Kaitsmised

Doktoritööd

14. augustil kell 12.15 kaitseb Kalle Pärn tehnika ja tehnoloogia erialal väitekirja «Studies on Inducible Alphavirus-Based Antitumour Strategy Mediated by Site-Specific Delivery with Activatable Cell-Penetrating Peptides» («Uurimus indutseeritava alfaviirusel põhineva kasvajavastase strateegia kohta, mis on vahendatud läbi aktiveeritavate rakku sisenevate peptiidide poolt võimaldatava kohtspetsiifilise kohaletoimetamise»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendajad prof Andres Merits ja prof Ülo Langel, oponent Kenneth Lundström (Pan Therapeutics, Šveits).

24. augustil kell 10 kaitseb Olga Mazina keemia erialal väitekirja «Development and Application of the Biosensor Assay for Measurements of Cyclic Adenosine Monophosphate in Studies of G Protein-Coupled Receptor Signaling» («Tsüklilise adenosiinmonofosfaadi biosensori arendamine ja rakendamine G valguga seotud retseptorite signaaliülekande uurimiseks»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendajad prof Ago Rinken ja teadur Sergei Kopantšuk, oponent prof Alexander Savitsky (Venemaa teaduste akadeemia, Venemaa).

25. augustil kell 10 kaitseb Sandip Ashokrao Kadam keemia erialal väitekirja «Anion Receptors: Synthesis and Accurate Binding Measurements» («Anioonide retseptorid: süntees ja seondumise täppismõõtmised»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendaja prof Ivo Leito, oponent prof Carsten Schmuck (Duisburg-Esseni ülikool, Saksamaa).

25. augustil kell 12 kaitseb Oleg Lebedev keemia erialal väitekirja «Hydrazine Polyanions: Different Strategies in the Synthesis of Heterocycles» («Hüdrasiinide polüanioonid: erinevad strateegiad heterotsüklite sünteesil»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendajad dots Uno Mäeorg ja prof Pher G. Andersson (Stockholmi ülikool, Rootsi), oponendid prof Michael Widhalm (Viini ülikool, Austria) ja prof Tõnis Kanger (TTÜ).

25. augustil kell 14 kaitseb Made Laanpere arstiteaduse erialal väitekirja «Factors Influencing Women’s Sexual Health and Reproductive Choices in Estonia» («Naiste seksuaaltervist ja reproduktiivseid valikuid mõjutavad tegurid Eestis»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendaja prof Helle Karro, oponent prof Johanne Sundby (Oslo ülikool, Norra).

25. augustil kell 14.15 kaitseb Johann Langemets matemaatika erialal doktoritööd «Geometrical Structure in Diameter 2 Banach Spaces» (Diameeter-2 omadusega Banachi ruumide geomeetriline struktuur»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-403. Juhendajad vanemteadur Rainis Haller ja prof Olav Nygaard (Agderi ülikool, Norra), oponendid prof Ginés López Pérez (Granada ülikool, Hispaania) ja vanemteadur Jarno Talponen (Ida-Soome ülikool, Soome).

26. augustil kell 10.15 kaitseb Priit Adler bioinformaatika erialal doktoritööd «Analysis and Visualisation of Large Scale Microarray Data» («Paljude mikrokiibi andmestike suuremahuline analüüsimine ja visualiseerimine»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendajad prof Jaak Vilo ja prof Juhan Sedman, oponent dr Gabriella Rustici (Cambridge'i ülikool, Suurbritannia).

26. augustil kell 10.15 kaitseb Aigar Niglas taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal väitekirja «Effects on Environmental Factors on Gas Exchange in Deciduous Trees: Focus on Photosynthetic Water-Use Efficiency» («Keskkonnafaktorite mõju heitlehiste puude gaasivahetusele: fookuses fotosünteesi veekasutuse efektiivsus»). Kaitsmine toimub Lai 40-218. Juhendaja dots Arne Sellin, oponent dots Jürgen Burkhardt (Bonni ülikool, Saksamaa).

26. augustil kell 11.15 kaitseb Marri Amon eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal väitekirja «Initial and Final Detachments in Spoken Estonian» («Lahktarindid suulises eesti keeles: uurimus infostruktuuri raamistikus»). Kaitsmine toimub Jakobi 2-438. Juhendajad emer prof M. M. Jocelyne Fernandez-Vest (Pariisi ülikool, Prantsusmaa) ja dr Liina Lindström, oponent prof Marja-Liisa Helasvuo (Turu ülikool, Soome).

26. augustil kell 12.15 kaitseb Janar Mihkelsaar filosoofia erialal doktoritööd «Giorgio Agamben and Post-Foundational Political Ontology» («Giorgio Agamben ja Post-Fundatsionalistlik Poliitiline Ontoloogia»). Kaitsmine toimub Jakobi 2-306. Juhendajad dr Jüri Lipping, prof Ülo Matjus ja prof Mika Ojakangas (Hüvasküla ülikool, Soome), oponent teadur Sergei Prozorov (Helsingi ülikool, Soome).

26. augustil kell 12.15 kaitseb Lauri Joosu geoloogia erialal doktoritööd «Petrography and the Rare Earth Element Composition of Apatite in 2 Ga Onega and Pechenga Basins, Russia: the Environmental Settings for Phosphogenesis» (« Apatiidi petrograafia ja haruldaste muldmetallide koostis 2 miljardi aasta vanustes Onega and Petšenga basseinide setendites: fosfogeneesi paleokeskkonna rekonstruteerimine»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1019. Juhendajad prof Kalle Kirsimäe ja Aivo Lepland (Norra geoloogiateenistus), oponent prof Juha Karhu (Helsingi ülikool, Soome).

27. augustil kell 10.15 kaitseb Silja Laht bioinformaatika erialal doktoritööd «Classification and Identification of Conopeptides Using Profile Hidden Markov Models and Position-Specific Scoring Matrices» («Konopeptiidide klassifitseermine ja kindlakstegemine varjatud Markovi mudelite ja positsioonispetsiifiliste skoorimaatriksite abil»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendaja prof Maido Remm, oponent dots Helena Safavi-Hemami (Utah ülikool, USA).

27. augustil kell 15 kaitseb Andres Lust farmaatsia erialal väitekirja «Water Mediated Solid State Transformations of a Polymorphic Drug – Effect on Pharmaceutical Product Performance» («Vee mõjul toimuvad polümorfse raviaine tahke vormi muutused – nende mõju ravimpreparaadi toimele»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendajad vanemteadur Karin Kogermann ja prof Peep Veski, oponent prof Guy Van Den Mooter (Leuveni katoliiklik ülikool, Belgia).

28. augustil kell 10 kaitseb Geven Piir molekulaartehnoloogia erialal väitekirja «Environmental Risk Assessment of Chemicals Using QSAR Methods» («Kemikaalide keskkonnariskide hindamine QSAR meetoditega»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendaja dr Sulev Sild, oponent prof Alexandre Varnek (Strasbourgi ülikool, Prantsusmaa).

28. augustil kell 12 kaitseb Indrek Tallo keemia erialal väitekirja «Synthesis and Characterization of New Micro-Mesoporous Carbide Derived Carbon Materials for High Energy and Power Density Electrical Double Layer Capacitors» («Uute mikro-mesopoorsete karbiidset päritolu süsinikmaterjalide süntees ja karakteriseerimine kõrge energia- ja võimsustihedusega elektrilise kaksikkihi kondensaatori jaoks»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendajad prof Enn Lust, vanemteadur Alar Jänes ja teadur Thomas Thomberg, oponent prof Pawel J. Kulesza (Varssavi ülikool, Poola).

28. augustil kell 13.15 kaitseb Abel Armas Cervantes informaatika erialal väitekirja «Diagnosing Behavioral Differences Between Business Process Models» («Äriprotsesside käitumuslike erinevuste diagnoosimine»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-403. Juhendajad prof Marlon Dumas ja dots Luciano Garcia Banuelos, oponendid teadur Eric Badouel (INRIA, Prantsusmaa) ja prof Josep Carmona (Kataloonia Polütehnika ülikool, Hispaania).

28. augustil kell 14 kaitseb Heiki Erikson keemia erialal väitekirja «Electrochemical Reduction of Oxygen on Nanostructured Palladium and Gold Catalysts» («Hapniku elektrokeemiline redutseerumine nanostruktuursetel pallaadium- ja kuldkatalüsaatoritel»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendajad dots Kaido Tammeveski ja vanemteadur Ave Sarapuu, oponent prof Elisabet Ahlberg (Göteburgi ülikool, Rootsi).

28. augustil kell 16 kaitseb Erik Anderson keemia erialal väitekirja «In situ Scanning Tunneling Microscopy Studies of the Interfacial Structure Between Bi(111) Electrode and a Room Temperature Ionic Liquid» («Bi(111) elektroodi ja ioonse vedeliku vahelise piirpinna struktuuri uuringud in situ skaneeriva tunnelmikroskoopia meetodil»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendaja prof Enn Lust, oponent prof Pawel J. Kulesza (Varssavi ülikool, Poola).

28. augustil kell 16.15 kaitseb Fredrik Payman Milani informaatika erialal väitekirja «On Sub-Processes, Process Variation and Their Interplay: An Integrated Divide-and-Conquer Method for Modeling Business Processes with Variation» («Alamprotsessidest, protsesside variatsioonidest ja nendevahelisest koosmõjust: Integreeritud «jaga ja valitse» meetod äriprotsesside ja nende variatsioonide modelleerimiseks»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-403. Juhendajad prof Marlon Dumas ja dots Raimundas Matulevicius, oponendid prof Manfred Reichert (Ulmi ülikool, Saksamaa) ja prof Jánis Grabis (Riia Tehnikaülikool, Läti).

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised