Kaitsmised

Doktoritööd

29. mail kell 12 kaitses Konstantin Polivanov vene ja slaavi filoloogia erialal doktoritööd «Доктор Живаго» как исторический роман» (««Doktor Živago» kui ajalooline romaan»). Kaitsmine toimus Ülikooli 18-140. Juhendaja prof Ljubov Kisseljova, oponendid prof emer Michel Aucouturier (Pariisi ülikool, Prantsusmaa), dots Susanna Witt (Uppsala ülikool, Rootsi).

5. juunil kell 10.15 kaitseb Kristiina Laanemets keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd «The Role of SLAC1 Anion Channel and Its Upstream Regulators in Stomatal Opening and Closure in Arabidopsis thaliana» («SLAC1 anioonkanali ja tema regulaatorite roll õhulõhede avanemisel ja sulgumisel müürloogas (Arabidopsis thaliana)»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-A1019. Juhendajad dr Hannes Kollist ja dr Ebe Merilo, oponent dr Nathalie Leonhardt (Aix-Marseille ülikool, Prantsusmaa).

5. juunil kell 12.15 kaitseb Madis Umalas materjaliteaduse erialal doktoritööd «Application of Sol-Gel Technology for Production of Ceramic Nanocomposites and Functional Coatings» («Sool-geel tehnoloogia rakendamine keraamiliste nanokomposiitmaterjalide ja funktsionaalsete pinnakatete valmistamiseks»). Kaitsmine toimub Ravila 14c-A106. Juhendajad dr Ants Lõhmus, dr Rünno Lõhmus ja dr Irina Hussainova (TTÜ), oponendid dr Karin Mougin (Haute-Alsace’i ülikool, Prantsusmaa) ja dr Valdek Mikli (TTÜ).

5. juunil kell 14.15 kaitseb Hannes Keernik keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd «Estimating Methods and Variability of Atmospheric Humidity Over the Baltic Region and the Arctic» («Atmosfääri niiskussisaldus – määramismeetodid ning muutlikkus Läänemere piirkonnas ja Arktikas»). Kaitsmine toimub Ravila 14c-A106. Juhendajad dr Hanno Ohvril ja dr Erko Jakobson, oponendid prof Sirje Keevallik (TTÜ) ja dr Irina Melnikova (Peterburi ülikool, Venemaa).

9. juunil kell 15 kaitseb Martin Pook rakubioloogia erialal doktoritööd «Studies on Artificial and Extracellular Matrix Protein-Rich Surfaces as Regulators of Cell Growth and Differentiation» («Kunstlike ja rakuvälise maatriksi valkudega kaetud pindade osa rakkude kasvu ja diferentseerumise reguleerimises»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendajad dots Sulev Ingerpuu, prof Toivo Maimets ja vanemteadur Viljar Jaks, oponent prof Gerd Klein (Tübingeni ülikool, Saksamaa).

12. juunil kell 10.15 kaitseb Piret Pungas-Kohv geograafia erialal doktoritööd «Between Maintaining and Sustaining Heritage in Landscape: The Examples of Estonian Mires and Village Swings» («Pärandi säilimine ja säilitamine maastikus: külakiikede ja soode näitel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Tõnu Oja ja prof Hannes Palang (TLÜ), oponent prof Michael Jones (Norra teaduse ja tehnika ülikool, Norra).

12. juunil kell 10.15 kaitseb Jekaterina Jefimova keskkonnatehnoloogia erialal väitekirja «Leaching of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) and Heavy Metals From the Oil Shale Processing Wastes and From Waste-Based Products» («Polütsükliliste aroomatsete süsivesinikke (PAH-ide) ja raske metallide leostus põlevkivitöötlemise jäätmetest ja põlevkivi jäätmetel põhinevatest produktidest»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1021. Juhendajad prof Toomas Tenno ja Natalya Irha, oponent prof Jyri-Pekka Mikkola (Umeå ülikool, Rootsi).

12. juunil kell 14.15 kaitseb Mart Reimann geograafia erialal doktoritööd «Formation and Assessment of Landscape Recreational Values» («Maastike rekreatiivsete väärtuste kujunemine ja hindamine»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Tõnu Oja ja prof Hannes Palang (TLÜ), oponent prof Liisa Tyrväinen (Soome Metsauuringute instituut, Soome).

16. juunil kell 10.15 kaitseb Mai Kukumägi taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal doktoritööd «Factors Affecting Soil Respiration and Its Components in Silver Birch and Norway Spruce Stands» («Mullahingamist ja selle komponente mõjutavad tegurid arukase ja hariliku kuuse puistutes»). Kaitsmine toimub Lai 40-218. Juhendajad vanemteadur Krista Lõhmus ja vanemteadur Ivika Ostonen-Märtin, oponent prof Jukka Pumpanen (Helsingi ülikool, Soome).

16. juunil kell 14.15 kaitseb Helen Karu taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal doktoritööd «Development of Ecosystems Under Human Activity in the North-East Estonian Industrial Region: Forests on Post-Mining Sites and Bogs» («Ökosüsteemide areng inimtegevusest mõjutatud Kirde-Eesti tööstuspiirkonnas: tehismaastike metsad ja rabad»). Kaitsmine toimub Lai 40-218. Juhendajad dots Arne Sellin ja vanemteadur Margus Pensa, oponent dots Carolina Martínes-Ruiz (Valladolidi ülikool, Hispaania).

17. juunil kell 10.15 kaitseb Hedi Peterson bioinformaatika erialal doktoritööd «Exploiting High-Throughput Data for Establishing Relationships Between Genes» («Suuremahuliste andmete kasutamine geenidevaheliste seoste leidmiseks»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendajad prof Juhan Sedman ja prof Jaak Vilo, oponent prof Boris Lenhard (Londoni Imperial kolledž, Suurbritannia).

18. juunil kell 12.15 kaitseb Sirle Liivamägi geoloogia erialal doktoritööd «Neoproterozoic Baltic Paleosol: Geology and Paleoenvironmental Interpretation» («Neoproterosoilise Balti paleomurenemiskooriku geoloogia ja paleokeskkonna analüüs»). Kaitsmine toimub Ravila 14a-1019. Juhendajad prof Kalle Kirsimäe ja teadur Peeter Somelar, oponent Steven G. Driese (Baylori ülikool, USA).

18. juunil kell 16.15 kaitseb Tõnis Tatar ajaloo erialal doktoritööd «Kolmas tee Eesti NSV kunstis: avangardi ja võimumeelsuse vahel» («The Third Discourse in Estonian Art of the Soviet Period: Between Collaboration and Avant-garde»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof emer Jaak Kangilaski ja prof Juhan Maiste, oponendid prof Jörg Hackmann (Szczecini ülikool, Poola) ja Sirje Helme (Eesti kunstimuuseum).

25. juunil kell 12.15 kaitseb Kaido Lätt matemaatika erialal doktoritööd «Singular Fractional Differential Equations and Cordial Volterra Integral Operators» («Singulaarsed murrulised diferentsiaalvõrrandid ja südamlikud Volterra integraaloperaatorid»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-403. Juhendajad prof Arvet Pedas, emer prof Gennadi Vainikko, oponendid juhtivteadur Andi Kivinukk (TLÜ), prof Igor Podlubny (Košice tehnikaülikool, Slovakkia).

25. juunil kell 14.15 kaitseb Oleg Košik matemaatika erialal doktoritööd «Categorical Equivalence in Algebra» («Kategooriline ekvivalents algebras»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-403. Juhendaja emer prof Kalle Kaarli, oponendid Erkko Lehtonen (Lissaboni ülikool, Portugal) ja prof Peeter Puusemp (TTÜ).

26. juunil kell 10.15 kaitseb Kati Ain matemaatika erialal doktoritööd «Compactness and Null Sequences Defined by ℓp Spaces» («Ruumide ℓp poolt defineeritud kompaktsus ja nulljadad»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-403. Juhendaja prof Eve Oja, oponendid dots Hans-Olav Johannes Tylli (Helsingi ülikool, Soome) ja prof Dirk Werner (Berliini vaba ülikool, Saksamaa).

26. juunil kell 12.15 kaitseb Helle Hallik matemaatika erialal doktoritööd «Rational Spline Histopolation» («Ratsionaalsplainidega histopoleerimine»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-403. Juhendaja dots Peeter Oja, oponendid dr Natalja Budkina (Riia tehnikaülikool, Läti) ja prof Jaan Janno (TTÜ).

29. juunil kell 10 kaitseb Merle Tambur majandusteaduse erialal väitekirja «Workplace Bullying in Estonian Organizations: The Prevalence and Causes» («Töökiusamine Eesti organisatsioonides: levik ja põhjused»). Kaitsmine toimub Narva mnt 4-A312. Juhendaja prof Maaja Vadi, oponendid prod Ruth Alas (EBS) ja prof Dana Mesner-Andolšek (Ljubljana ülikool, Sloveenia).

Jaga artiklit