Stipendiumid

Stipendiumid

TÜ sihtasutuse stipendiumid oktoobris 2017

Tartu Raefondi stipendiumid – 9 stipendiumit à 700 eurot, ja 2700 eurot töötajate ja õppejõudude preemiaks. Üliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) oma õppe- ja teadustöö toetuseks. Välisüliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartu ülikooli õppekavadel Tartus õppivad välisüliõpilased. Preemia on mõeldud TÜ õppejõule või teadustöötajale või õppejõudude või teadustöötajate rühmale tema või nende tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva silmapaistva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Ants ja Maria Silvere ja Sigfried Panti stipendiumid – 12 stipendiumit à 1500 eurot. Taotleda saavad kõikide erialade kõigi tasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi.

Hea tahte fondi stipendium – 1 stipendium 1350 eurot. Taotleda saavad kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Stipendiumi rahastab Tartu ülikooli rektor prof Volli Kalm igakuiste maksetena.

Jüri Uluotsa stipendium – 1 stipendium 3000 eurot. Taotleda saavad Tartu ülikooli doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses (riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal).

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid – stipendiumifond on kuni 13 500 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga.

Professor Lembit Allikmetsa stipendium – üks 1000 euro suurune stipendium põhiõppe üliõpilastele ja üks 3000 euro suurune stipendium doktoriõppe üliõpilastele. Taotleda saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast) ning farmakoloogia eriala arstiharidusega doktorandid (alates 3. aastast).

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös.

Professor Ülo Leppiku stipendium – 1 stipendium 3000 eurot. Stipendiumi saavad taotleda Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogiaalase uurimistöö toetuseks.

Hilda ja Harry Mägi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid ja kuni 41-aastased noorteadlased, kelle õpingud või teadustöö kuulub kliinilise meditsiini valdkonda.

Liisa Kolumbuse stipendiumid – 3 stipendiumi à 2500 eurot. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane- ja teadustegevus ning selle tähtsus rahva tervishoiule.

Carl Schmidti teaduspreemia – 1 preemia 1500 eurot. Preemiale on oodatud kandideerima keemia ja meditsiiniajaloo valdkonna uurijad Tartu ülikoolis, kellelt on ilmunud vastavateemaline monograafia või artiklite seeria (eelistatavalt kahe viimase aasta jooksul).

Atko-Meeme Viru stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Taotleda saavad Tartu ülikooli alla 40-aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.

Fred Kudu stipendium – 1 stipendium 960 eurot. Taotleda saavad TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kõikide õppetasemete edukad üliõpilased. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena jms.

Ole Golubjatnikovi stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas, ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Voldemar Jaanbergi stipendium – 5 stipendiumi à 2000 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.

Karl ja Erika Inno stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega.

Reet Montoneni stipendium 1 stipendium 650 eurot. Taotleda saavad sotsiaalteaduste valdkonna psühholoogia eriala edukad magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või on spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale.

Corpore kommunikatsioonistipendium – 2 stipendiumi à 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased.

Arno Mägi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Taotleda saavad TÜ õigusteaduskonna kõigi tasemete üliõpilased, kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös.

Anu Raua stipendium – stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon, ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 1000 eurot. Taotleda saavad Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilased, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.

Valter Niiluse stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks 2017 Tartu ülikooli sihtasutusele. Riigi kinnisvara AS stipendiumi taotluste esitamise tähtaeg on 30. oktoober.

Täpsem teave ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, e-mail: tysiht [at] ut.ee, tel 7375852 või 56 571 221 (Katrin Linno).

Rootsi kaubanduskoja ja Rootsi suursaatkonna stipendium

29. septembril andsid Rootsi kaubanduskoda Eestis ja Rootsi suursaatkond Eestis üle oma ühised stipendiumid kahele tublile Tartu ülikooli skandinavistika osakonna rootsi filoloogia üliõpilasele.

Stipendiumi nõuetele – head akadeemilised tulemused ja tõestatud ühiskondlik aktiivsus, sh õpitava eriala populariseerimine erinevate tegevuste (mh ilukirjanduslik tõlge, õpetamine) või erialaga seonduva töökoha kaudu – vastasid kõik kandidaadid. Stipendiumi saavad aga Mari-Liis Korkus ja Marite Sild.

Komisjoni kuulusid peale õppejõudude-professori ka Põhjamaade ministrite nõukogu Eestis esindaja ja Rootsi aukonsul Tartus Madis Kanarbik, Tartu ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži direktor Kersti Lepajõe, Rootsi suursaatkonna kultuurisekretär Liina Kümnik ning Rootsi kaubandus- ja tööstuskoda Eestis ombudsman Kristiina Sikk.

Rootsi keelt on Tartu ülikoolis kõneldud juba Akademia Gustaviana aegadest. Eesti esimese iseseisvuse ajal õpetas Tartu ülikoolis rootsi keelt professor Paul Ariste. 1960. aastatest on välja kasvanud põlvkond tuntud ilukirjandustõlkijaid, õppejõude, sõnaraamatute ja õpikute autoreid. Ametlikult saab põhierialana TÜ-s skandinaavia keeli õppida alates 1991. aastast. Möödunud aastal tähistas TÜ skandinavistika osakond 25. sünnipäeva.

Välja on antud mitmeid teoseid sarjas «Nordistica Tartuensia», aastate jooksul korraldatud olulisi rahvusvahelisi teadusseminare, korraldatud näituseid ja ühisüritusi, sealhulgas ka avalikkusele avatud iga-aastast Gustav Adolfi päeva, millega ühtlasi tähistatakse Tartu ülikooli sündi. Käimas on eesti ilukirjanduse tõlkevõistlus skandinaavia keeltesse teadvustamaks noortele nende rolli kultuurivahendajana Eesti väärtloomingu vahendamises. Erialadevahelised uurimistööd kaasavad üha enam Eesti ja Skandinaaviamaade kultuuride ja ühiskondade erinevaid tahke võrdlevas perspektiivis.

Meil on hea meel, et ka koostööpartnerid innustavad järelkasvu sel erialal. Põnevaid koostööprojekte jagub skandinavistikasse ka saabuvaks perioodiks.

Jaga artiklit