Kaitsmised

Doktoritööd

29. mail kell 15 kaitses Katrin Sikk arstiteaduse erialal doktoritööd «Manganese-Ephedrone Intoxication – Pathogenesis of Neurological Damage and Clinical Symptomatology» («Mangaani ja efedrooni intoksikatsioonist tingitud neuroloogilise kahjustuse patogenees ning kliiniline sümptomaatika»). Kaitsmine toimus Linkbergi auditooriumis (Puusepa 8). Juhendajad dots Sulev Haldre, dots Pille Taba ja prof Sten-Magnus Aquilonius (Uppsala ülikool, Rootsi), oponent prof Per Odin, MD, PhD (Skane ülikooli kliinik, Rootsi).

31. mail kell 13 kaitses Kai Blöndal arstiteaduse erialal doktoritööd «Tuberculosis in Estonia with Special Emphasis on Drug-Resistant Tuberculosis: Notification Rate, Disease Recurrence and Mortality» («Tuberkuloos Eestis rõhuasetusega ravimresistentsele tuberkuloosile: koguhaigestumus, korduvhaigestumus ja suremus»). Kaitsmine toimus Linkbergi auditooriumis (Puusepa 8). Juhendajad prof Alan Altraja ja Mati Rahu, oponent prof Peter F.O. Davies, MD, PhD (Liverpooli südame- ja rinnahaigla, Suurbritannia).

6. juunil kell 12.15 kaitses Jinseok Seo eesti ja võrdleva rahvaluule erialal doktoritööd «The Role of Shamanism in Korean Society in its Inter- and Intra-Cultural Contacts» («Šamanismi roll Korea ühiskonnas, selle kultuurisisesed kontaktid ja suhted teiste kultuuridega»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof Ülo Valk, oponendid dr Mihaly Hoppal (Ungari teaduste akadeemia, Ungari) ja dr Aado Lintrop (Eesti kirjandusmuuseum).

6. juunil kell 16.15 kaitses Meelis Saueauk ajaloo erialal doktoritööd «Nõukogude julgeolekuorganite ja Eestimaa Kommunistliku Partei koostöö Eesti sovetiseerimisel aastatel 1944‒1953» («Cooperation Between Soviet State Security Organs and the Estonian Communist Party in Sovietising Estonia in 1944‒1953»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof Tõnu-Andrus Tannberg, oponent prof dr Anu-Mai Kõll (Södertörni ülikool, Rootsi).

10. juunil kell 15 kaitseb Marju Puurand arstiteaduse erialal doktoritööd «Oxidative Phosphorylation in Different Diseases of Gastric Mucosa» («Oksüdatiivne fosforüülimine erinevate mao limaskesta haiguste korral»). Kaitsmine toimub Biomeedikumis (Ravila 19‒1038). Juhendajad prof Enn Seppet ja prof Ants Peetsalu (TÜ kirurgiakliinik), oponent prof Vilmantė Borutaitė (Leedu terviseteaduse ülikool, Leedu).

10. juunil kell 16.15 kaitseb Ivo Juurvee ajaloo erialal doktoritööd «Riigisaladuse kaitse Eesti Vabariigis 1918‒1940» («Protection of Classified Information in Estonia (1918‒1940)»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Tõnu-Andrus Tannberg ja dots Ago Pajur, oponent Bradley Woodworth, PhD (New Haveni ülikool, USA).

11. juunil kell 14.30 kaitseb Jürgen Innos neuroteaduste erialal doktoritööd «Behavioural, Pharmacological and Neurochemical Characterisation of Limbic System-Associated Membrane Protein (LSAMP) Deficient Mice» («Limbilise süsteemiga seotud membraanvalgu (LSAMP) geeni puudulikkusega hiire käitumuslik, farmakoloogiline ja neurokeemiline iseloomustus»). Kaitsmine toimub Biomeedikumis (Ravila 19‒1006). Juhendajad prof Sulev Kõks, PhD, prof Eero Vasar ja PhD, oponent prof Heikki Tanila, MD, PhD (Ida-Soome ülikool, Soome).

12. juunil kell 10.15 kaitseb Anne Aan botaanika ja ökoloogia erialal doktoritööd «Light- and Nitrogen-Use and Biomass Allocation Along Productivity Gradients in Multilayer Plant Communities» («Valguse ja lämmastiku kasutamine ning biomassi allokatsioon produktsiooni gradientidel mitmerindelistes taimekooslustes»). Kaitsmine toimub prof A. Vaga auditooriumis (Lai 40‒218). Juhendajad prof Olevi Kull (1955‒2007) ja dots Arne Sellin, oponent dr Rolf Lutz Eckstein (Gießeni ülikool, Saksamaa).

12. juunil kell 16.15 kaitseb Raul Tiganik religiooniuuringute erialal doktoritööd «Sotsiaalne kontroll ja religioon» («Social Control and Religion»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Anne Kull, oponent prof Heikki Pihlajamäki (Helsingi ülikool, Soome).

17. juunil kell 10.15 kaitseb Heidi Tamm botaanika ja ökoloogia erialal doktoritööd «Comprehending Phylogenetic Diversity – Case Studies in Three Groups of Ascomycetes» («Fülogeneetilise mitmekesisuse korrastamine kolme kottseenerühma näitel»). Kaitsmine toimub prof A. Vaga auditooriumis (Lai 40‒218). Juhendaja teadur Kadri Põldmaa, oponent prof Donald H. Pfister (Harvardi ülikool, USA).

17. juunil kell 14.15 kaitseb Helena Metslang eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Grammatical Relations in Estonian: Subject, Object and Beyond» («Lauseliikmed eesti keeles: subjektist objektini ja edasi»). Kaitsmine toimub TÜ peahoones auditooriumis 139. Juhendajad prof Tuomas Huumo ja dots Külli Habicht, oponent dr Seppo Kittilä (Helsingi ülikool, Soome).

19. juunil kell 15.15 kaitseb Riho Vendt füüsika erialal doktoritööd «Combined Method for Establishment and Dissemination of the International Temperature Scale» («Rahvusvahelise temperatuuriskaala esitamine ja edastamine kombineeritud meetodil»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad Mart Noorma ja Toomas Kübarsepp (Metrosert), oponendid Martti Heinonen (meteroloogia ja akrediteerimise keskus, Soome) ja Mart Tamre (TTÜ).

21. juunil kell 14.15 kaitseb Annette Sedman geoloogia erialal doktoritööd «Strength and Self-Cementing Properties of Oil Shale Retorting Wastes» («Põlevkiviõlitööstuse jäätmete tugevusomadused ja tsementeerumine»). Kaitsmine toimub Chemicumis (Ravila 14a‒1019). Juhendajad prof Kalle Kirsimäe, PhD ja vanemteadur Argo Jõeleht, PhD, oponent dr Alexander Thomas Jakubick (Wismut GmbH, Saksamaa).

26. juunil kell 11.15 kaitseb Erge Ideon matemaatika erialal doktoritööd «Rational Spline Collocation for Boundary Value Problems» («Rajaülesannete lahendamine ratsionaalsplainidega kollokatsioonimeetodil»). Kaitsmine toimub matemaatika-informaatikateaduskonna hoones (J. Liivi 2‒403). Juhendaja dots Peeter Oja, oponendid prof Jaan Janno (TTÜ) ja dr Natalja Budkina (Riia tehnikaülikool, Läti).

Jaga artiklit