Kaitsmised novembris

Doktoritööd

1. novembril kell 9 kaitseb Piret Arukuusk biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd «NickFects - Novel Cell-penetrating Peptides. Design and Uptake Mechanism» («NickFecktid - uued rakku sisenevad peptiidid. Disain ja sisenemismehanism»). Kaitsmine toimub tehnoloogiainstituudis (Nooruse 1-121). Juhendaja prof Ülo Langel, oponent prof Ines Neundorf (Kölni ülikool, Saksamaa).

6. novembril kell 14.15 kaitseb Arkady Tsyrulnikov geoloogia erialal doktoritööd «Complex Seismo-Acoustic and Lithological Study of The Lateglacial and Postglacial Sediments Northern Gulf of Riga, Eastern Branch of the Central Baltic Sea» («Liivi lahe põhjaosa hilisjääaja ja jääajajärgsete setete kompleksne seismoakustiline ja litoloogiline uurimus»). Kaitsmine toimub Chemicumis (Ravila 14a-1019). Juhendaja vanemteadur Igor Tuuling, oponent dots Riko Noormets (Svalbardi ülikool, Norra).

7. novembril kell 12 kaitseb Georgi Hudjašov molekulaarbioloogia erialal doktoritööd «Maps of Mitochondrial DNA, Y Chromosome and Tyrosinase Variation in Eurasian and Oceanian Populations» («Mitokondriaalse DNA, Y kromosoomi ja türosinaasi varieeruvus Euraasia ja Okeaania populatsioonides»). Kaitsmine toimub molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b-105). Juhendajad prof Toomas Kivisild (Cambridge'i ülikool, Suurbritannia) ja prof Richard Villems, oponent prof Peter de Knijff (Leideni ülikool, Holland).

8. novembril kell 9.15 kaitseb Piret Villo orgaanilise keemia erialal doktoritööd «Synthesis of Acetogenin Analogues. Asymmetric Transfer Hydrogenation Coupled with Dynamic Kinetic Resolution of α-Amido-β-Keto Esters» («Atsetogeniinide analoogide süntees. Asümmeetriline vesinikuülekanne α-amido-β-keto estritele dünaamilise kineetilise resolutsiooni teel»). Kaitsmine toimub tehnoloogiainstituudis (Nooruse 1-121). Juhendajad vanemteadur Lauri Vares ja prof Peter Somfai (Lundi ülikool, Rootsi), oponent prof Nina Kann Chalmers (Göteborgi ülikool, Rootsi).

8. novembril kell 12 kaitseb Tatjana Kiilo sotsioloogia erialal doktoritööd «Promoting Teachers' Efficacy Through Social Constructivist Language Learning: Challenges of Accommodating Structure and Agency. The Case of Russian-speaking Teachers in Estonia» («Sotsiaalkonstruktivistlik keeleõpe toetamaks õpetajate enesetõhusust: struktuuri ja agentsuse vastastikuse mõjustatuse väljakutsed. Venekeelsete õpetajate näide Eestis»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis (Ülikooli18-204). Juhendaja dots Dagmar Kutsar, oponent professor Claire Wallace (Aberdeeni ülikool, Šotimaa).

8. novembril kell 14 kaitseb Raido Paasma arstiteaduse erialal doktoritööd «Clinical Study of Methanol Poisoning: Handling Large Outbreaks, Treatment With Antidotes, and Long-term Outcomes» («Metanoolimürgistuste kliiniline uuring: massiliste mürgistuste käsitlemine, ravi antidootidega ja pikaaegne prognoos»). Kaitsmine toimub TÜ kliinikumi Linkbergi-nimelises auditooriumis (Puusepa 8). Juhendajad prof Joel Starkopf, prof Aleksandr Žarkovski, prof Dag Jacobsen (Oslo ülikool, Norra) ja dr Knut Erik Hovda (Oslo ülikooli haigla), oponent dots Kaarlo Hoppu (Helsingi ülikool, Soome).

15. novembril kell 16.15 kaitseb Kristi Kukk ajaloo erialal doktoritööd «The Genesis and Narratives of National History Writing From the Beginning of the 19th Century Up Until World War II. Estonia in Comparison with Other Non-dominant Nordic and Baltic Nations» («Väikerahvuste ajalookäsitluste genees ja narratiivid: Eesti võrdluses teiste Põhjala ja Baltikumi mittedominantsete rahvustega 19. sajandist kuni Teise maailmasõjani»). Kaitsmine toimub senati saalis (Ülikooli 18-204). Juhendajad prof Mati Laur ja prof Karsten Brüggemann (Tallinna ülikool), oponent prof dr Jörg Hackmann (Szczecini ülikool, Poola).

22. novembril kell 10.15 kaitseb Kristina Sohar geograafia erialal doktoritööd «Oak Dendrochronology and Climatic Signal in Finland and the Baltic States» («Soome ja Baltimaade tammede dendrokronoloogia ja seosed ilmastikuga»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis (Ülikooli 18-204). Juhendajad prof Jaak Jaagus ja dots Alar Läänelaid, oponent prof Tomasz Wazny (Nicolaus Copernicuse ülikool, Poola; Arizona ülikool, Ameerika Ühendriigid).

25. novembril kell 14.15 kaitseb Boriss Vlassov matemaatika erialal doktoritööd «Optimization of Stepped Plates in the Case of Smooth Yield Surfaces» («Astmeliste plaatide optimiseerimine siledate voolavuspindade korral»). Kaitsmine toimub matemaatika-informaatika teaduskonnas (J. Liivi 2-405). Juhendaja prof Jaan Lellep, oponendid prof Karoly Jarmai (Miskolci ülikool, Ungari), prof Rimantas Kacianauskas (Vilniuse Gediminase tehnikaülikool, Leedu).

29. novembril kell 14.15 kaitseb Margus Varjak biotehnoloogia erialal doktoritööd «Functional Analysis of Viral and Host Components of Alphavirus Replicase Complexes» («Alfaviiruste replikatsioonikompleksiga seotud viiruslike ning peremeesraku komponentide funktsionaalne analüüs»). Kaitsmine toimub tehnoloogiainstituudis (Nooruse 1-121). Juhendaja prof Andres Merits, oponent prof Marc Lecuit (Descartesi ülikool, Prantsusmaa).

Jaga artiklit