VISUAAL: Enlight

Enlight avardab õppe-, teadus- ja koostöövõimalusi kaheksa korda

Aktuaalne

Üheksa Euroopa ülikooli on ühendanud käed koostööks projektis Enlight, et anda oma üliõpilastele ja töötajatele senisest paremad võimalused võtta osa teiste ülikoolide õppe- ja teadustööst.

Kujutlegem, et käes on 2023. aasta sügis. TÜ keskkonnatehnoloogia magistriõppe tudeng Markus hakkab valima, milliseid loenguid sel semestril võtta. Atmosfääri- ja kliimateadused, Eesti kliima … Mida veel? Bordeaux’ Ülikoolist peaks mõne kliimamuutuse loengu juurde vaatama – nad on selles valdkonnas tugevad – ja Uppsala Ülikooli rootsi keele kursusi võiks ka võtta. 

Kõikide võimaluste seast peab Markus siiski valiku tegema, sest lisaks tahab ta osaleda Tartu piirkondliku akadeemia tegevuses ja jäätmeteemalises eluslaboris. Valikute rohkuse põhjuse peale Markus mõtlema ei pea, aga selle, et ta saab veebi kaudu teistest ülikoolidest õppeaineid võtta, nende eest ainepunkte koguda ning samal ajal eluslaboris Lõuna-Eesti probleemidele lahendusi otsida, on võimalikuks teinud 2020. aasta lõpus alanud projekt Enlight. 

Projekt Enlight:

9 ülikooli, üle 312 000 üliõpilase

11 ametlikku keelt

Kestab 1. novembrist 2020 kuni 31. oktoobrini 2023

Eelarve 6,25 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus 5 miljonit eurot

Põhivaldkonnad: tervishoid ja heaolu, digitaalsed lahendused ja digiteerimise mõju, kliimamuutus, energia ja ringmajandus, võrdsus

Osalevad Genti Ülikool (Belgia), Bordeaux’ Ülikool (Prantsusmaa), Baskimaa Ülikool (Hispaania), Bratislava Comeniuse Ülikool (Slovakkia), Galway Iirimaa Riiklik Ülikool, Göttingeni Ülikool (Saksamaa), Groningeni Ülikool (Holland), Uppsala Ülikool (Rootsi) ja Tartu Ülikool

Projekti nimi on tuletatud pikast ingliskeelsest nimetusest European University Network to Promote Quality of Life, Sustainability and Global Engagement Through Higher Education Transformation. See on Euroopa ülikoolide võrgustik, mis edendab kõrghariduse ümberkujundamise kaudu õiglast elukvaliteeti, kestlikkust ja üleilmset koostööd.* 

Projekti on kaasatud üheksa ülikooli Euroopa eri piirkondadest ning selle eesmärk on kõike muud kui tagasihoidlik: luua üle 312 000 üliõpilasega ühine õppe-, teadus- ja koostööruum. Õppurid astuvad küll vaid ühte ülikooli, kuid saavad osaleda teiste ülikoolide loengutes, suvekoolides, doktorikoolides ja üliõpilasvahetuses. Õppejõududel on võimalus anda partnerülikoolides külalisloenguid, teadlased saavad ülikoolide vahel liikuda ja teadustaristut kasutada, toimub tihe õppe- ja teaduskoostöö. Pikaajaline eesmärk on edendada nii ülikoolide kui ka Euroopa kõrghariduse konkurentsivõimet ja anda üliõpilastele võimalus muutuda tõelisteks maailmakodanikeks.

Viis põhivaldkonda

Kuidas kavatsetakse seda kõike saavutada? Kolmeaastase projekti jooksul keskendutakse viiele põhivaldkonnale, milleks on tervishoid ja heaolu, digitaalsed lahendused ja digiteerimise mõju, kliimamuutus, energia ja ringmajandus ning võrdsus. Esmalt analüüsitakse ja võrreldakse partnerülikoolide õppekavu ja -aineid, õpiväljundeid ja arendatavaid oskusi, kvaliteedisüsteemi, juhtimisprotsesse ja infosüsteeme. Seejärel luuakse ülikoolide infosüsteemide vahele ühendusmoodul, mis võimaldab üliõpilastel leida kursusi partnerülikoolidest. Lisaks ühtlustatakse süsteeme ja protsesse, mis võimaldavad õppetöö sujuvat vastastikust tunnustamist.

21. sajandil oodatakse ülikoolilt peale teadmiste jagamise ka teatud oskuste arendamist. Üliõpilasi tuleb ette valmistada töökohtadeks ja tehnoloogiateks, mida veel olemaski pole, samuti peavad nad hakkama saama järjest enam üleilmastuvas maailmas. Enlight-i projektis luuakse üheksa ülikooli peale 10 EAP mahuga õppemoodul, mille läbimine aitab edendada kultuuridevahelist suhtlust, meeskonnatööd, ettevõtlikkust ja juhtimisoskusi. Eesmärk on anda üliõpilastele oskus ja julgus olla aktiivne maailmakodanik, kes saab hakkama erinevates kultuurides ja olukordades. Oma osa selle eesmärgi saavutamisel on kindlasti õpirändel. Enlight-i kaudu soovitakse jõuda selleni, et 2025. aastal osaleb õpirändes vähemalt 50% üliõpilastest – kas läbides õppeaineid virtuaalselt või käies suvekoolis või semestripikkuses üliõpilasvahetuses. 

Teadmiste rakendamine

Oluline osa Enlight-ist hõlmab teadmiste praktilist rakendamist ja koostööd kohaliku kogukonnaga. Tartus või Tartumaal luuakse nn piirkondlik akadeemia, kus võivad osaleda TÜ kõikide astmete üliõpilased, õppejõud, aga ka kohalikud ettevõtjad, MTÜ-d ja omavalitsuse esindajad. Koos arutatakse, millised on piirkonna kitsaskohad tervishoiu, ringmajanduse, energia ja võrdsuse valdkonnas. Igal aastal toimuvad valitud teemadel eluslaborid ehk intensiivsed ajurünnakud või häkatonid, kus püütakse kitsaskohtadele lahendusi leida. Erinevalt muudest projekti tegevustest tuleb piirkondliku akadeemia ja eluslaboritega igal ülikoolil ise tegeleda. Üliõpilastele on osalemine vabatahtlik, kuid eluslaboris kaasalöömise eest on võimalik saada ainepunkte. Nii põimitakse õppetöös teadmisi ja nende praktilist rakendamist.

Tartumaal luuakse nn piirkondlik akadeemia, kus võivad osaleda üliõpilased, õppejõud, aga ka ettevõtjad jt.

Sellega projekti ambitsioonid siiski ei piirdu. Kolme aasta jooksul töötatakse viies põhivaldkonnas välja ühised magistriõppekavad, korraldatakse suvekoole, luuakse doktorantide võrgustik; õppejõud, haridustehnoloogid ja üliõpilased arutlevad mitmekeelsuse, kaasamise ja ettevõtlikkuse teemal. Igal aastal toimub ka õpetamis- ja õppimiskonverents ning õpetajahariduse õppekavasid muudetakse rahvusvahelisemaks. Laiahaardeline projekt hõlmab suurt osa TÜ-st ning elluviidavad muudatused puudutavad nii õppejõude, tugitöötajaid kui ka üliõpilasi. Kuigi projekt kestab vaid kolm aastat, on seatud eesmärgiks jätkata nende tegevustega võrgustikus ka pärast projekti lõppu. 

Avanädal märtsi alguses 

Enamik projekti tegevustest algas selle aasta jaanuaris. Projekti avanädal toimub 1.–5. märtsini virtuaalselt. Kavas on nii töökoosolekud kui ka avalikud loengud ja arutelud põhivaldkondade ning õpetamise teemadel, samuti virtuaalnäitused ja Instagrami ühisaktsioon. 2. märtsil peab TÜ e-valitsemise professor Robert Krimmer loengu tervishoiu ja digimaailma teemal, sellele järgneb arutelu. Avanädala ajakava ja muu teave projekti kohta on Enlight-i kodulehel Enlight-eu.org.

* Enlight kuulub uude Euroopa ülikoolide meetmesse, mis loodi „Erasmus+“ programmi raames 2019. aastal. Euroopa ülikoolid on strateegilised võrgustikud, mis ühendavad Euroopas asuvaid ülikoole ning mille eesmärk on edendada Euroopa väärtusi, parandada Euroopa kõrghariduse kvaliteeti ja suurendada konkurentsivõimet. Praeguseks on loodud 41 Euroopa ülikoolide võrgustikku, millesse kuulub kokku 279 ülikooli. Eesti ülikoolidest tegutsevad võrgustikes Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Kunstiakadeemia.

 


KOMMENTAAR

Projekt aitab pakkuda ajakohast haridust

Arendusprorektor Erik Puura

Enlight on Tartu Ülikooli jaoks suurepärane võimalus parandada oma rahvusvahelist nähtavust ja mainet ning areneda koostöös kõrgetasemeliste Euroopa ülikoolidega – nii teistelt õppides kui ka teisi õpetades. Projekt täidab otseselt ülikooli uue arengukava A2025 eesmärke, pakkudes üliõpilastele ajakohast, rahvusvahelist ja teaduspõhist kõrgharidust. Nii virtuaalse mobiilsuse kui ka õpirände kaudu saavad partnerülikoolide üliõpilased teadmisi ja oskusi erinevate erialade parimatelt õppejõududelt ning suureneb ja mitmekesistub TÜ üliõpilaste õppeainete valik. 

Tiina Jaksman

Enlight-i projekti koordinaator

Jaga artiklit