», mis ilmus 2013. aastal.

Peale professoriameti ja dekaanitöö on tal jagunud energiat ja aega tegutseda Eesti keemiaseltsi asepresidendina, samuti paljude ekspertkomisjonide ja hindamiskogude ning loomulikult mitmete rahvusvaheliste teadusürituste korralduskomiteede liikmena.

Arvame, usume ja loodame, et uued suured teod ootavad Peetrit veel ees. Palju õnne, jätkuvat energiat ja tasakaalukust!

Kolleegid LOTE-st

Jaga artiklit