Kaitsmised

Doktoritööd

3. juunil kell 10.15 kaitseb Kairi Käiro hüdrobioloogia erialal doktoritööd «Biological Quality According to Macroinvertebrates in Streams of Estonia (Baltic Ecoregion of Europe) – Effects of Human-Induced Hydromorphological Changes» («Inimtekkeliste hüdromorfoloogiliste muutuste mõju vooluvete seisundile suurselgrootute järgi Eestis (Euroopa, Balti ökoregioon»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendajad lektor Taavi Virro ja vanemteadur Henn Timm, oponent juhtivteadur Kęstutis Arbačiauskas (Nature Research Centre, Leedu).

8. juunil kell 10.15 kaitseb Leidi Laurimaa zooloogia ja hüdrobioloogia erialal doktoritööd «Echinoccos Multilocularis and Other Zoonotic Parasites in Estonian Canids» («Echinoccus multilocularis ja teised zoonootilised parasiidid Eesti koerlastel»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendajad Urmas Saarma ja Epp Moks, oponent dr Thomas Roming (Hohenheimi ülikool, Saksamaa).

8. juunil kell 15 kaitseb Merli Saare arstiteaduse erialal doktoritööd «Molecular Profiling of Endometriotic Lesions and Endometria of Endometriosis Patients» («Endomeetriumi ja endometrioosikollete molekulaarse profiili iseloomustamine»). Kaitsmine toimub Puusepa 8, A. Linkbergi nim auditooriumis. Juhendajad prof Helle Karro, prof Andres Salumets ja vanemteadur Maire Peters, oponent prof Martin Götte (Münsteri ülikool, Saksamaa).

10. juunil kell 12.15 kaitseb Kristel Kivari folkloristika erialal doktoritööd «Dowsing as a Link Between Natural and Supernatural. Folkloristic Reflections on Water Veins, Earth Radiation and Downsing Practice» («Nõiavits loomuliku ja üleloomuliku vahel: veesooned ja maakiirgus folkloristika uurimisainena»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Ülo Valk, oponendid dr James Kapalo (Corki ülikool, Iirimaa) ja dr Mare Kalda (Eesti kirjandusmuuseum).

10. juunil kell 14.15 kaitseb Martin Kannel füüsika erialal doktoritööd «Development of Broadband Aerosol Optical Depth Models» («Atmosfääriaerosooli optilise paksuse laiaribaliste mudelite arendus»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1-B103. Juhendaja dots Hanno Ohvril, oponendid Enn Kaup (TTÜ) ja Priit Tisler (Soome meteoroloogia instituut, Soome).

14. juunil kell 9.15 kaitseb Kadi-Liis Veiman biomeditsiini erialal doktoritööd «Development of Cell-Penetrating Peptides for Gene Delivery: From Transfection in Cell Cultures to Induction of Gene Expression in vivo» («Rakku sisenevad peptiidid geeni transpordiks: transfektsioonist rakukultuuris geenitranspordiks in vivo tingimustes»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendajad prof Ülo Langel ja Kaido Kurrikoff, oponent prof Hanne Mørck Nielsen (Kopenhaageni ülikool, Taani).

14. juunil kell 12.15 kaitseb Davide Weible semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd «Exaptation: Towards a Semiotic Account of a Biological Phenomenon» («Eksaptatsioon: ühe biloogilise nähtuse semiootilise kirjelduse poole»). Kaitsmine toimub Jakobi 2-306. Juhendaja prof Kalevi Kull, oponent prof Karel Kleisner (Praha Charles’i ülikool, Tšehhi).

14. juunil kell 17 kaitseb Kristian Lau Nielsen politoloogia erialal doktoritööd «Soft Power Europe: The Lesser Contradiction in Terms and Practises» («Pehme jõu Euroopa: väiksem vastuolu terminoloogias ja praktikas»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Eiki Berg, oponent prof Knud Erik Jörgensen (Aarhusi ülikool, Taani).

15. juunil kell 10.15 kaitseb Helerin Margus rakubioloogia erialal doktoritööd «Characterization of Cell-Penetrating Peptide / Nucleic Acid Nanocomplexes and Their Cell-Entry Mechanisms» («Rakku sisenevate peptiidi/nukleiinhappe komplekside kirjeldamine ja nende rakku sisenemise mehhanismid»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendajad prof Margus Pooga ja teadur Kärt Padari, oponent prof Ines Neundorf (Kölni ülikool, Saksamaa).

15. juunil kell 10.15 kaitseb Krista Alikas keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd «From Research to Applications-Monitoring Optically-Complex Waters With MERIS/ENVISAT Data» («Teadusuuringutest rakendusteni – optiliselt keerukate vete seire satelliitsensori MERIS/ENVISAT abil»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad Tartu observatooriumi direktor Anu Reinart ja teadur Marko Vana, oponent Sampsa Koponen (Soome keskkonnauuringute instituut, Soome).

16. juunil kell 14.15 kaitseb Kaarel Piip füüsika erialal doktoritööd «Development of LIBS for in-situ Study of ITER Relevant Materials» («In-situ LIBSi rakendamine ITERisse sobilike materjalide uurimiseks»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad dots Matti Laan ja Peeter Paris, oponent Pavel Veis (Bratislava Comeniuse ülikool, Slovakkia).

17. juunil kell 10.15 kaitseb Ly Pärnaste biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd «How, Why, What and Where: Mechanisms Behind CPP/Cargo Nanocomplexes» («Rakku tungivate peptiidide ja nukleiinhapetega moodustatud nanokompleksidega seotud protsessid: kuidas, miks, mis ja kuhu»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendajad prof Ülo Langel ja Piret Arukuusk, oponent prof Fernando Albericio (Barcelona ülikool, Hispaania).

17. juunil kell 16.30 kaitseb Madis Maasing ajaloo erialal doktoritööd «The Role of the Bishops in the Livonian Political System (in the First Half of the 16th Century)» («Piiskoppide roll Liivimaa poliitilises süsteemis (16. sajandi esimesel poolel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Anti Selart, oponent prof Michael North (Greifswaldi ülikool, Saksamaa).

20. juunil kell 12 kaitseb Astra Schults psühholoogia erialal doktoritööd «First Words of Estonian Children: Early Communicative Development» («Eesti laste esimesed sõnad: suhtlemise varane areng»). Kaitsmine toimub Näituse 2-102. Juhendaja prof Tiia Tulviste, oponent dots Suvi Stolt (Helsingi ülikool, Soome).

21. juunil kell 10.15 kaitseb Kuno Kasak keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd «Greenhouse Gas Emissions and Water Treatment Efficiency in Subsurface Flow Filters Using Various Substrates» («Kasvuhoonegaaside lendumine ja reoveepuhastuse efektiivsus erinevate filtermaterjalidega pinnasfiltrites»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-327. Juhendajad prof Ülo Mander ja vanemteadur dr Marika Truu, oponent dots Florent Chazarenc (Ecole des Mines de Nantes, Prantsusmaa).

28. juunil kell 12 kaitseb Ülle Säälik haridusteaduste erialal doktoritööd «Reading Literacy Performance: Metacognitive Learning Strategies Matter, School Have Effect on Student Outcomes» («Õpilaste lugemistulemuste selgitamine: metakognitiivsed õpistrateegiad on olulised, õpilase tulemused sõltuvad koolist»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad emer. prof Jaan Mikk ja prof Jouni Ensio Välijärvi (Hüvasküla ülikool, Soome), oponent prof Markku Niemivirta (Helsingi ülikool, Soome).

29. juunil kell 9.15 kaitseb Age Utt biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd «Role of Alphavirus Replicase in Viral RNA Synthesis, Virus-Induced Cytotoxicity and Recognition of Viral Infections in Host Cells» («Alfaviiruse replikaasi roll genoomi replikatsioonis, viirus-indutseeritud tsütotoksilisuses ja viirusinfektsiooni tuvastamises peremeesraku poolt»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendajad prof Andres Merits, oponent prof Norbert Tautz (Lübecki ülikool, Saksamaa).

30. juuni kell 10.15 kaitseb Priit Kama õigusteaduse erialal doktoritööd «Valduse ja kohtuliku registri kande publitsiteet Eesti eraõiguses». Kaitsmine toimub Näituse 20-K03. Juhendaja prof Paul Varul, oponendid prof Wolfgang Faber (Salzburgi ülikool, Austria) ja dots Villu Kove (Riigikohus).

30. juunil kell 12.15 kaitseb Kristel Degener õigusteaduse erialal doktoritööd «Abikaasade vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe». Kaitsmine toimub Näituse 20-K03. Juhendaja prof Paul Varul, oponendid prof Volker Lipp (Göttingeni ülikool, Saksamaa) ja dr iur Triin Uusen-Nacke (Tartu ringkonnakohus).

 

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised