Doktorandid võivad oma uurimistööd teha ka mõnes ettevõttes.
Illustratsioon: Pixabay.com

Tartu Ülikooli terminid. Teadmussiirdedoktorantuur

Keelenurk

Ülikooli eesti terminite komisjon arutas möödunud aasta novembris Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu palvel termini tööstusdoktorantuur taga olevat mõistet. Komisjon võttis arutelu alla ka sünonüümse termini ettevõtlusdoktorantuur.

Kõnealune termin peab selgitama olukorda, kus doktorant töötab suure osa doktorantuuriajast lepingu alusel ettevõtlus-, vaba- või avalikus sektoris ja saab selle eest tasu. Doktorant teeb uurimistööd tööandja huvides, ülikool aga vastutab tema doktoriõppe kvaliteedi eest ja annab talle doktorikraadi.

Terminikomisjon jõudis ühisele arusaamisele, et

1) nii tööstusdoktorantuur kui ka ettevõtlusdoktorantuur tekitavad eksitähenduse, nagu asuks doktorant õppima tööstust või ettevõtlust (vrd lingvistika-, füüsika- või IT-doktorantuur);

2) sõna tööstus hõlmab eri allikate kohaselt töötlemist ja tootmist või seda tegevat ettevõtet. Liitsõnas tööstusdoktorantuur tekitab see väärseoseid;

3) sõna ettevõtlus eeldab Eesti seaduste ja keeleallikate alusel kas iseseisvat või tulu toovat majandus- või äritegevust. Vaba- ega avalik sektor sellega üldjuhul ei tegele, kuid need on samuti ettevõtlusdoktorantuuriga hõlmatud.

Seepärast leidis komisjon, et liittermini esiosaks ei sobi tööstus- ega ettevõtlus-. Need tekitavad tähenduslikku eksiarvamust ega pruugi näiteks humanitaar- või sotsiaalvaldkonna õppijaid üldse kõnetada.

Eesti ja inglise terminikomisjon olid juba 2020. aasta veebruaris arutanud sõna ettevõtlusresidentuur ning otsustanud võtta selle asemel kasutusele terminid teadmussiire ja teadmussiirdepõige. Teadmussiire on olemas õigekeelsussõnaraamatus, EL-i terminibaasis IATE ning hariduse ja kasvatuse sõnaraamatus ning see tähendab üldistatuna teadlaste, õppejõudude või üliõpilaste rakendamist mõnes asutuses. Komisjon leidis, et sisuliselt sama tegevus iseloomustab ka senist tööstus- ja ettevõtlusdoktorantuuri.

Seega otsustati, et teadmussiire sobib liitsõna esiosana nii tähenduse kui ka varasema terminiga hoitava ühtsuse poolest. Sõna doktorantuur kitsendab mõistet üliõpilastega. Komisjon möönis, et termin teadmussiirdedoktorantuur on küll pikavõitu, kuid pidas seda selgemaks kui seniseid variante. Seega eelistatakse sõnade tööstusdoktorantuur ja ettevõtlusdoktorantuur asemel edaspidi terminit teadmussiirdedoktorantuur.

Ees ootavad arutelud tööstusmagistrantuuri asendava termini teemal.

Helika Mäekivi

TÜ keelenõunik

Jaga artiklit