Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser
FOTO: Andres Tennus

Rektori tervitus alanud akadeemilise aasta puhul

Kolumn

Mul on suur rõõm tervitada teid akadeemilise aasta alguse puhul esimest korda rektorina. Loodan nii alanud aastal kui ka edaspidi teie heatahtlikule ja pühendunud koostööle ülikooli suurte eesmärkide täitmisel ning hea käekäigu hoidmisel.

Kuulutan algava akadeemilise aasta ülikoolis inimeste aastaks. «Aasta» on siin ja allpool mõeldud muidugi kujundlikuna, sest inimeste väärtustamisele keskendudes pean silmas oma eelseisvat ametiaega ja sellele järgnevat aega.

Sellest tuleb ülikooli töötajate aasta. Ülikoolil seisab ees karjäärimudeli põhimõtete uuendamine, et ametikohakindlus ja karjääriteel edenemise võimalused oleksid selged ning lubaksid meie silmapaistvatel akadeemilistel töötajatel pühenduda kindlustundega oma tööle ja anda viimaks karjääri lõpul oma ameti noortele ka edasi kindlustundega. Meie suur eesmärk on tagada kõikidele töötajatele nende panusele vastavad töötingimused ja -tasu. Töötaja seadmine tähele­panu keskmesse tähendab ühtlasi tipptasemel tugiteenuseid, läbipaistvat ja suurepärast juhtimist ning juhtide panuse väärtustamist.

Ülikooli põhitöö tehakse ära akadeemilistes üksustes. Sestap rõhutan, et minu eesmärk on hoida ja toetada valdkondade ühist, tasakaalustatud ja koostöist tegutsemist. Valdkondade juhtidena on dekaanid juba kolmandat aastat ühtaegu nii akadeemiliste üksuste eestvedajad kui ka ülikooli ühishuvide eest kõnelejad rektoraadi koos­seisus. See on vastutusrikas ja sageli keerulisi valikuid pakkuv roll, mille olulisust ma oskan hinnata. Peale dekaanide tõstan esile instituutide juhtide panust. Kavatsen muuta nende, oma põhitöö kõrvalt kolleegide heaks pingutavate inimeste elu lihtsamaks, tagades neile vajalikud tugi­teenused ja juhitööd toetavad koolitus­võimalused.

Sellest tuleb meie doktorantide aasta. Doktorandid on meie noored akadeemilised kolleegid ja neile teadustööle pühendumiseks kohaste tingimuste loomine on minu vankumatu töösiht. Möödunud aasta jooksul valmistas toonane rektoraat ette stipendiumil põhineva üle­minekuprogrammi doktorantide elamis­tingimuste parandamiseks. See pole aga kaugeltki piisav ja seepärast olen soovitanud pakkuda doktorantidele töövõtja positsiooni. See idee on juba leidnud laialdasemat toetust: doktorantidele nooremteadurina töötamise võimaluse andmine on nüüd kõikide Rektorite Nõukogu liikmes­ülikoolide ühine eesmärk. See on kirjutatud ka uue kõrgharidusseadustiku eelnõusse.

Alanud aastast saab ka meie üliõpilaste aasta. Ülikooli edukale tegutsemisele mõeldes kordan oma inauguratsioonikõne sõnumit: endist viisi on meie igapäevatöö siht täiustada õppetöö sisu ja korraldust, et meie aktiivsed, sihikindlad ja avara pilguga üliõpilased siirduksid tööellu parima võimaliku pagasiga. Anname oma üliõpilastele iga päev edasi sõnumit, et nad on ülikooli jaoks kõigist olulisimad. Eesti rahvusülikoolina vastutame pädeva ja hakkaja teadlas- ja haritlaskonna kasvatamise eest nii ülikooli, Eesti kui ka kogu maailma tuleviku hüvanguks. Seda vastutust saame kanda üksnes partnerluses nendesamade õppijatega.

Rektoraadis alustas hiljuti tööd õppe­prorektor Aune Valk. Ta keskendub nii õppekavade süsteemsele arendamisele, et kasvaks õpiränne, ettevõtlikkus ja seotus tööturuga, kui ka õppijate nõustamise süsteemi terviklikule rakendamisele ning õppijatele uute tagasi­sideviiside väljatöötamisele.

Sellesse inimestele pühendatud aastasse mahub loomulikult muidki töid ja tegemisi: ehitame valmis Delta hoonestu ning uuendame raamatukogu ja Ujula 4 spordi­kompleksi, oma järge ootab nn rohelise bioloogia ja haridus­teaduste erialadele nüüdisaegsete töötingimuste loomine. Täie tähelepanuga jälgime uue õppeinfosüsteemi valmimist ja pingutame rahvusvahelise koostöö edenemise nimel, kavas on alustada ka uue arengukava koostamist ja vaadata üle eelarve koostamise põhimõtted. Aga iseenesestmõistetavalt teeme seda kõike ainult oma inimestele parima võimaliku töö- ja toimekeskkonna loomise nimel.

Head ülikooli inimesed! Soovin meile kõigile palju kordaminekuid ja heatahtlikku koostööd seatud eesmärkide ühisel elluviimisel!

Toomas Asser

Tartu Ülikooli rektor

Jaga artiklit