Kaitsmised

Doktoritööd

20. detsembril kell 10.15 kaitses Karin Täht psühholoogia erialal doktoritööd «The Cross-Cultural View on Students' Motivation to Learn» («Õpilaste õpimotivatsioon erinevates kultuurides»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja dots Olev Must, oponent prof Jari-Erik Nurmi (Jyväskylä ülikool, Soome).

27. detsembril kell 14.15 kaitses Nikolay Kuznetsov eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Пространственная семантика местных падежей коми языка (когнитивный анализ)» («Komi keele kohakäänete ruumisemantika (kognitiivne analüüs)»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja dots Tõnu Seilenthal, oponent filoloogiakandidaat Galina Nekrasova (Venemaa teaduste akadeemia, Venemaa).

18. jaanuaril kell 14 kaitseb Mai Blöndal arstiteaduse erialal doktoritööd «Changes in the Baseline Characteristics, Management and Outcomes of Acute Myocardial Infarction in Estonia» («Äge müokardiinfarkt Eestis: muutused kliinilistes tunnustes, ravikäsitluses ja -tulemustes»). Kaitsmine toimub Linkbergi nim auditooriumis (Puusepa 8). Juhendajad prof Jaan Eha ja teadur Tiia Ainla, oponent dots Gerhard Wikström, MD, PhD (Uppsala ülikool, Rootsi).

31. jaanuaril kell 13 kaitseb Jana Lass arstiteaduse erialal doktoritööd «Epidemiological and Clinical Aspects of Medicines Use in Children in Estonia» («Ravimikasutuse epidemioloogilised ja kliinilised aspektid Eesti lastel»). Kaitsmine toimub Linkbergi nim auditooriumis (Puusepa 8). Juhendaja prof Irja Lutsar, oponent prof Jörg Breitkreutz, PhD (Düsseldorfi ülikool, Saksamaa).

Jaga artiklit