September 2013, nr 8

Uus balti kultuuri moodul, mille kohustuslikuks mahuks on 12 EAP-d, koosneb põhikursustest ja lisakursustest, kus rõhku on pandud seminaridele ja iseseisvale tööle kirjandusega.

Põhikursustena on kohustuslikud Balti rahvad ja keeled: päritolu, arengulugu ja tänapäev ning Läti ja Leedu kultuur ja ühiskond. Ülejäänud ainepunktid lisanduvad vastavalt üliõpilase valikutele.

Juuli 2014, nr 7

Filosoofiateaduskonna juurde luuakse maailma keelte ja kultuuride kolledž paindlike õppekavadega, mis võimaldavad senisest enam kombineerida eri keelte ja kultuuride õpet. Kõigi teaduskondade üliõpilastel on kolledžis võimalik õppida 25 keelt, testida oma keeleoskust ning arendada suulist ja kirjalikku väljendusoskust.

Veebruar 2014, nr 2

Didaktikakeskuse eesmärk on edendada humanitaarainete õppe- ja teadustööd, koondada valdkonna pädevust ning tõhustada koostööd Tartu ülikooli Pedagogicumi ning teiste õpetajakoolitust edendavate keskustega üle Eesti.

Keskuse ülesanne on üha uueneva kooli vajadusi arvesse võttes aidata kaasa humanitaarvaldkonna õpetajate esma-, täiendus- ja ümberõppe korraldamisele.

23. jaanuaril tuli esmakordselt kokku didaktikakeskuse nõukogu, kes valis nõukogu esimeheks emakeeleõpetuse professori Martin Ehala ja didaktikakeskuse juhatajaks eesti keele lektori Maigi Vija.

Telli voog RSS - filosoofiateaduskond
Telli voog RSS - filosoofiateaduskond