Kaitsmised

Doktoritööd

5. detsembril kell 10.15 kaitseb Riina Vaht geograafia erialal doktoritööd «The Impact of Oil Shale Mine Water on Hydrological Patways and Regime in Northeast Estonia» («Põlevkivi kaevandamisest tingitud hüdroloogilise režiimi ja vooluhulga muutused Kirde-Eesti jõgedes»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dr Will Mayes (Hulli ülikool, UK) ja prof Ülo Mander, oponent dr Julien Tournebize (IRSTEA, Prantsusmaa).

8. detsembril kell 15 kaitseb Vadim Brjalin arstiteaduse erialal väitekirja «Chronic Hepatitis C: Predictors of Treatment Response in Estonian Patients» («Krooniline C-hepatiit: ravitulemusi prognoosivad tegurid Eesti patsientidel»). Kaitsmine toimub A. Linkbergi auditooriumis (Puusepa 8). Juhendaja dots Riina Salupere, oponent prof Bela Hunyady (Pécsi ülikool, Ungari).

16. detsembril kell 16.15 kaitseb Naved Ahmed informaatika erialal väitekirja «Deriving Security Requirements from Business Process Models» («Äriprotsessimudelitest tulenevad turvatingimused»). Kaitsmine toimub aadressil Liivi 2-404. Juhendajad dots Raimundas Matulevicius ja prof Marlon Dumas, oponendid prof Andreas L. Opdahl (Bergeni ülikool, Norra) ja dots Rafael Accorsi (Freiburgi ülikool, Saksamaa).

17. detsembril kell 10 kaitseb Anu Aun biokeemia erialal doktoritööd «Mitochondria as Integral Modulators of Cellular Signaling» («Mitokondrid kui rakulise signaaliülekande moduleerijad»). Kaitsmine toimub molekulaar- ja rakubioloogia instituudis, Riia 23b-105. Juhendaja prof Juhan Sedman, oponent prof Xin Jie Chen (Upstate’i meditsiini ülikool, USA).

17. detsembril kell 14.15 kaitseb Kerli Orav-Puurand matemaatika erialal doktoritööd «Central Part Interpolation Schemes for Weakly Singular Integral Equations» («Keskosa interpolatsioonil põhinevad meetodid nõrgalt singulaarsete integraalvõrrandite lahendamiseks»). Kaitsmine toimub aadressil J. Liivi 2-405. Juhendajad prof Arvet Pedas ja akad Gennadi Vainikko, oponendid prof. emer. Rainer Kress (Göttingeni ülikool, Saksamaa) ja prof Alastair Spence (Bathi ülikool, UK).

18. detsembril kell 10.15 kaitseb Jaanus Veemaa geograafia erialal doktoritööd «Reconsidering Geography and Power: Policy Ensembles, Spatial Knowledge, and the Quest for Consistent Imagination» («Geograafiast ja võimust: poliitikate kooskõla, ruumiline teadmine ja sidusate visioonide loomine»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dots Jussi S. Jauhiainen, oponent prof Jouni Häkli (Tampere ülikool, Soome).

18. detsembril kell 11.15 kaitseb Kaia Kask majandusteaduse erialal doktoritööd «Public Sector Real Estate Asset Management Models and Their Evaluation» («Avaliku sektori kinnisvara varajuhtimise mudelid ning nende hindamine»). Kaitsmine toimub aadressil Narva mnt 4-A312. Juhendajad prof Maarja Vadi ja prof. emer. Ene Kolbre (TTÜ), oponendid prof Enn Listra (TTÜ) ja prof Hans Lind (Kuninglik tehnikakõrgkool, Rootsi).

18. detsembril kell 14.15 kaitseb Kristi Anniste geograafia erialal doktoritööd «East-West Migration in Europe: The Case of Estonia After Regaining Independence» («Ida-Lääs ränne Euroopas: Eesti taasiseseisvumisjärgne väljaränne ja tagasiränne»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Tiit Tammaru, oponent dr David Manley (Bristoli ülikool, UK).

18. detsembril kell 16.15 kaitseb Mart Jaanson usuteaduse erialal doktoritööd «A Grammatical, Theological and Musical Analysis of the Standard Latin Niceno-Constantinopolitan Creed» («Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistuse ladinakeelse normteksti grammatiline, teoloogiline ja muusikaline liigendamine»). Kaitsmine toimub TÜ kunstimuuseumis. Juhendajad dots Urmas Petti ja prof Mart Humal (EMTA), oponendid prof Toomas Siitan (EMTA) ja dr Tarmo Toom (Ameerika katoliku ülikool, USA).

19. detsembril kell 12.15 kaitseb Aija Sakova-Merivee eesti kirjanduse erialal doktoriväitekirja «Ausgraben und Erinnern. Denkbilder des Erinnerns und der moralischen Zeugenschaft im Werk von Ene Mihkelson und Christa Wolf» («Väljakaevamine ja mäletamine. Mälutöö ja moraalse tunnistamise mõttepildid Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi romaanides»). Kaitsmine toimub aadressil Jakobi 2-114. Juhendajad dr Eve Pormeister ja dr Tiina Ann Kirss (TÜ), oponendid prof. emer. Frank Hörnigk (Berliini Humboldti ülikool, Saksamaa) ja dots Eneken Laanes (TLÜ).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised