Kaitsmised

Doktoritööd

14. augustil kell 14.15 kaitses Gleb Netchvolodov semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd «Pictorially Simplified Images as Machine Vision Design Tool: Semiotics Approach» («Graafiliselt redutseeritud kujutised kui masinnägemise disaini vahend: semiootiline lähenemine»). Kaitsmine toimus Jakobi 2-336. Juhendaja prof Peeter Torop, oponent prof Ekaterina Velmezova (Lausanne’i ülikool, Šveits).

16. augustil kell 10 kaitses Kristjan Haav keemia erialal doktoritööd «Quantitative Relative Equilibrium Constants Measurements in Supramolecular Chemistry» («Kvantitatiivsed suhtelise tasakaalu konstandi määramise meetodid supramolekulaarses keemias»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendaja prof Ivo Leito, oponent prof Jean-Francois Gal (Nice’i ülikool, Prantsusmaa).

16. augustil kell 12 kaitses Anu Teearu keemia erialal doktoritööd «Development of MALDI-FT-ICR-MS Methodology for the Analysis of Resinous Materials» («MALDI-FT-ICR-MS metoodika arendamine looduslike vaiguliste materjalide analüüsimiseks»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendajad teadur Signe Vahur ja prof Ivo Leito, oponent prof Jean-Francois Gal (Nice’i ülikool, Prantsusmaa).

21. augustil kell 12 kaitses Taavi Ivan keemia erialal doktoritööd «Bifunctional Inhibitors and Photoluminescent Probes for Studies on Protein Complexes» («Bifunktsionaalsed inhibiitorid ja fotoluminestsents-sondid valgukomplekside uurimiseks»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendajad juhtivteadur Asko Uri, teadur Kaido Viht, oponent dr Matthias J. Knape (Kasseli ülikool, Saksamaa).

21. augustil kell 14 kaitses Maarja-Liisa Oldekop keemia erialal doktoritööd «Characterization of Amino Acid Derivatization Reagents for LC-MS Analysis» («Aminohapete LC-MS analüüsiks kasutatavate derivatiseerivate reagentide iseloomustamine»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendajad Riin Rebane ja dots Koit Herodes, oponent prof Jonas Bergquist (Uppsala ülikool, Rootsi).

22. augustil kell 10 kaitses Kristel Jukk keemia erialal doktoritööd «Electrochemical Reduction of Oxygen on Platinum and Palladium Based Catalysts» («Hapniku elektrokeemiline redutseerumine plaatina- ja pallaadiumipõhistel katalüsaatoritel»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendajad dots Kaido Tammeveski ja teadur Nadežda Kongi, oponent prof Enrique Herrero (Alicante ülikool, Hispaania).

23. augustil kell 12.15 kaitses Kerli Mooses liikumis- ja sporditeaduste erialal doktoritööd «Physical Activity and Sedentary Time of 7-13 year-old Estonian Students in Different School Day Segments and Compliance with Physical Activity Recommendations» («Eesti 7–13-aastaste õpilaste liikumisaktiivsus ja kehaliselt mitteaktiivne aeg erinevates koolipäeva osades ja vastavus liikumisaktiivsuse soovitustele»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendajad Priit Kaasik ja Merike Kull, oponent Tuija Tammelin (Jyväskylä uurimiskeskus LIKES, Soome).

24. augustil kell 10.15 kaitses Vladimir Kondratiev füüsika erialal doktoritööd «Processing and Characterization of Transparent Electrode Materials» («Läbipaistvate elektroodmaterjalide väljatöötlus ja karakterisatsioon»). Kaitsmine toimus W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad prof Alexey E. Romanov (ITMO ülikool, Venemaa) ja dr Leonid Dolgov, oponendid dr Alexey V. Nashchekin (Ioffe instituut, Venemaa) ja dr Tatjana Dedova (Tallinna tehnikaülikool).

24. augustil kell 13.15 kaitses Taivo Jõgiaas materjaliteaduse erialal doktoritööd «Mechanical Properties of Atomic Layer Deposited Films and Nanocomosites» («Aatomkihtsadestatud kilede ja nanokomposiitide mehaanilised omadused»). Kaitsmine toimus W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad dr Kaupo Kukli, dr Aile Tamm ja prof Irina Hussainova (Tallinna tehnikaülikool), oponendid prof Riika Puurunen (Aalto ülikool, Soome) ja dr Tõnu Leemet (Eesti maaülikool).

28. augustil kell 14.15 kaitses Toomas Saarsen arvutiteaduse erialal doktoritööd «On the Structure and Use of Process Models and their Interplay» («Protsessimudelite struktuur koosmõjus mudeli kasutusega»). Kaitsmine toimus J. Liivi 2-405. Juhendaja prof Marlon Dumas, oponendid prof John Krogstie (Norra teadus- ja tehnikaülikool, Norra) ja prof Jaak Tepandi (Tallinna tehnikaülikool).

29. augustil kell 10 kaitses Siim Kukk keemia erialal doktoritööd «Kinetic Aspects of Interaction Between Dopamine Transporter and N-substituted Nortropane Derivatives» («N-asendatud nortropaani derivaatide kineetilised aspektid seondumisel dopamiini transportvalguga»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendaja prof  Jaak Järv, oponent Magnus Schou (Karolinska instituut, Rootsi).

29. augustil kell 11 kaitses Liivika Tee matemaatilise statistika erialal doktoritööd «Stochastic Chain-Ladder Methods in Non-Life Insurance» («Stohhastilised ahel-redel meetodid kahjukindlustuses»). Kaitsmine toimus J. Liivi 2-404. Juhendaja dots Meelis Käärik, oponendid prof Remigijus Leipus (Vilniuse ülikool, Leedu) ja prof Katrien Antonio (Leuveni ülikool, Belgia).

29. augustil kell 12 kaitses Birgit Viira keemia erialal doktoritööd «Design and Modelling in Early Drug Development in Targeting HIV-1 reverse Transcriptase and Malaria» («Disain ja modelleerimine HIV-1 pöördtranskriptaasi ja malaaria ravimite väljatöötamise varajases faasis»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendaja vanemteadur Uko Maran, oponent prof Tom Solmajer (Ljubljana riiklik keemia instituut, Sloveenia).

29. augustil kell 14 kaitses Uku Haljasorg arstiteaduse erialal doktoritööd «Transcriptional Mechanisms in Thymic Central Tolerance» («Tsentraalse tolerantsuse eest vastutavad transkriptsioonilised protsessid tüümuses»). Kaitsmine toimus Ravila 19-1006. Juhendajad prof Pärt Peterson ja vanemteadur Martti Laan, oponent dr Jakub Abramson (Weizmanni teaduslik instituut, Iisrael). 

29. augustil kell 14.15 kaitses Ragne Oja zooloogia ja hüdrobioloogia erialal doktoritööd «Consequences of Supplementary Feeding of Wild Boar – Concern for Ground-nesting Birds and Endoparasite Infection» («Metssigade lisasöötmise tagajärjed – mõju maaspesitsevatele lindudele ja roll siseparasiitidega nakatumisel»). Kaitsmine toimus Vanemuise 46-301. Juhendaja dots Harri Valdmann, oponent Oliver Keuling (Veterinaarmeditsiini ülikool, Saksamaa).

29. augustil kell 14.15 kaitses Ülo Reimaa doktoritööd «Non-unital Morita Equivalence in a Bicategorical Setting» («Ühikuteta Morita ekvivalents bikategoorses keskkonnas»). Kaitsmine toimus J. Liivi 2-404. Juhendajad prof Valdis Laan, oponendid Gabriella Böhm (D. Sc. Wigneri füüsika uurimiskeskus, Ungari) ja Laiachi El Kaoutit (Granada ülikool, Hispaania).

29. augustil kell 14.15 kaitses Jaan Laur astrofüüsika erialal doktoritööd «Variability Survey of Massive Stars in Milky Way Star Clusters» («Massiivsete tähtede muutlikkuse uuring Linnutee täheparvedes»). Kaitsmine toimus W. Ostwaldi 1-A106. Juhendaja dr Indrek Kolka ja dr Laurits Leedjärv, oponendid prof Andrzej Niedzelski (Toruni ülikool, Poola) ja dr Michaela Kraus (Tšehhi teaduste akadeemia, Tšehhi).

30. augustil kell 12.15 kaitses Silja Veidenberg matemaatika erialal doktoritööd «Lifting Bounded Approximation Properties from Banach Spaces to their Dual Spaces» («Tõkestatud aproksimatsiooniomaduste ülekandumine Banachi ruumide kaasruumidesse»). Kaitsmine toimus J. Liivi 2-403. Juhendaja prof Eve Oja, oponendid prof Gilles Godefroy (Jussieu’ matemaatika instituut, Prantsusmaa) ja prof Dirk Werne (Berliini vaba ülikool, Saksamaa).

30. augustil kell 14.15 kaitses Rauni Lillemets matemaatika erialal doktoritööd «Generating Systems of Sets and Sequences» («Genereerivate hulkade ja jadade süsteemid»). Kaitsmine toimus J. Liivi 2-403. Juhendajad prof Eve Oja ja teadur Aleksei Lissitsin, oponendid dots Hans-Olav Johannes Tylli (Helsingi ülikool, Soome) ja prof Dirk Werner (Berliini vaba ülikool, Saksamaa).

1. septembril kell 14 kaitseb Živile Riispere arstiteaduse erialal doktoritööd «IgA Nephropathy Study According the Oxford Classification: IgA Nephropathy Clinical-morphological Correlations, Disease Progressioon and the Effect of Renoprotective Therapy» («IgA nefropaatia uuring Oxfordi klassifikatsiooni järgi: IgA nefropaatia kliinilis-morfoloogilised korrelatsioonid, haiguse progresseerumise ja renoprotektiivse ravi efekti uuringud»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendaja prof Mai Rosenberg, oponent prof Jukka Mustonen (Tampere ülikool, Soome).

8. septembril kell 10.15 kaitseb Tiia Möller hüdrobioloogia erialal doktoritööd «Mapping and Modelling of the Spatial Distribution of Benthic Macrovegetation in the NE Baltic Sea with a Special Focus on the Eelgrass Zostera Marina Linnaeus, 1753» («Läänemere kirdeosa põhjataimestiku leviku kaardistamine ja modelleerimine pika meriheina Zostera marina Linnaeus, 1753 näitel»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendaja juhtivteadur Georg Martin ja juhtivteadur Jonne Kotta, oponent prof Marianne Holmer (Lõuna-Taani ülikool, Taani).

14. septembril kell 16.15 kaitseb Karl Stern ajaloo erialal doktoritööd «Implementation of Non-tariff Trade Measures in the 1930s on the Example of the Republic of Estonia» («Mittetariifsete kaubandusmeetmete rakendamine 1930. aastatel Eesti Vabariigi näitel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dots Jaak Valge, oponent prof Viesturs Pauls Karnups (Läti ülikool, Läti).

20. septembril kell 12.15 kaitseb Riin Kont molekulaarbioloogia erialal doktoritööd «The Acquisition of Cellulose Chain by a Processive Cellobiohydrolase» («Tselluloosiahela sidumine protsessiivse tsellobiohüdrolaasi poolt»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendaja dr Priit Väljamäe, oponent dots Kiyohiko Igarashi (Tokyo ülikool, Jaapan).

Jaga artiklit