Väärtuskonfliktist ühe juhtumi põhjal

Juhtkiri

Oktoobri UT-s ilmus Madis Masingu arvamusartikkel psühholoogia õpetamisest Tartus ja Tallinnas, mis tekitas mõnedes lugejates vastakaid emotsioone. TÜ psühholoogia instituudi juhataja professor Jüri Allik avaldas toimetusele pahameelt nii Madis Masingu arvamusloo kui ka Sven Pauluse toimetaja kolumni avaldamise üle, heites ette ajakirjanduseetika rikkumist.

Kindlasti on toimetus teatud etteheidetega nõus: toimetus oleks võinud talitada nii, et samas numbris oleks ilmunud ka psühholoogia instituudi kommentaar. Oleme instituudi juhatajale saadetud vastustes olukorda selgitanud ning vabandanud, ent olgu siinkohal siis ka avalikult: mul on kahju, kui Madis Masingu arvamusloos kirjeldatud seisukohad tekitasid artiklis viidatud osapooltes äärmuslikke tundeid. Professor Allik ei ole praegu soostunud omapoolset arvamuslugu kirjutama. Ma aga loodan, et Madis Masingu arvamusloole tuleb kellegi teise sulest UT veergudele peagi järg, sest tegelikult oli juhtumi aruteludesse haaratud kaugelt rohkem inimesi. UT-ni on jõudnud vaid osa tagasisidest.

Rektori palvel analüüsis juhtumit ka UT kolleegium ning kujundas seisukoha, kokkuvõtet sellest saate lugeda UT veebis käesoleva kolumni juurest. Kolleegiumi hinnangul pole ajakirjanduseetikat selle sätestatud dokumendi tähenduses rikutud ning lisaks leiti, et kriitiliste arvamuste avaldamist tuleb soosida. Seda toetab ka eelmise aasta lugejauuring TÜ töötajate seas.

Kuna selle juhtumi puhul oli hukkamõistvate arvamuste läbiv argument «Tartu ülikooli ajakirjas ei tohiks selliseid tekste avaldada», saan ma järeldada vaid üht: see juhtum tekitas osade lugejate jaoks teravalt väärtuskonflikti väärikuse, avatuse ning vabaduse vahel.

Väärtused ei ole abstraktsed sõnad, mida oskavad kasutada vaid nendega tööalaselt tihedamalt kokku puutunud sotsiaalteadlased. Need on vägagi konkreetsed nn tööriistad, mille abil saab analüüsida põrkuvate seisukohtadega olukordi.

Tasub lugeda siseveebis juhtimise bloki alt, milliseid põhiväärtusi on ülikooli liikmeskond nimetanud ja kuidas neid kirjeldanud. Ja tasub mõelda, kas mõned neist väärtustest võivad teatud situatsioonides omavahel konflikti sattuda.

Väärtuskonflikte on ülikoolis ette tulnud ilmselt kogu 380 aasta jooksul, ent rohkem on neid esinenud ülikooli rolli muutusi hõlmavatel üleminekuaegadel. Ma usun, et lähitulevikus näeb ülikoolis üha rohkem väärtuskonflikte, sest välismõjurite tõttu on ülikool sunnitud muutustele.

UT ajakirjal ei saae ndiselt olla muud rolli, kui muuhulgas innustada kaasamõtlemist ja eri seisukohtade väljaütlemist (unustamata vastutust). Ma loodan, et ülikoolis väärtustatakse kõigi arvamuste kuulamist tudengist professorini. Toimetus on antud juhtumist taas leidnud kinnitust, et arutelu on vajalik ja vältimatu, ka konfliktsetest olukordadest tuleb õppida.

Madis Masing on toimetusele kinnitanud, et on valmis oma seisukohti põhjendama kellele iganes, kes seda temalt ootab.

Jaga artiklit