Kaitsmised

Doktoritööd

2. märtsil kell 12 kaitseb Mari Kruse hispaania keele ja kirjanduse erialal doktoritööd «La transferencia en personas plurilingües: los falsos amigos como un obstáculo y una oportunidad en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras» («Transferents mitmekeelsetes süsteemides: petlikud tuttavad kui takistus ja võimalus võõrkeelte õpetamise ja õppimise jaoks»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dr Triin Lõbus ja dr Silvi Tenjes, oponendid dr Maria Gonzálu Davies (Ramon Llulli ülikool, Hispaania) ja dr Angela Bartens (Turu ülikool, Soome).

8. märtsil kell 10.15 kaitseb Eve Sankovski molekulaarse biomeditsiini erialal doktoritööd «Studies on Papillomavirus Transcription and Regulatory Protein E2» («Papilloomiviiruse transkriptsiooni ja regulaatorvalgu E2 uurimine»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendaja prof Mart Ustav, oponent dr Frank Walter Stubenrauch (Tübingeni ülikool, Saksamaa).

9. märtsil kell 14.15 kaitseb David Paul Ogren eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Object Case Variation in Estonian da-infinitive Constructions» (Objekti käände varieerumine eesti keele da-infinitiiviga konstruktsioonides»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Helle Metslang ja dr Helena Metslang, oponent dr Anne Tamm (Károly Gáspári reformitud kiriku ülikool, Ungari).

16. märtsil kell 12 kaitseb Nele Põldver psühholoogia erialal doktoritööd «An Experimental Exploration of Automatic Processes in Visual Perception» («Nägemistaju automaatsete protsesside eksperimentaalne uurimine»). Kaitsmine toimub Näituse 2-102. Juhendajad dr Kairi Kreegipuu, dr Jüri Allik ja dr Risto Näätänen, oponent prof Erich Schröger (Leipzigi ülikool, Saksamaa).

19. märtsil kell 16.15 kaitseb Marju Lepajõe teoloogia erialal doktoritööd «Pastorid ja kirjakultuur: kristliku humanismi variatsioonidest Eesti- ja Liivimaal XVII sajandi esimesel poolel». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Anne Kull, oponent ​dr Kristiina Savin (Uppsala ülikool, Rootsi).

20. märtsil kell 14.15 kaitseb Ilja Gaidutšik biokeemia erialal doktoritööd «Irc3 is a Mitochondrial Branch Migration Enzyme in Saccharomyces Cerevisiae» («Mitokondriaalne DNA hargnemisi mobiliseeriv ensüüm Irc3»). Kaitsmine toimub Riia 23B-105. Juhendajad prof Juhan Sedman ja teadur Tiina Sedman, oponent prof Cyril Mark Sanders (Sheffieldi ülikooli, Suurbritannia).

 

Jaga artiklit