Kaitsmised

Doktoritööd

6. detsembril kell 10 kaitseb Marvi Remmik haridusteaduse erialal doktoritööd «Novice University Teachers' Professional Development and Learning as a Teacher: Opportunities and Conditions at Estonian Higher Education Institutions» («Algaja õppejõu professionaalsuse kujunemise võimalused Eesti kõrgkoolides»). Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendaja dots Mari Karm, oponent dots Erika Löfström (Helsingi ülikool, Soome).

 

6. detsembril kell 14 Ave Roots sotsioloogia erialal doktoritööd «Occupational and Income Mobility During Post-socialist Transformation of 1991‒2004 in Estonia» («Ametialane ja sissetulekumobiilsus Eestis postsotsialistliku siirde ajal 1991‒2004»). Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendajad emeriitprofessor Mikk Titma (TÜ/Stanfordi ülikool) ja vanemteadur Mare Ainsaar, oponent prof Jolanta Grotowska‐Leder (Lodzi ülikool, Poola).

 

9. detsembril kell 10.15 kaitseb Riho Marja geograafia erialal doktoritööd «The Relationships Between Farmland Birds, Land Use and Landscape Struture in Northern Europe» («Põllulindude seosed maakasutuse ja maastiku struktuuriga Põhja-Euroopas»). Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendajad prof Ülo Mander ja Irina Herzon (Helsingi ülikool, Soome), oponent prof Piotr Tryjanowski (Poznani maaülikool, Poola).

 

10. detsembril kell 10.15 kaitseb Olle Järv geograafia erialal doktoritööd «Mobile Phone Based Data in Human Travel Behaviour Studies: New Insights From a Longitudinal Perspective» («Reisikäitumise uurimine mobiiltelefonidel põhinevate andmetega: pikaajalisest andmestikust tulenevad uued teadmised inimeste ruumikasutusest»). Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendajad prof Rein Ahas ja prof Frank Witlox (Genti ülikool, Belgia), oponent prof Aharon Kellerman (Haifa ülikool, Iisrael).

 

11. detsembril kell 9 kaitseb Kadri Lühiste politoloogia erialal doktoritööd «Regime Support in European Democracies» («Kodanike toetus poliitilisele režiimile Euroopa demokraatiates»). Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendaja vanemteadur Piret Ehin, oponent prof Jonas Linde (Bergeni ülikool, Norra).

 

11. detsembril 2013 kell 10.15 kaitseb Ede Leppik botaanika ja mükoloogia erialal doktoritööd «Diversity of Lichens in Semi-natural Habitats of Estonia» («Samblike mitmekesisus Eesti poollooduslikes kooslustes»). Kaitsmine toimub ökoloogia ja maateaduste instituudis prof A. Vaga nimelises auditooriumis (Lai 40–218). Juhendajad dots Tiina Randlane ja teadur Inga Jüriado, oponent Christopher J. Ellis (Edinburgi botaanikaaed, Suurbritannia).

 

12. detsembril kell 12.15 kaitseb Marge Uppin geoloogia erialal doktoritööd «Geological Sources and Hydrochemistry of Fluoride and Boron in Silurian-Ordovician Aquifer System» («Fluoriidide ja boori hüdrokeemia ja geoloogilised allikad Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksis»). Kaitsmine toimub ökoloogia ja maateaduste instituudis (Lai 40). Juhendaja vanemteadur Enn Karro, oponent  vanemteadur Timo Tarvainen (Soome geoloogia uurimiskeskus).

 

16. detsembril kell 14.15 kaitseb Kristel Uiboaed eesti ja soome keeleteaduse erialal doktoritööd «Verbal Constructions in Estonian Dialects» («Verbiühendid eesti murretes»). Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendajad Liina Lindström ja Kadri Muischnek, oponent Maria Vilkuna (kodumaiste keelte keskus, Soome).

 

17. detsembril kell 12.15 kaitseb Annika Uibopuu keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd «Communities of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Spruce Forest Ecosystem and Their Effect on Performance of Forest Understorey Plant Species» («Arbuskulaar-mükoriissete seente kooslused kuusiku ökosüsteemis ja nende mõju taimedele»). Kaitsmine toimub ökoloogia ja maateaduste instituudis prof A. Vaga nimelises auditooriumis (Lai 40–218). Juhendajad prof Martin Zobel ja vanemteadur Maarja Öpik, oponent Miroslav Vosátka (Tšehhi teaduste akadeemia).

 

17. detsembril kell 12.15 kaitseb Ester Bardone etnoloogia erialal doktoritööd «My Farm is My Stage: A Performance Perspective on Rural Tourism and Hospitality Services in Estonia» («Mu talu on mu lava: etenduslik perspektiiv maaturismi ja külalismajanduse teenustele Eestis»). Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendajad prof Art Leete ja prof Peeter Torop, oponendid emeriitprofessor Orvar Löfgren (Lundi ülikool, Rootsi), dots Håkan Jönsson (Lundi ülikool, Rootsi).

 

17. detsembril kell 16 kaitseb Maie Kiisel meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «Problems of Critical Analysis of Communication of Environmental Issues and Risks» («Keskkonnaprobleemide ja -riskide kommunikatsiooni kriitilise analüüsi probleeme»). Kaitsmine toimub senati saalis. Juhendaja prof Triin Vihalemm, oponent prof Pekka Sulkunen (Helsingi ülikool, Soome).

 

19. detsembril kell 12.15 kaitseb Ülle Saks taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal doktoritööd «Arbuscular Mycorrhizal Fungal Diversity Patterns in Boreonemoral Forest Ecosystems» («Arbuskulaar-mükoriissete seente mitmekesisusemustrid salumetsas»). Kaitsmine toimub ökoloogia ja maateaduste instituudis prof A. Vaga nimelises auditooriumis (Lai 40–218). Juhendajad prof Martin Zobel ja vanemteadur Maarja Öpik, oponent Concepción Azcón González de Aguilar (Zaidíni eksperimentaalne uurimiskeskus, Hispaania).

 

19. detsembril kell 12.15 kaitseb Elena Safiulina matemaatika erialal doktoritööd «Parallel and Semiparallel Space-like Submanifolds of Low Dimension in Pseudo-Euclidean Space» («Paralleelsed ja semiparalleelsed ruumisarnased madalamõõtmelised alammuutkonnad pseudoeukleidilises ruumis»). Kaitsmine toimub matemaatika- ja informaatikateaduskonnas (J. Liivi 2–122). Juhendaja Ülo Lumiste, oponendid prof Vanya Mirzoyan (Armeenia riiklik tehnikaülikool) ja emeriitprofessor Kaarin Riives-Kaagjärv (Eesti maaülikool).

 

19. detsembril kell 13.15 kaitseb Kaili Anier neuroteaduste erialal doktoritööd «The Role of DNA Methylation in the Development of Cocaine-induced Behavioural Sensitisation» («DNA metüülimise roll kokaiini poolt põhjustatud käitumusliku sensitisatsiooni kujunemises»). Kaitsmine toimub arstiteaduskonna nõukogu saalis (Ravila 19–1038). Juhendajad vanemteadur Anti Kalda ja prof Aleksander Žarkovski, oponent dots Markus Mikael Forsberg (Ida-Soome ülikool).

 

20. detsembril kell 12.15 kaitseb Helen Plado eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Adverbial Clauses Expressing Cause-effect Relationship in Contemporary Estonian» («Kausaalsuhete adverbiaallaused eesti keeles»). Kaitsmine toimub peahoones. Juhendaja emeriitprofessor Mati Erelt, oponent prof Marja-Liisa Helasvuo (Turu ülikool, Soome).

Jaga artiklit

Märksõnad

doktoritöö