Doktoritööd

Doktoritööd

7. juunil kaitses Anne Veerpalu õigusteaduse erialal doktoritööd „Regulatory challenges to the use of distributed ledger technology: Analysis of the compliance of existing regulation with the principles of technology neutrality and functional equivalence“ („Hajusraamatutehnoloogia kasutuselevõtu õiguslikud takistused: tehnoloogia neutraalsuse ja funktsionaalse samaväärsuse põhimõtetele tuginev analüüs“). Juhendajad kaasprof Martin Ebers, dr Anna-Maria Osula (Tallinna Tehnikaülikool) ja kaasprof Alexander Horst Norta (Tallinna Tehnikaülikool), oponent prof Florian Möslein (Marburgi Ülikool).

7. juunil kaitses Maile Käsper haridusteaduse erialal doktoritööd „Supporting primary school students’ text comprehension and reading interest through teaching strategies“ („Õpilaste tekstimõistmist ja lugemishuvi toetavad õpetamisstrateegiad põhikooli esimeses kooliastmes“). Juhendajad prof Krista Uibu ja emeriitprofessor Jaan Mikk, oponent kaasprof Sari Sulkunen (Jyväskylä Ülikool).

8. juunil kaitses Tauno Palts informaatika erialal doktoritööd „A model for assessing computational thinking skills“ („Algoritmilise mõtlemise oskuste hindamise mudel“). Juhendajad prof Margus Pedaste ja prof Varmo Vene, oponendid prof Valentina Dagiene (Vilniuse Ülikool) ja prof Erik Barendsen (Radboudi Ülikool).

9. juunil kaitses Ingmar Pastak inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal doktoritööd „Gentrification and displacement of long-term residents in post-industrial neighbourhoods of Tallinn“ („Gentrifikatsioon ja kauaaegse elanikkonna väljatõrjumine Tallinna endistes tööstusasumites“). Juhendajad kaasprof Anneli Kährik ja prof Tiit Tammaru, oponent prof Zoltán Kovács (Szegedi Ülikool).

10. juunil kaitses Veronika Mooses inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal doktoritööd „Towards a more comprehensive understanding of ethnic segregation: activity space and the vicious circle of segregation“ („Etnilise segregatsiooni terviklikuma mõistmise suunas: tegevusruum ja segregatsiooni nõiaring“). Juhendajad kaasprof Siiri Silm ja prof Rein Ahas (2016–2018), oponent prof Donggen Wang (Hongkongi Baptistlik Ülikool).

14. juunil kell 16.15 kaitseb Alexey Kozlov vene kirjanduse erialal doktoritööd „Литературная репутация писателя-беллетриста: Н. Д. Ахшарумов в 1850-1880-е годы“ („Kirjaniku-belletristi kirjanduslik reputatsioon: Nikolai Ahšarumov 1850.–1880. aastatel“). Kaitsmine toimub senati saalis ja videosilla kaudu. Juhendaja prof Ljubov Kisseljova, oponendid kaasprof Olga Maiorova (Michigani Ülikool) ja prof Mihail Makeev (M. V. Lomonossovi nim Moskva Riiklik Ülikool).

15. juunil kell 12.00 kaitseb Lille Kurvits arstiteaduse erialal doktoritööd „Parkinson’s disease as a multisystem disorder: whole transcriptome study in Parkinson’s disease patients’ skin and blood“ („Parkinsoni tõbi kui multisüsteemne haigus: Parkinsoni tõve patsientide naha ja vere kogu transkriptoomi uuring“). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006 või videosilla kaudu. Juhendajad prof Pille Taba, prof Sulev Kõks (TÜ ja Murdochi Ülikool) ja teadur Anu Planken. Oponent prof Christine Klein (Lübecki Ülikool ja Schleswig-Holsteini Ülikoolihaigla).

15. juunil kell 14.15 kaitseb Ajai Kumar Pathak molekulaarbioloogia erialal doktoritööd „Delineating genetic ancestries of people of the Indus Valley, Parsis, Indian Jews and Tharu tribe“ („Induse jõe oru inimeste, parside, India juutide ja Tharu hõimu geneetilise põlvnemise piiritlemine“). Kaitsmine toimub Riia 23b–105 või videosilla kaudu. Juhendajad prof Richard Villems ja prof Gyaneshwer Chaubey (Varanasi Hindu Ülikool), oponent prof Francesc Calafell (Pompeu Fabra Ülikool).

17. juunil kell 14.00 kaitseb Mariliis Põld arstiteaduse erialal doktoritööd „Smoking, attitudes towards smoking behaviour, and nicotine dependence among physicians in Estonia: cross-sectional surveys 1982–2014“ („Eesti arstide suitsetamine, suhtumine suitsetamiskäitumisse ja nikotiinisõltuvus: läbilõikelised uuringud 1982–2014“). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006 või videosilla kaudu. Juhendaja kaasprof Kersti Pärna, oponent prof Eero Lahelma (Helsingi Ülikool).

21. juunil kell 11.15 kaitseb Liis Kolberg informaatika erialal doktoritööd „Developing and applying bioinformatics tools for gene expression data interpretation“ („Bioinformaatika tööriistade arendamine ja rakendamine geeniekspressiooni andmete interpreteerimiseks“). Kaitsmine toimub videosilla kaudu. Juhendaja kaasprof Hedi Peterson, oponendid dr Martina Summer-Kutmon (Maastrichti Ülikool) ja kaasprof Kerrin Small (King’s College London).

21. juunil kl 14.00 kaitseb Juhan Saharov politoloogia erialal doktoritööd „From Economic Independence to Political Sovereignty: Inventing ’Self-Management’ in the Estonian SSR“ („Majandusiseseisvusest poliitilise suveräänsuseni: leiutades „isemajandamist“ Eesti NSV-s“). Kaitsmine toimub videosilla kaudu. Juhendaja kaasprof Eva Piirimäe, oponent prof Balázs Trencsényi (Kesk-Euroopa Ülikool, Ungari).

28. juunil kell 10.15 kaitseb Johanna Pirrus inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal doktoritööd „Contemporary urban policies and planning measures in socialist-era large housing estates“ („Sotsialismiaegsete korterelamupiirkondadega seotud nüüdisaegne linnapoliitika ja planeerimismeetmed“). Kaitsmine toimub senati saalis ja videosilla kaudu. Juhendaja kaasprof Kadri Leetmaa, oponent prof Sigrun Kabisch (Helmholtzi Keskkonnauuringute Keskus).

Jaga artiklit