Kaitsmised

Doktoritööd

3. detsembril kell 12.15 kaitseb Nelly Mäekivi semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd «The Zoological Garden as a Hybrid Environment: A (Zoo)semiotic Analysis» («Loomaaed kui hübriidne keskkond – (zoo)semiootiline analüüs»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja vanemteadur Timo Maran, oponent prof Paul Cobley (Middlesexi Ülikool, Suur­britannia) ja prof Dario Martinelli (Kaunase Tehnikaülikool, Leedu).

3. detsembril kell 14.15 kaitseb Silver Rattasepp semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd «The Human Mirror: A Critique of the Philosophical Discourse on Animals from the Position of Multispecies Semiotics» («Inimese peegel: filosoofilise loomadiskursuse kriitiline analüüs paljuliigilise semiootika positsioonilt»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja Timo Maran, oponendid Pauline Delahaye (Paris-Sorbonne Ülikool, Prantsusmaa) ja prof Felice Cimatti (Calabria Ülikool, Itaalia).

6. detsembril kell 14.15 kaitseb Ott Puumeister semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd «On Biopolitical Subjectivity: Michel Foucault’s Perspective on Biopolitics and its Semiotic Aspects» («Bio­poliitilisest subjektsusest: Michel Foucault’ käsitlus biopoliitikast ning selle semiootilised tahud»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad semiootika vanemteadur Andreas Ventsel ja prof Daniele Monticelli (Tallinna Ülikool), oponendid prof Tõnu Viik (Tallinna Ülikool) ja prof Sergei Prozorov (Jyväskylä Ülikool, Soome).

7. detsembril kell 10.15 kaitseb Kiira Mõisja geoinformaatika erialal doktoritööd «Thematic Accuracy and Completeness of Topographic Maps» («Topograafiliste kaartide temaatiline õigsus ja täielikkus»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad vanemteadur Evelyn Uuemaa ja prof Tõnu Oja, oponent prof Menno-Jan Kraak (Twente Ülikool, Holland).

10. detsembril kell 9.15 kaitseb Petr Kohout ökoloogia eri­alal oma doktoritööd «Ecology of Ericoid Mycorrhizal Fungi» («Erikoidse mükoriisa ökoloogia»). Kaitsmine toimub Lai 40–218. Juhendajad juhtivteadur Leho Tedersoo ja prof Urmas Kõljalg, oponent prof Björn Lindahl (Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool).

10. detsembril kell 10.15 kaitseb Monika Karmin molekulaarbioloogia erialal doktoritööd «Perspectives from Human Y Chromosome – phylogeny, population dynamics and founder events» («Vaade inimese Y-kromosoomile – fülogenees, populatsiooni dünaamika ja asutajasündmused»). Kaitsmine toimub Riia 23b/2–105. Juhendajad vanemteadurid Mait Metspalu, Ene Metspalu, Siiri Rootsi ja Toomas Kivisild, oponent prof Agnar Helgason (Islandi Ülikool).

10. detsembril kell 11 kaitseb Helen Uusberg psühholoogia erialal doktoritööd «Studying the Psychological Mechanisms of Affective Individual Differences with EEG Correlates» («Afektiivsete individuaalsete erinevuste psühholoogiliste mehhanismide uurimine EEG korrelaatidega»). Kaitsmine toimub Näituse 2–102. Juhendajad prof Jüri Allik ja dots Kairi Kreegipuu, oponent prof Lauri Nummenmaa (Turu Ülikool, Soome).

11. detsembril kell 10.15 kaitseb Riivo Kikas informaatika erialal doktoritööd «Analysis of Issue and Dependency Management in Open-Source Software Projects» («Avatud lähtekoodiga tarkvaraprojektide vearaportite ja tehniliste sõltuvuste haldamise analüüsimine»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–405. Juhendajad prof Marlon Dumas ja prof Dietmar Pfahl, oponendid prof Tom Mens (Monsi Ülikool, Belgia) ja Andy Zaidman (Delfti Tehnoloogiaülikool, Holland).

11. detsembril kell 14.15 kaitseb Priit Priimägi füüsika erialal doktoritööd «Development and Optimization of 3D-microbatteries» («3D mikroakude arendamine ja optimeerimine»). Kaitsmine toimub Nooruse 1–121. Juhendajad Vahur Zadin ja Heiki Kasemägi, oponent prof Senentxu Lanceros-Mendez (Baskimaa teaduskeskus BC­Materials, Hispaania).

11. detsembril kell 16.15 kaitseb Kristiina Johanson arheoloogia erialal doktoritööd «Missing Interpretations. Natural and Residual Finds in Estonian Archaeological Collections» («Puuduvad tõlgendused. Looduslikud ja jäänukleiuna interpreteeritud esemed Eesti arheo­loogiakogudes»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Aivar Kriiska ja Tõnno Jonuks (Eesti Kirjandusmuuseum), oponent Sonja Hukantaival (Turu Ülikool, Soome).

14. detsembril kell 12 kaitseb Jelena Velman-Omelina vene keele erialal doktoritööd «Эстонско-русский перевод и развитие современной официально-деловой коммуникации: теоретический и практический аспекты» («Eesti-vene tõlge ning tänapäeva ameti- ja ärisuhtluse areng: teoreetilised ja praktilised aspektid»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja Valentina Štšadneva, oponendid Peeter Päll (Eesti Keele Instituut) ja prof Igors Koškins (Läti Ülikool).

14. detsembril kell 14.15 kaitseb Kristjan Oopkaup kesk­konna­tehnoloogia erialal doktori­tööd «Microbial Community and its Relationship with Pollutant Removal in Treatment Wetlands» («Tehismärgalade mikroobikoosluse struktuur ja selle seos süsteemi puhastusefektiivsusega»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Jaak Truu ja vanemteadur Marika Truu, oponent dots Kela Weber (Kanada Kuninglik Militaarkolledž).

14. detsembril kell 14.15 kaitseb Kaidi Rätsep üldkeeleteaduse erialal doktoritööd «Colour Terms in Turkish, Estonian and Russian: How Many Basic Blue Terms are there?» («Türgi, eesti ja vene keele värvisõnad: millised sinistest on põhivärvinimed?»). Kaitsmine toimub Jakobi 2–438. Juhendajad prof Urmas Sutrop, dots Mari Uusküla (Tallinna Ülikool), oponent Anetta Kopecka (Lyoni Ülikool, Prantsusmaa).

18. detsembril kell 14 kaitseb Aare Kasemets sotsioloogia erialal doktoritööd «Institutionalisation of Knowledge-Based Policy Design and Better Regulation Principles in Estonian Draft Legislation» («Teadmistepõhise poliitika kujundamise ja parema õigusloome põhimõtete institutsionaliseerumine Eesti õigus­loomes»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad emeriitdots Henn Käärik ja emeriitprof Peeter Vihalemm, oponent emeriitprof Jyrki Tala (Helsingi Ülikool, Soome).

18. detsembril kell 15 kaitseb Karit Reinson arstiteaduse erialal doktoritööd «New Diagnostic Methods for Early Detection of Inborn Errors of Metabolism in Estonia» («Uued diagnoosimeetodid kaasasündinud ainevahetushaiguste varajaseks avastamiseks Eestis»). Kaitsmine toimub L. Puusepa 8 A. Linkbergi auditooriumis. Juhendaja prof Katrin Õunap, oponent prof Kari Pulkki (Turu Ülikool, Soome).

19. detsembril kell 14.15 kaitseb Eva Velsker eesti keele erialal doktoritööd «Ajaväljendid eesti murretes». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Karl Pajusalu ja prof Helle Metslang, oponent prof Riho Grünthal (Helsingi Ülikool, Soome).

19. detsembril kell 16.15 kaitseb Kirsi Laanesoo üldkeeleteaduse erialal doktoritööd «Polüfunktsionaalsed küsilaused eesti argivestluses». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad Andriela Rääbis, prof Helle Metslang ja Tiit Hennoste, oponent Anna Vatanen (Oulu Ülikool, Soome).

20. detsembril kell 11 kaitseb Kärt Rõigas majanduse erialal doktoritööd «Ettevõtete-ülikoolide koostöö riigi innovatsioonisüsteemi kontekstis». Kaitsmine toimub J. Liivi 4–214. Juhendajad prof Urmas Varblane ja vanemteadur Priit Vahter, oponendid prof Rainer Kattel (Londoni Ülikool, Suurbritannia) ja dots Arnis Sauka (Stockholmi kõrgem majanduskool Riias, Läti).

20. detsembril kell 15 kaitseb Bradley James Loewen sotsioloogia erialal doktoritööd «Towards Territorial Cohesion? Path Dependence and Path Innovation of Regional Policy in Central and Eastern Europe» («Teel territoriaalse sidususe poole? Kesk- ja Ida-Euroopa regionaalpoliitikate rajasõltuvus ja uuenemine»). Kaitsmine toimub J. Liivi 4–214. Juhendajad dots Garri Raagmaa ja prof Kadri Ukrainski, oponendid vanemteadur Oto Potluka (Baseli Ülikool, Šveits) ja teadur Margit Kirs (Tallinna Tehnikaülikool).

Jaga artiklit