Kaitsmised

Doktoritööd

1. juunil kell 14.15 kaitseb Lukas Pukelis politoloogia erialal doktoritööd «Informal Mutual Oversight Mechanisms in Coalition Governments: Insights from the Baltic States for Theory Building» («Mitteametlikud vastastikuse järelevalve mehha­nismid koalitsioonivalitsustes: teoorialoomelised järeldused Balti riikide juhtumitest»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja: prof Vello Pettai; oponent: prof emer Rudolf Bastiaan «Rudy» Andeweg (Leideni Ülikool, Holland).

6. juunil kell 10.15 kaitseb Lena Neuenkamp taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal doktori­tööd «The Dynamics of Plant and Arbuscular Mycorrhizal Fungal Communities in Grasslands under Changing Land Use» («Taime­koosluse ja arbuskulaar­mükoriisse seenekoosluse dünaamika rohumaadel muutuva maakasutuse tingimustes»). Kaitsmine toimub Lai 40­–218. Juhendaja: prof Martin Zobel; oponent: prof Catherine Gehring (Põhja-Arizona Ülikool, USA).

8. juunil kell 10 kaitseb Marju Himma-Kadakas meedia ja kommunikatsiooni erialal doktori­tööd «Skill Performance of Estonian Online Journalists: Assessment Model for Newsrooms and Research» («Eesti veebiajakirjanike oskuste rakendamine: hindamismudel toimetustele ja teadusuuringuteks»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad: prof Halliki Harro-Lois ja lektor Ragne Kõuts-Klemm; oponent: prof Henrik Örnebring (Karlstadi Ülikool, Rootsi).

8. juunil kell 10.15 kaitseb Liina Saar botaanika ja ökoloogia erialal doktoritööd «Dynamics of Grassland Plant Diversity in Changing Landscapes» («Niidutaimede mitmekesisuse dünaamika muutuvates maastikes»). Kaitsmine toimub Lai 40–218. Juhendajad: prof Meelis Pärtel ja vanemteadur Aveliina Helm; oponent: prof Robin Pakeman (James Huttoni Instituut, Ühendkuningriik).

11. juunil kell 14 kaitseb Hedi Rahnel keemia erialal doktori­tööd «ARC-inhibitors: From Reliable Biochemical Assays to Regulators of Physiology of Cells» («ARC-inhibiitorid: usaldusväärsetest biokeemilistest meetoditest rakkude füsioloogia reguleerimiseni»). Kaitsmine toimub Ravila 14A–1020. Juhendajad: juhtivteadur Asko Uri ja teadur Kaido Viht; oponent: prof Maria Ruzzene (Padova Ülikool, Itaalia).

12. juunil kell 14 kaitseb Minh Son Nguyen arstiteaduse erialal doktoritööd «Oral Health Status and Prevalence of Temporomandibular Disorders in 65–74-year-olds in Vietnam» («65–74-aastaste vietnamlaste suutervis ja alalõualiigese haigus­likud seisundid»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad: prof Mare Saag, dots Triin Jagomägi, dots Ülle Voog-Oras ja dots Toai Nguyen (Huế Ülikool, Vietnam); oponent: prof Timo Närhi (Turu Ülikool, Soome).

12. juunil kell 16.15 kaitseb Eve Kitsik filosoofia erialal doktori­tööd «Revisionary Ontology: Improving Concepts to Improve Beliefs» («Revideeriv ontoloogia: mõistete parandamine uskumuste parandamiseks»). Kaitsmine toimub Jakobi 2–336. Juhendaja: prof Daniel Cohnitz (Utrechti Ülikool, Holland); oponendid: prof Matti Eklund (Uppsala Ülikool, Rootsi) ja dots Tuomas Tahko (Helsingi Ülikool, Soome).

13. juunil kell 10.15 kaitseb Kairi Talves sotsioloogia erialal doktoritööd «The Dynamics of Gender Representations in the Context of Estonian Social Transformations» («Sooliste repre­sentatsioonide dünaamika Eesti ühiskonna muutuste kontekstis»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja: prof Veronika Kalmus; oponent: prof emer Elina Lahelma (Helsingi Ülikool, Soome).

15. juunil kell 10.15 kaitseb Hanna Ainelo geenitehnoloogia erialal doktoritööd «Fis Regulates Pseudomonas Putida Biofilm Formation by Controlling the Expression of lapA» («Fis suurendab Pseudomonas putida biofilmi hulka, tõstes lapA ekspressiooni»). Kaitsmine toimub Riia 23b/2–105. Juhendaja: dots Riho Teras; oponent: prof Fernando Govantes (Pablo de Olavide Ülikool, Hispaania).

19. juunil kell 10.15 kaitseb Liisi Jakobson loodusgeograafia erialal doktoritööd «Mutual Effects of Wind Speed, Air Temperature and Sea Ice Concentration in the Arctic and Their Teleconnections with Climate Variability in the Eastern Baltic Sea Region» («Tuulekiiruse, õhutemperatuuri ja merejää vastastikused mõjud Arktikas ning kaugseosed kliima varieeruvusega idapoolses Läänemere regioonis»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46–327. Juhendajad: prof Jaak Jaagus ja vanemteadur Erko Jakobson; oponent: prof Joanna Wibig (Lódźi Ülikool, Poola).

21. juunil kell 10 kaitseb Karin Sakowski majanduse erialal doktoritööd «The Role of National-Institutional Context in Organisations and in Organi­sational Innovation: The Case of Western and Central and Eastern European Countries» («Rahvuslik-institutsionaalse keskkonna roll organisatsioonides ja organisatsioonilise innovatsiooni juures: Lääne-Euroopa ning Kesk- ja Ida-Euroopa juhtumi näitel»). Kaitsmine toimub Liivi 4–214. Juhendajad: prof Maaja Vadi ja vanemteadur Jaanika Meriküll; oponendid: Tauno Kekäle (Vaasa Ülikool, Soome) ja prof Rainer Kattel (Londoni Ülikool, Ühendkuningriik).

21. juunil kell 10.15 kaitseb Andrio Lahesaare geneetika erialal doktoritööd «The Role of Global Regulator Fis in Regulating the Expression of lapF and the Hydrophobicity of Soil Bacterium Pseudomonas Putida» («Globaalse regulaatorvalgu Fisi roll lapF geeni ekspressiooni reguleerimisel ja rakupinna hüdrofoobsuse mõjutamisel mullabakteris Pseudomonas putida»). Kaitsmine toimub Riia 23b/2–105. Juhendaja: dots Riho Teras; oponent: ​juhtivteadur Carla C. C. R. de Carvalho (Lissaboni Ülikool, Portugal).

21. juunil kell 10.15 kaitseb Anton Ruzanov keemia erialal doktoritööd «Computational investigation of the electrical double layer at metal–aqueous solution and metal–ionic liquid interfaces» («Metalli–vesilahuse ja metalli–ioonse vedeliku elektrilise kakskkihi arvutuslik uurimine»). Kaitsmine toimub Ravila 14A-1020. Juhendajad prof Enn Lust ja teadur Vladislav Ivaništšev, oponent Natalia Borisenko (Clausthali tehnikaülikool, Saksamaa).

22. juunil kell 10.15 kaitseb Natalia Pervjakova bio­meditsiini erialal doktoritööd «Genomic Imprinting in Complex Traits» («Geneetilise vermimise mõju komplekstunnustele»). Kaitsmine toimub Riia 23b/2­–105. Juhendajad: vanemteadur Reedik Mägi ja prof Andres Metspalu; oponent: prof Stephan Beck (Londoni Ülikooli Kolledž (UCL), Ühendkuningriik).

26. juunil kell 11 kaitseb Kerttu Mäger õigusteaduse erialal doktoritööd «The Taming of the Shrew: Understanding the Impact of the Council of Europe’s Human Rights Standards on the State Practice of Russia» («Tõrksa taltsutus: Euroopa Nõukogu inimõiguste standardite mõju EIK rakendamisele Venemaal»). Kaitsmine toimub Kaarli pst 3–401, Tallinn. Juhendaja: prof Lauri Mälksoo; oponent: prof Bill Bowring (Birkbecki Ülikool, Ühend­kuningriik).

Jaga artiklit