Doktoritööd

Doktoritööd

2. oktoobril kell 14.15 kaitses Siiri Suursoo keskkonnatehnoloogia erialal doktoritöö «Natural Radioactivity in Cambrian-Vendian Groundwater – Analytical Procedures, Monitoring of Drinking Water Treatment Technology, and Associated Changes in Groundwater Quality» («Looduslik radioaktiivsus Kambrium-Vendi põhjavees – mõõtemetoodikad, veetöötlustehnoloogia seire ja veekasutusega kaasnevad muutused põhjavee kvaliteedis»). Juhendaja vanemteadur Madis Kiisk, oponent prof Franz Josef Maringer (Viini Loodusvarade ja Bioteaduste Ülikool, Austria).

3. oktoobril kell 12.15 kaitses Eva-Maria Tombak biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritöö «Molecular Studies of the Initial Amplification of the Oncogenic Human Papillomavirus and Closely Related Nonhuman Primate Papillomavirus Genomes» («Uurimistöö inimese papilloomiviiruse ja evolutsiooniliselt lähedase Macaca fascicularis papilloomiviiruse genoomi paljundamisest viirusnakkuse varajastes etappides»). Juhendaja vanemteadur Ene Ustav, oponent dr Lawrence Murren Banks (Rahvusvaheline Geenitehnoloogia ja Biotehnoloogia Keskus, Itaalia).

3. oktoobril kaitses Tiina Liimets füüsika erialal doktoritöö «Nebulosities and Jets from Outbursting Evolved Stars» («Hilises evolutsioonifaasis olevate tähtede väljapaisatud udukogud ja joad»). Juhendajad dr Indrek Kolka ja dr Romano L. M. Corradi (Kanaari Saarte Astrofüüsika Instituut, Hispaania), oponent dr Eric Lagadec (Côte d’Azuri Ülikool, Prantsusmaa).

4. oktoobril kell 14.15 kaitseb Eleri Aedmaa eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Detecting Compositionality of Estonian Particle Verbs with Statistical and Linguistic Methods» («Eesti keele ühendverbide automaattuvastus lingvistiliste ja statistiliste meetoditega»). Kaitsmine toimub Ülikooli 18–139. Juhendajad dots Kadri Muischnek ja dr Kristel Uiboaed, oponent dr Carlos Ramisch (Aix Marseille’ Ülikool, Prantsusmaa).

4. oktoobril kell 14.15 kaitseb Ergo Rikmann keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd «Autotrophic Nitrogen Removal and Relevant Equilibrial Processes» («Autotroofne lämmastikuärastus ja sellega seotud tasakaalulised protsessid»). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020. Juhendajad emeriitprof Toomas Tenno ja teadur Anne Menert, oponent prof William Hogland (Linné Ülikool, Rootsi).

7. oktoobril kell 10.15 kaitseb Pille Metspalu regionaalplaneerimise erialal doktoritööd «The Changing Role of the Planner. Implications of Creative Pragmatism in Estonian Spatial Planning» («Planeerija muutuv roll. Loov pragmatism Eesti ruumilises planeerimises»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja vanemteadur Kadri Leetmaa, oponent prof Tuna Tasan-Kok (Amsterdami Ülikool, Holland).

7. oktoobril kell 12 kaitseb Neeme Näripä klassikalise filoloogia erialal doktoritööd «Stasis: Ein antikes Konzept» («Stasis – antiikaegne mõiste»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Janika Päll, dr Martin Steinrück (Freiburgi Ülikool, Šveits), oponendid prof Jürgen von Ungern-Sternberg ja dr Manfred Kraus (Tübingeni Ülikool, Saksamaa).

7. oktoobril kell 14.15 kaitseb Erwan Pennarun molekulaarbioloogia erialal doktoritööd «Meandering Along the mtDNA Phylogeny; Causerie and Digression About What It Can Tell us About Human Migrations» («Uidates mtDNA fülogeneesi radadel; essee väikeste kõrvalepõigetega sellest, mida see meile inimese migratsioonidest kõnelda võib»). Kaitsmine toimub Riia 23b/2–105. Juhendajad prof Richard Villems ja vanemteadur Mait Metspalu, oponent dots Rosa Fregel (La Laguna Ülikool, Hispaania).

14. oktoobril kell 15 kaitseb Toomas Toomsoo arstiteaduse erialal doktoritööd «Transcranial Brain Sonography in the Estonian Cohort of Parkinson’s Disease» («Transkraniaalne aju ultraheli uuring Eesti Parkinsoni tõve haigetel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Toomas Asser, prof Daniela Berg (Kieli Ülikool, Saksamaa) ja prof Pille Taba, oponent prof Per Odin (Lundi Ülikool, Rootsi).

15. oktoobril kell 15 kaitseb Lidiia Zhytnik arstiteaduse erialal doktoritööd «Inter- and Intrafamilial Diversity Based on Genotype and Phenotype Correlations of Osteogenesis Imperfecta» («Genotüübi ja fenotüübi korrelatsioonidel põhinev Osteogenesis Imperfecta perekondade sisene ja vaheline varieeruvus»). Kaitsmine toimub Puusepa 8 A. Linkbergi auditooriumis. Juhendajad dots Katre Maasalu, prof Sulev Kõks ja prof Aare Märtson, oponent abiprof Dimitra Micha (VU Amsterdami Ülikool, Holland).

17. oktoobril kell 10.15 kaitseb Karin Ernits geenitehnoloogia erialal doktoritööd «Levansucrase Lsc3 and endo-levanase BT1760: characterization and application for the synthesis of novel prebiotics» («Levaansukraasi Lsc3 ja endo-levanaasi BT1760 iseloomustamine ja rakendatavus uudsete prebiootikumide tootmises»). Kaitsmine toimub Riia 23b/2–105. Juhendaja dots Tiina Alamäe, oponent prof Ebru Toksoy Öner (Marmara Ülikool, Türgi).

18. oktoobril kell 12 kaitseb Anni Rava liikumis- ja sporditeaduste erialal doktoritööd «Associations Between Body Composition, Mobility and Blood Inflammatory Biomarkers with Physical Activity in Healthy Older Women» («Kehalise aktiivsuse seosed keha koostise, mobiilsuse ja vere biokeemiliste näitajatega tervetel vanemaealistel naistel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Jaak Jürimäe ja prof Mati Pääsuke, oponent prof Arvydas Sasiulis (Leedu Spordiülikool).

21. oktoobril kell 10.15 kaitseb Dagmar Narusson sotsioloogia erialal doktoritööd «Personal-recovery and agency-enhancing client work in the field of mental health and social rehabilitation: Perspectives of persons with lived experience and specialists» («Personaalset taastumist ja agentsust toetav klienditöö vaimse tervise ja sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonnas: vaimse tervise raskustega inimeste ja spetsialistide perspektiivid»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dots Dagmar Kutsar, prof Jean Pierre Wilken (Utrechti Rakenduskõrgkool, Holland), oponent prof Alie Weerman (Windesheimi Rakenduskõrgkool, Holland).

21. oktoobril kell 11 kaitseb Mari Schihalejev õiguse erialal doktoritööd «Debtor-Related Creditors’ Claims in Insolvency Proceedings» («Võlgnikuga seotud võlausaldajate nõuded maksejõuetusmenetlustes»). Kaitsmine toimub Näituse 20–K-03. Juhendaja dots Andres Vutt, oponent dots Lina Mikalonienė (Vilniuse Ülikool, Leedu).

22. oktoobril kell 14 kaitseb Pilleriin Soodla arstiteaduse erialal doktoritööd «Newly HIV Infected People in Estonia: Estimation of Incidence and Transmitted Drug Resistance» («HIV esmasdiagnoosid Eestis: esmashaigestumise ja ülekantud ravimresistentsuse hindamine»). Kaitsmine toimub Puusepa 8 A. Linkbergi auditooriumis. Juhendajad prof Irja Lutsar, dots Matti Maimets, oponent prof Cristina Mussini (Modena Ülikool, Itaalia).

Jaga artiklit