Pärnu kolledži direktor Henn Vallimäe.
FOTO: Erakogu

Kolledž toob noored Pärnusse õppima

Essee

TÜ Pärnu kolledž tähistab kevadel oma 22. sünnipäeva. Tänaseni on kokku välja antud 2489 lõpudiplomit, mille suurusjärk on võrreldav mõne Eesti väikelinna elanike arvuga.

Kolledži õppijate eelistus on olnud avatud ülikooli õppevormi suunas, moodustades lõpetanutest üle poole – 52,5%.

Peamegi üheks kolledži tugevuseks head tasakaalu päevaste ja töö ning pere kõrvalt õppijate vahel. Avatud ülikooli vormis õppija viibib õppesessioonil Pärnus kord kuus neli kuni viis päeva korraga, sh nädalavahetusel, mis tagasiside põhjal on õppijaile väga sobiv.

Kolledži vilistlasi võib kohata üle Eesti nii erasektori kui avaliku sektori töötajate seas.

Enam on lõpetanuid rakenduskõrghariduse kavadel: turismi- ja hotelliettevõtlus – 33,5% (834); ettevõtlus ja projektijuhtimine – 31,1% (773); sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus – 23,9% (595).

Majandusteaduse bakalaureuse­kaval on 2006.–2017. aastal lõpetanuid 5,8% (145).

Alates 2009. aastast pakutakse õpet rahvusvahelisel heaolu- ja spaateenuste disaini juhtimise magistrikaval, kus lõpetajaid on neljalt kontinendilt kokku 48, ning alates 2011. aastast teenuste juhtimise ja disaini magistri­kaval, mille seni on lõpetanud 36 õppurit.

Teenuste juhtimisele ja disainile suundumine on kolledžil aidanud kujundada n-ö oma nägu, mis on muutunud ka kooli üheks oluliseks konkurentsieeliseks.

Viimast tõendab õppekavade suur menukus, eriti avatud ülikoolis.

Kõik kolledži õppekavad on paaril viimasel aastal edukalt läbinud välishindamise, mis annab tunnustust ja kindlust tuleviku­arengute suhtes.

Teiseks konkurentsieeliseks on kujunenud kolledži praktikakorraldus, sh rahvusvaheline. Häid praktikapartnereid saab kokku loendada sadades. Mahuka ja kvaliteetse praktikakogemuse tõttu saab kolledži lõpetaja olulise eelise tööturule sisenemiseks, mida vilistlaste tagasisides ka kõrgelt hinnatakse.

Kooli ja õppekavade menukusele aitab kaasa ka Pärnus pakutav õpikeskkond ja pädevad õpetajad, neist põhikohaga 25 ringis, samuti ligi 100 välisõppejõudu ja -praktikut.

Mahukas õppekeskus

Õppimine toimub 1999.–2001. aastal kolledži vajaduste järgi rajatud õppekeskuses koos mahuka ja tänapäevase erialaraamatukoguga. Kasutades turismi madalhooaja häid hindu, on Pärnus võimalik leida taskukohast majutus- ja toitlustusteenust.

Kolledži strateegilised märksõnad on kvaliteet, rahvusvahelistumine ja jätkusuutlikkus ning 2006. aastal kasutusele võetud tunnuslause «Suurte tegude algus!».

Kooli nõukogu kinnitab eraldi igaks õppeaastaks õppekvaliteedi tõstmise tegevuste programmi.

2013. aastal võideti õppe katkestanute eduka tagasitoomise ja lõpetamist toetava tugiprogrammi eest ülikooli õppekvaliteedi edendamise auhind.

Õppijate geograafiliselt päritolult ei «teeninda» Pärnu kolledž ammugi üksnes oma piirkonda. Üle kolmandiku on õppijaid Tallinnast ja Harjumaalt, teise kolmandiku moodustavad Tartu ja Tartumaa ning kolmandiku jagu on õppijaid kohalikust piirkonnast, sh saartelt ja Viljandist. Mis tähendab, et kolledžil on oluline roll peale oma piirkonna teenimise ka Pärnu kui sihtkoha üleriigilisel ja rahvusvahelisel turundamisel. Mida polegi nii vähe.

Ka muud sihtrühmad esindatud

Pärnust, Pärnumaalt ja lähiümbrusest pärit õppurite koolitamisele lisaks pakub kolledž võimalusi ka nooremale, samuti vanema­ealisele sihtrühmale. Koostöös Pärnu linnavalitsuse haridusosakonnaga tegutseb alates 2004. aastast Pärnu noorte teaduskeskus, mille eesmärk on pakkuda igas vanuses õpilastele õppetegevusi, mis toetavad individuaalset ja iseseisvat õppimist.

Kursused toimuvad semestri kaupa. Neist peaks kasu olema teadustööde tegemisel ja uute lisateadmiste omandamisel, et valmistuda aineolümpiaadideks või eksamiteks, sh ülikooli sisseastumiseks.

2011. aastal alustas üldhariduskoolide ja kolledži vahelise koostöö uudse vormina tegevust noorte ettevõtluskool, mis pakub gümnaasiumitaseme valikainena ettevõtlus- ja majandusõpet.

2010. aasta jaanuarist alustas kolledži juures tööd väärikate ülikool, mille eesmärk on arendada eakate inimeste isiksust, loovust, andeid, initsiatiivi ja sotsiaalset vastutustunnet. Oluline on ka ümbritseva elukeskkonnaga suhtlusvõimaluste avardamine ühiskonnas toimuvate muutuste teadvustamise kaudu ning omandada nendest tulenevate väljakutsetega toimetulekuks uusi oskusi ja teadmisi toetamaks eakate kohanemist pidevalt muutuvas maailmas.

Pärnust alguse saanud tähelepanu tõmbav vorm levis kiiresti üle Eesti ning selle tunnustuseks kuulutas haridus- ja teadusministeerium Tartu ülikooli väärikate ülikooli 2015. aasta «Aasta Õpiteoks».

Kolledž on mitmekülgne

Kolledžis tegutseb uurimiskeskus, turismikompetentsikeskus ning kurortoloogia labor, pakkudes teenuseid muda- ja seteteuuringutest kuni strateegiliste arengukavade koostamiseni.

Rahvusvahelistumise võtmes on kolledž toonud Pärnusse mitmeid tähelepanu väärivaid «maandumisi», näiteks 2011. aastal korraldatud juhtivate turismi- ja hotellikoolide ülemaailmse ühenduse EUHOFA 50. kongress, 2014. aastal teenustevaldkonna teadlaste rahvusvaheline (esimest korda Euroopas) IRSSM 5. sümpoosion, 2016. aastal koostöös Pärnu linnaga esimest korda Eestis toimunud 9. Balti Mere Turismifoorum jms.

Kolledži tänased ja homsed väljakutsed on sujuv kohanemine nii tasuta kõrghariduse keskkonna ja rahastamismudeliga kui ülikooli struktuurireformi ja akadeemilise karjäärimudeli eesmärkidega, samuti tööturu ja tehnoloogia muutustega. Et noored õppijad Pärnust ei kaoks!

Henn Vallimäe

Pärnu kolledži direktor 

Jaga artiklit