Kaitsmised

Doktoritööd

22. augustil kell 10 kaitses Aiko Adamson keemia erialal doktoritööd «Properties of Amine-boranes and Phosphorus Analogues in the Gas Phase» («Amiin-boraanide ja nende analoogide omadused gaasifaasis»). Kaitsmine toimus Chemicumis (Ravila 14a-1021). Juhendaja prof Peeter Burk, oponent prof Holger Bettinger (Tübingeni ülikool, Saksamaa).

26. augustil kell 12.15 kaitses Urmas Joost materjaliteaduse erialal doktoritööd «Impurity and Preparation Dependent Properties of Titania Thin Films» («Sool-geel meetodil valmistatud metallilise lisandiga titaandioksiidi kilede uuringud»). Kaitsmine toimub Physicumis (Ravila 14c-A106). Juhendaja vanemteadur Vambola Kisand, oponent prof Mika Valden (Tampere ülikool, Soome).

26. augustil kell 14 kaitses Raul Välbe materjaliteaduse erialal doktoritööd «Developement of Ionic Liquid Composites By Sol-gel Method for Elaboration of Industrial Nano- and microstructures» («Ioonse vedeliku komposiidi väljatöötamine sool geel meetodil tööstuslike nano- ja mikrostruktuuride saamiseks»). Kaitsmine toimus Physicumis (Ravila 14a-106). Juhendajad vanemteadur Ants Lõhmus, dots Uno Mäeorg, teadur Valter Reedo, Andres Hoop (Haine Paelavabrik OÜ), oponendid Karine Mougin (Haute-Alsace'i ülikool, Prantsusmaa), Elvira Tarasova (Tallinna ülikool).

26. august kell 15.15 kaitses Diana Maisla eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Eesti keele mineviku ajavormid vene emakeelega üliõpilaste kasutuses» («Past Tenses of Estonian Language in the Usage of Russian-speaking Students»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendajad prof Renate Pajusalu, dots Raili Pool, oponent Helka Riionheimo (Ida-Soome ülikool, Soome).

27. augustil kell 10 kaitses Antonio Cicchella liikumis- ja sporditeaduse erialal doktoritööd «Relationships of Multifunctional Hormone Leptin With Anthropometry, Aerobic Capacity And Physical Activity in peripubertal boys» («Seosed leptiini ning antropomeetriliste, kehaehituslike ja fitnessi parameetrite vahel 10-12-aastastel poistel»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof. emer. Toivo Jürimäe, oponent Marius Brazaitis (Leedu spordiülikool, Leedu).

27. augustil kell 10 kaitses Elo Kibena keemia erialal doktoritööd «Electrochemical Grafting of Glassy Carbon, Gold, Highly Oriented Pyrolytic Graphite And Chemical Vapour Deposition-grown Graphene Electrodes by Diazonium Reduction Method» («Süsiniknanotorud-ensüüm komposiitmaterjalide katalüütiliste omaduste uurimine»). Kaitsmine toimus Chemicumis (Ravila 14a-1021). Juhendaja dots Kaido Tammeveski, oponent dots Lasse Murtomäki (Aalto ülikool, Soome).

27. augustil kell 12 kaitses Martin Mooses liikumis- ja sporditeaduste erialal doktoritööd «Anthropometric And Physiological Determinants of Running Economy And Performance From Estonian Recreational to Kenyan National Level Distance Runners» («Rahvuslikul tasemel kesk- ja pikamaajooksjate antropomeetriliste, kehalise töövõime ja sammusageduse näitajate seos võistlustulemustega»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof Jaak Jürimäe, oponent Jesús Oliván Mallen (Madridi Euroopa ülikool, Hispaania).

27. augustil kell 14 kaitses Maarika Liik neuroteaduste erialal doktoritööd «Cognitive Functioning, Perceived Cognition, Subjective Complaints And Symptoms of Depression in Patients With Epilepsy: Neuropsychological Assessment And SPET Brain Imaging Study» («Kognitiivsed funktsioonid, tajutud kognitiivne toimimine, subjektiivsed kaebused ja depressiooni sümptomid epilepsiaga inimestel: neuropsühholoogiline hindamine ja SPET aju kuvamisuuring»). Kaitsmine toimus A. Linkbergi auditooriumis (Puusepa 8). Juhendaja dots Sulev Haldre (TÜ närvikliinik), oponent prof Reetta Kälviäinen (Ida-Soome ülikool, Soome).

27. augustil kell 15 kaitses Annika Küngas eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Pragmaatiliste markerite kujunemine ja funktsioonid eesti keeles lt-sõnade näitel» («The Development And Use of Modal Particles of Written Estonian»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendajad dots Külli Habicht ja prof Leelo Keevallik (Linköpingi ülikool, Rootsi), oponent prof Riho Grünthal (Helsingi ülikool, Soome).

28. augustil kell 14 kaitses Elise Vasamäe õigusteaduse erialal doktoritööd «Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste jätkusuutlik kollektiivne teostamine» («The Principle of Territoriality of Copyright And Related Rights By Collective Management of Rights in Contemporary Theory of Law»). Kaitsmine toimus Iuridicum II (Näituse 13a-201). Juhendaja prof Heiki Pisuke, oponendid dots Lucie Guibault (Amsterdami ülikool, Holland), prof Ants Kukrus (Tallinna tehnikaülikool).

28. augustil kell 15 kaitses Kaja Rahu arstiteaduse erialal doktoritööd «Morbidity And Mortality Among Baltic Chernobyl Cleanup Workers: a Register-based Cohort Study» («Baltimaade Tšernobõli veteranide haigestumus ja suremus: registripõhine kohortuuring»). Kaitsmine toimus Biomedicumis (Ravila 19-1038). Juhendajad juhtivteadur Mati Rahu (tervise arengu instituut), prof Anneli Uusküla (TÜ tervishoiu instituut), oponent prof Hajo Zeeb (Leibnizi ennetusuuringute ja epidemioloogia instituut, Saksamaa).

29. augustil kell 10 kaitses Teemu Näykki keemia erialal doktoritööd «Novel Tools for Water Quality Monitoring – From Field to Laboratory» («Uudsed keemilise analüüsi «tööriistad» vete monitooringuks väli- ja laboritingimustes»). Kaitsmine toimus Chemicumis (Ravila 14a-1021).  Juhendaja prof Ivo Leito, oponent Emilia Vasileva-Veleva (rahvusvaheline aatomienergia agentuur, Monaco).

29. augustil kell 11.15 kaitses Nikolay Rakin eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Калевала» на коми языке в контексте некоторых аспектов теории и практики художественного перевода» («Komikeelne Kalevala mõnede kirjandusliku tõlke teooria ja praktika aspektide kontekstis»). Kaitsmine toimus ülikooli 18-139. Juhendaja dots Tõnu Seilenthal, oponent Jevgeni Tsõpanov (Venemaa teaduste akadeemia, Venemaa).

29. augustil kell 12 kaitses Karl Kaupmees keemia erialal doktoritööd «Acidity And Basicity in Non-aqueous Media: Importance of Solvent Properties And Purity» («Happelisus ja aluselisus mittevesikeskkondades: solvendi omaduste ja puhtuse mõju»). Kaitsmine toimus Chemicumis (Ravila 14a-1021). Juhendajad prof Ivo Leito, vanemteadur Ivari Kaljurand, oponent prof José Luis Abboud Mas (füüsikalise keemia instituut Rocasolano, Hispaania).

17. septembril kell 14 kaitseb Marek Miil meedia ja kommunikatsiooni erialal  doktoritööd «Nõukogude propagandasüsteemi toimimine ajakirjanduse argipraktikate kaudu» («Functioning of the Soviet Propaganda System Through Everyday Journalistic Practices»). Kaitsmine toimub TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna nõukogus (Lossi 36). Juhendajad
prof Halliki Harro-Loit, prof Epp Lauk (Jyväskylä ülikool, Soome), oponent
 prof. emer. Seppo Zetterberg (Jyväskylä ülikool, Soome).

19. septembril kell 10.15 kaitseb Marju Männiste loomaökoloogia erialal doktoritööd «Physiological Ecology of Greenfinches: Information Content of Feathers in Relation to Immune Function And Behavior» («Rohevintide füsioloogiline ökoloogia: sulgedes sisalduv informatsioon immuunfunktsiooni ja käitumise kontekstis»). Kaitsmine toimub loodus- ja tehnoloogia teaduskonnas (Vanemuise 46-301). Juhendaja
prof Peeter Hõrak, oponent
Anders Pape Møller (Université Paris-Sud, Prantsusmaa).

19. september kell 14.15 kaitseb Kersten Lehismets eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Suomen kielen väylää ilmaisevien adpositioiden yli, läpi, kautta ja pitkin kognitiivista semantiikkaa» («Soome keele teekonda väljendavate adpositsioonide kognitiivne semantika»). Juhendajad
prof Tuomas Huumo, teadur Ann Veismann, oponent
prof Jari Sivonen (Oulu ülikool, Soome).

24. septembril kell 13 kaitseb Uku Tooming filosoofia erialal doktoritööd «The Communicative Significance of Beliefs and Desires» («Uskumuste ja soovide kommunikatiivne tähtsus»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja
vanemteadur Bruno Mölder, oponendid
prof Christopher Gauker (Cincinnati ülikool, USA) ja Julia Tanney (Kenti ülikool, Suurbritannia).

25. septembril kell 16.15 kaitseb Olev Liivik ajaloo erialal doktoritööd «Eesti NSV Ministrite Nõukogu institutsionaalne areng ja kaadrid 1940-1953» («Institutional Development and the Cadres of the Council of Ministers of the Estonian SSR, 1940-1953»). Kaitsmine toimub Lossi 3 (406). Juhendaja 
prof Tõnu-Andrus Tannberg, oponent 
David Feest (Nordost-Institut, Saksamaa).

25. septembril kell 16.15 kaitseb Elo Süld usuteaduse erialal doktoritööd «Muhammad, der Gesandte Gottes, und Paulus, der Gesandte Christi. Ein Vergleich der Berufungs- und offenbarungsgeschichtlichen Vorstellungen mit Bezug auf die islamische sowie die biblische Tradition» («Muhamed, Jumala saadik ja Paulus, Kristuse saadik. Kutsumus- ja ilmutuslooliste ettekujutuste võrdlus toetudes islami-ja piiblitraditsioonile»). Juhendajad
prof Stefan Schreiner (Tübingeni Karl Eberhardi ülikool, Saksamaa),
dots Peeter Roosimaa, oponendid
prof Dieter Sänger (Kieli Christian-Albrechti ülikool, Saksamaa),
prof Jaakko Hämeen-Anttila (Helsingi ülikool, Soome).

29. septembril kell 15 kaitseb Indrek Must tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Ionic and capacitive electroactive laminates with carbonaceous electrodes as sensors and energy harvesters». Kaitsmine toimub tehnoloogiainstituudis (Nooruse 1-121). Juhendajad Andres Punning, prof Alvo Aabloo, oponent Volker Presser (Leibnizi uute materjalide instituut ja Saarlandi ülikool, Saksamaa).

Jaga artiklit