FOTO: Andres Tennus

UT ajakirja ootab ees ümbersünd

Juhtkiri

Hea lugeja! Pool aastat tagasi palusime lugejauuringus sinu arvamust, kuidas teha Universitas Tartuensist paremaks. Suuresti oli see ajendatud ajakirja rolli ümber käinud aruteludest, mis pole praegugi raugenud. Lugejate vastused ja nimetatud arutelud on märk sellest, et tuleb teha muudatusi.

Paremat aega kui praegu selleks pole – koroona tõttu on ülikooli hooned suuresti tühjad ja paljudel lugejatel puudub võimalus haarata riiulilt paberajakiri. Seepärast jääb trükitud ajakirju päris palju üle ja see on üks põhjus, miks oleme otsustanud avaldada artiklid alates märtsist ajutiselt vaid veebis. Nii saame trükiversiooni koostamisest üle jäävat aega kasutada ajakirjale uue vundamendi ladumiseks.

Ees on ootamas põnevad kuud, sest ajakirja tegutsemispõhimõtted tuleb pisiasjadeni läbi arutada. Peamised tulemused paneme kirja ja teeme kõigile teatavaks. Kõhkluste ja eriarvamuste korral on vahemeesteks ajakirja kolleegium, kellele soovime anda senisest kaalukama sõna. Muu hulgas uuendame ka ajakirja kujundust.

Kõige selle eesmärk on tuua uue akadeemilise aasta alguses lugejate ette senisest veelgi sisukam, tugevam ja ka väliselt silmapaistvam ajakiri, mis on pööranud oma näo selgelt ühiskonna poole.

Niisiis oleme määratlenud ka ajakirja peamise suuna: Universitas Tartuensis vahendab ülikooli ühiskonnale. 

Oluline kriteerium teemade valikul on laiem avalik huvi ka väljaspool ülikooli. Suunavaliku peamine pidepunkt on Tartu Ülikooli uus arengukava. Selles sõnastatud eesmärke appi võttes soovime luua ajakirja, mis aitab ülikoolil ja selle liikmetel olla Eesti ühiskonnas aktiivne arvamusliider ja olulistel teemadel kaasarääkija, algatada diskussioone, olla valmis dialoogiks, julgustada eriarvamuste väljendamist, soosida avatud suhtlemist eri osapoolte vahel ja kaasata olulistesse protsessidesse eri huvirühmasid.

Mürarohkel meediamaastikul saab UT pakkuda ülikooliperele tasakaalukat platvormi, kus räägime muu hulgas teadlaste tööst ja mõtetest. Soovime, et ülikoolipere liikmed leiaksid koostöökohti ja ühiseid aruteluteemasid ning tajuksid ajakirja lugedes ühtekuuluvustunnet.

Nagu öeldud, ilmub UT alates märtsist vaid veebis, kuid uue hingamise saanud paberajakiri tuleb teie ette septembris. Et paberil ilmumise paus poleks siiski liiga pikk, soovime kevadel trükkida ühe erinumbri. Eks elu näitab, kas selle numbri keskmes on lõpetajad, murrangulised teadussaavutused või hoopiski erakordne aastaring, mil meie kõigi tegemisi on mõjutanud väike, aga võimas viirus. 

Kindel on aga see, et kuigi Universitas Tartuensise tegu ja nägu muutuvad, jääb ajakirja väsimatu ja uudishimulik hing ikka alles.

Maarit Stepanov-McBride

UT peatoimetaja

maarit.stepanov [at] ut.ee

Jaga artiklit