Stipendiumid

Stipendiumid

TÜ sihtasutuse stipendiumikonkursid oktoobris 2014

Tartu Raefondi stipendiumid – 10 stipendiumit á 640 eurot ja 3954 eurot töötajate ja õppejõudude stipendiumiteks. Üliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) õppe- ja teadustöö toetuseks. Välisüliõpilase stipendiumi saavad taotleda TÜ õppekavadel Tartus õppivad välisüliõpilased. Töötajate ja õppejõudude stipendiumid on mõeldud TÜ õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Anst ja Maria Silvere ja Sigfried Panti stipendiumid – 12 stipendiumit á 1500 eurot. Taotleda saavad kõik edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi.

Hea Tahte Fondi stipendium – 1 stipendium 1350 eurot. Taotleda saavad kõigil õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Stipendiumi rahastab TÜ rektor Volli Kalm igakuiste maksetena.

Peeter Põllu stipendium – 1 stipendium 1920 eurot. Taotleda saavad kõigi Eesti avaõiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased (alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes), kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud pedagoogikaalases arendustegevuses.

Laste kliiniliste uuringute fondi stipendium – 1 stipendium 950 eurot. Taotleda saavad laste kliiniliste uuringutega tegelevad arstiteaduskonna õppejõud, doktorandid ja arst-residendid, jooksval aastal avaldatud, ette kantud või avaldamiseks või ettekandmiseks esitatud teadustöödega.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös.

Professor Ülo Leppiku stipendium – 1 stipendium 3000 eurot. Stipendiumi saavad taotleda TÜ arstiteaduskonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogiaalase uurimistöö toetuseks.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid – stipendiumifond kuni 10 000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad arstiteaduskonna magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti majandus-, õigus ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga.

Ole Golubjatnikovi stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad TÜ-sse teadustööd tegema tulevad Armeeniast pärit doktorandid või teadurid, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga.

Lev Vassiljevi mälestusstipendium 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ ja maaülikooli magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud kartograafia valdkonnale.

Reet Montoneni stipendium – 1 stipendium 650 eurot. Taotleda saavad sotsiaal- ja haridusteaduskonna edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või on spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale.

Arno Mägi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Taotleda saavad õigusteaduskonna kõigi tasemete üliõpilased, kel on silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös.

Atko-Meeme Viru stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Taotleda saavad kõigi avaõiguslike kõrgkoolide kuni 40-aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes omavad silmapaistvaid tulemusi liikumis- ja sporditeaduste alases teadustöös.

Fred Kudu stipendium – 960 eurot. Taotleda saavad kehakultuuriteaduskonna kõigi tasemete edukad üliõpilased. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlase, treeningrühmade juhendaja, võistluste ja muude spordiürituste korraldaja, spordikohtuniku, Eesti koondvõistkonda toetava teadusgrupi liikmena jm.

Perekond Maimetsa stipendium EMTA üliõpilastele – 1 stipendium 1300 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti muusika- ja teatriakadeemia muusikateaduse eriala edukad üliõpilased.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks 2014 TÜ sihtasutusele. Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker).

 

SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumid ja toetused

Eesti rahvuskultuuri fondi stipendiume ja toetusi 2015. aastaks jagatakse 155-st nimelisest allfondist.

Eesti biograafika fond – stipendium määratakse eelmise kolme aasta (2011–2013) parima biograafilise teatmeteose koostajale (koostajatele).

Monika Oidi fond – infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpingute toetuseks.

Tamkivi reaalteaduste fond – Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpingute ja teadustöö toetamiseks. Avaldusi oodatakse Eesti kodanikest magistri- ja doktoritaseme üliõpilastelt, kelle uurimisvaldkond on reaal- või loodusteadused laiemas mõttes. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse füüsika (eriti energeetika), matemaatika, meditsiini (eriti vähiuuringud), inseneri- ja arvutiteaduste valdkondi ning kandidaate, kelle tegevusel on oluline rahvusvaheline mõõde.

Abel-Mirka fond – Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolituse toetuseks Ameerika Ühendriikides.

Agnes Kultase stipendiumifond – kuni 35-aastaste magistri- ja doktoriüliõpilaste õpingute toetamiseks riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel ning samuti ajakirjanduse valdkonnas tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides. Ankeedile lisada motivatsiooniessee, ametlik kinnitus õppeasutusse vastuvõtmise kohta, erialane CV, eelarve ja praegust haridust tõendava dokumendi koopia.

Aleksander Raadi fond – Orissaare gümnaasiumi lõpetanud noorte toetuseks haridustee jätkamisel, eelistatud on Valjala vallast pärit noored.

Ann Mihkelsoni fond – reaalteaduste alal tegutsevate ja eesti keelt rääkivate naiste toetuseks. Stipendium antakse naisüliõpilastele, kes õpivad teisel või kolmandal aastal reaalteadusi Eesti ülikoolides ja/või naisteadlastele, kes töötavad Eesti ülikoolides õppejõududena reaalteaduste alal (stipendium antakse uurimistöö alustamiseks ja magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks).

Antti Piippo fond – Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolituse toetuseks.

Arno Tali fond – maapiirkondadest pärit edukate üliõpilaste toetuseks, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel. Ankeedile lisada üliõpilase avaldus, õppeasutuse tõend õppeedukuse või esmakursuslastel õppimise kohta, vanema(te) palgatõend või koopia invaliidsus-, töövõimetus- või pensionitunnistusest või tööturaamatust ja üliõpilase kodukoha omavalitsusest kinnitus perekonna liikmete arvu kohta.

Augustin ja Niina Saare fond – vähekindlustatud andekate noorte Eesti kodanike toetuseks haridustee jätkamisel, kaasaarvatud sport, muusika ja ballett.

Camilla ja Leo Kuuse fond – Eesti Rahva Muuseumi tegevuse ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistöö toetuseks eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.

Ernst ja Erica Kesa fond – Eesti ülikoolide toetamiseks õppevahendite soetamisel. Kõrgkoolid saavad toetust taotleda ülikoolide juurde loodud mittetulundusühingute ja sihtasutuste kaudu, mis on kantud Eesti tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Elli ja Ervin-Jüri Nõmmera fond – vähemkindlustatud maanoorte toetuseks kõrghariduse omandamisel.

Harry Kingissepa fond – Saaremaa ühisgümnaasiumi edukate lõpetanute toetuseks, kelle majanduslik kindlustatus on vähene, et haridusteed jätkata.

Helmut Einpauli fond – eesti keele arendamise ja kasutamise toetuseks.

Jaak Tamme fond – õppe- ning uurimistöö toetuseks sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas.

Kebina talu naispere fond – Lihula gümnaasiumi lõpetanud noorte toetuseks haridustee jätkamisel, eelistatud on Hanila vallast pärit noored.

Nokia fond – Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolituse toetuseks.

Noore kunstiteadlase fond – uurimisstipendiumiga noorte, kuni 30-aastaste Eesti kunstiteadlaste toetuseks.

Oskar Lõvi fond – spordiajakirjanike tunnustamiseks või enesetäiendamiseks ja Eesti spordiajakirjanduse ajalooga seotud uurimistöö toetuseks.

Prof Uno Sibula fond – kirurgide koolituse ning täiendusõppe toetuseks. Stipendiumid eraldatakse Eesti kirurgidele uute ravi ja diagnostika võtete omandamiseks või kindla sisuga erialase koolitusprogrammi läbimiseks väljapaistvates välismaistes ravi- ja teadusasutustes.

Päevaleht Kaleva fond – humanistlike taotluste toetamiseks, eriti ajakirjanduses.

Raidla & Partnerid fond – Tartu ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevuse toetuseks. Igal aastal antakse välja kuus stipendiumi suurusega 2000 eurot. Ankeedile lisada õigusteaduse õpingute tõend, õppetöö tulemusi kajastav dokument ja tõend selle kohta, et õppetöö tulemused saavutati nominaalse õppeaja jooksul. Vajaduse korral ka taotleja enda kinnitus selle kohta, et eesti keel ei ole taotleja emakeel. Stipendiumit ei saa isik, kes on juba saanud Raidla&Partnerid fondi stipendiumi.

Robert Lepiksoni fond – Tartu ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolituse ning enesetäiendamise toetuseks. Stipendiaatide leidmiseks korraldab konkursi TÜ arstiteaduskond.

Salme ja Aleksander Mathieseni fond – avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste toetuseks arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkonnas. Stipendiaatide valikul eelistatakse head õppeedukust ja võetakse arvesse taotlejate majanduslikku olukorda. Sel aastal toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.

Sini-valge fond – kirjanduse ja ajakirjanduse toetuseks.

Suursaadik Riivo Sinijärve fond – Eesti üliõpilaste õpingute toetuseks Ühendkuningriigi ülikoolides ja Eesti ülikoolide väitlusklubide võistlusreiside toetuseks Ühendkuningriigi ülikoolidesse.

Sõnumilehe fond – üliõpilasspordi toetuseks. Taotlused esitatakse läbivaatamiseks SL Õhtulehele.

Zonta fond – naisüliõpilaste doktoriõppe toetuseks Eesti kõrgkoolides.

Tiina Tammani fond – üliõpilaste ja gümnaasiumiastmel õppivate noorte toetuseks, kel on loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning soovi ja tahtmist seda arendada. Stipendiaadid leitakse eestikeelse arvamuslugude konkursi korras. Fondist antakse sel aastal välja kolm stipendiumi: stipendium üliõpilaste toetamiseks, stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks ja stipendium Türi ühisgümnaasiumi õpilaste toetamiseks.

Wiedemanni fond – eesti keele õppe ja rahvusliku kasvatuse toetuseks. Käesoleval aastal oodatakse taotlusi eesti keele uurimise või õppega seotud magistri- või doktoritöö toetamiseks.

Ülo Ignatsi fond – vaba ajakirjanduse edendamiseks.

Täpsemat teavet nende stipendiumide jagamise tingimuste kohta ning taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi saab Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi kodulehekülje www.erkf.ee avalehelt või fond kontorist aadressil A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn. Telefon 601 3428, vastuvõtt tööpäeviti kell 10–16. Taotluste vastuvõtt lõpeb kolmapäeval, 15. oktoobril 2014 kell 16.

Jaga artiklit