Astrid Saava – 75

Juubel

25. veebruaril tähistas arstiteaduskonna emeriitprofessor Astrid Saava oma 75. sünnipäeva.

Astrid Saava lõpetas TÜ arstiteaduskonna 1962. aastal, seejärel suunati ta tööle hügieeni kateedrisse. Tema peamine uurimisvaldkond on olnud veevarude kasutamise ja kaitse tervishoiulised aspektid. Sel teemal kaitses ta 1974. aastal ka doktoriväitekirja.

Aastail 1970–1983 töötas Astrid Saava Tallinna tehnikaülikoolis, kus osales rahvusvahelises Soome lahe vee puhtuse ja reostuskaitse uurimises ning Balti mere konventsiooni Helsingi komisjonis Balti mere seisundi hindamises. Võib julgelt väita, et ta on tunnustatud veehügieeniekspert nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasemel.

Alates 1987. aastast on Astrid Saava taas seotud Tartu ülikooliga. Ta andis suure panuse hügieeniõpetuse reformimisel kaasaegseks rahvatervishoiu teaduseks. Suureks väljakutseks osutus 1990. aastatel hügieeni kateedri reorganiseerimine tervishoiu instituudiks, millega kaasnes uute õppejõudude väljaõppe korraldamine ja uute aineprogrammide loomine. 2000. aastate alguses käivitati tema osalusel esmakordselt Eestis rahvatervishoiu magistriõpe. Ka pärast emeriitprofessori aunimetuse omistamist 2003. aastal on Astrid Saava jätkanud tegutsemist oma erialal ning on hinnatud ekspert keskkonnatervishoiu probleemide lahendamises.

Astrid Saava on kolleegide seas hinnatud oma töökuse, täpsuse ja sõbraliku suhtumise poolest. Tänaseni võtab juubilar osa instituudi töödest ning juhendab üliõpilasi. Ta tegeleb aktiivselt eestikeelse keskkonnatervishoiu terminoloogia väljatöötamise ja juurutamisega, olles eeskujuks noorematele kolleegidele. Ka väljaspool tööaega on Astrid meeldiv kaaslane, kelle kutset spordiradadele ning loodusmatkadele kolleegid alati hea meelega kuulda võtavad.

Soovime juubilarile jätkuvat rõõmsat meelt, tervist ja kaasalöömistahet instituudi ja ülikooli elus.

Kolleegid TÜ tervishoiu instituudist

Jaga artiklit