November 2015, nr 10
Märksõnad: 

28. oktoobril kell 10 kaitses Piret Pikma keemia erialal doktoritööd «Interfacial Structure and Adsorption of Organic Compounds at Cd(000I) and Sb(III) Electrodes From Ionic Liquid and Aqueous Electrolytes: an in situ STM Study» («Faasidevahelise piirpinna struktuur ja orgaaniliste ühendite adsorptsioon ioonsest vedelikust ja vesilahustest Cd(000I) ja Sb(III) elektroodidel: in situ STM uuringud»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendaja prof Enn Lust, oponent prof Pawel J. Kulesza (Varssavi ülikool, Poola).

Oktoober 2015, nr 9
Märksõnad: 

29. septembril kell 13 kaitses Regina Soobard loodusteadusliku hariduse erialal doktoritööd «A Study of Gymnasium Students’ Scientific Literacy Development Based on Determinants of Cognitive Learning Outcomes and Self-Perception» («Gümnaasiumiõpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse uuring, tuginedes õpilaste kognitiivsetele õpitulemustele ning enesehinnangule»). Kaitsmine toimus TÜ muuseumis. Juhendajad prof Miia Rannikmäe ja prof Jari Lavonen (Helsingi ülikool, Soome), oponent prof Tuula Keinonen (Ida-Soome ülikool, Soome).

September 2015, nr 8
Märksõnad: 

14. augustil kell 12.15 kaitses Kalle Pärn tehnika ja tehnoloogia erialal väitekirja «Studies on Inducible Alphavirus-Based Antitumour Strategy Mediated by Site-Specific Delivery with Activatable Cell-Penetrating Peptides» («Uurimus indutseeritava alfaviirusel põhineva kasvajavastase strateegia kohta, mis on vahendatud läbi aktiveeritavate rakku sisenevate peptiidide poolt võimaldatava kohtspetsiifilise kohaletoimetamise»). Kaitsmine toimus Nooruse 1-121. Juhendajad prof Andres Merits ja prof Ülo Langel, oponent Kenneth Lundström (Pan Therapeutics, Šveits).

Juuli 2015, nr 7
Märksõnad: 

14. augustil kell 12.15 kaitseb Kalle Pärn tehnika ja tehnoloogia erialal väitekirja «Studies on Inducible Alphavirus-Based Antitumour Strategy Mediated by Site-Specific Delivery with Activatable Cell-Penetrating Peptides» («Uurimus indutseeritava alfaviirusel põhineva kasvajavastase strateegia kohta, mis on vahendatud läbi aktiveeritavate rakku sisenevate peptiidide poolt võimaldatava kohtspetsiifilise kohaletoimetamise»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendajad prof Andres Merits ja prof Ülo Langel, oponent Kenneth Lundström (Pan Therapeutics, Šveits).

Aprill 2015, nr 4
Märksõnad: 

26. märtsil kell 16.15 kaitses Reigo Lokk ajaloo erialal doktoritööd «Forging the Nation: Ethnopolitical Conflicts in Post-Communist Estonia» («Sepistades natsiooni: taasiseseisvunud Eesti etnopoliitilised konfliktid»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof Eero Medijainen, oponent prof Kari Alenius (Oulu ülikool, Soome).

Märts 2015, nr 3
Märksõnad: 

3. märtsil kell 10.15 kaitses Tiina Talve botaanika ja ökoloogia erialal doktoritööd «Genetic Diversity and Taxonomy Within the Genus Rhinanthus» («Perekond robirohu (Rhinanthus) geneetiline mitmekesisus ja taksonoomia»). Kaitsmine toimus Lai 40-218. Juhendaja vanemteadur Tatjana Oja, oponent prof Mikael Hedrén (Lundi ülikool, Rootsi).

Veebruar 2015, nr 2
Märksõnad: 

30. jaanuaril kell 14 kaitses Pilve Kängsepp haridusteaduse erialal doktoritööd «Impact of Asking Support Questions on Reading Comprehension» («Küsimuste kasutamine kui võimalus toetada õpilaste arusaamist loetust»). Kaitsmine toimus Lossi 38-18. Juhendaja prof Edgar Krull, oponendid prof Aino Ugaste (TLÜ) ja vanemteadur Merike Darmody (Dublini majandus- ja sotsiaaluuringute instituut, Iirimaa).

Jaanuar 2015, nr 1
Märksõnad: 

30. detsembril kell 14.15 kaitses Ott Pärna majandusteaduse erialal doktoritööd «Managerial and Contextual Factors Influencing Innovation in Information Technology-Based Public Sector Services: an Exploratory Cross-National Study» («Juhtimisalaste ja kontekstitegurite mõju innovatsioonile infotehnoloogiapõhistes avalikes teenustes: otsinguline uurimus neljas Euroopa riigis»). Kaitsmine toimus Narva mnt 4-A312. Juhendajad prof.

Detsember 2014, nr 11
Märksõnad: 

5. detsembril kell 10.15 kaitseb Riina Vaht geograafia erialal doktoritööd «The Impact of Oil Shale Mine Water on Hydrological Patways and Regime in Northeast Estonia» («Põlevkivi kaevandamisest tingitud hüdroloogilise režiimi ja vooluhulga muutused Kirde-Eesti jõgedes»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dr Will Mayes (Hulli ülikool, UK) ja prof Ülo Mander, oponent dr Julien Tournebize (IRSTEA, Prantsusmaa).

Juuni 2014, nr 6
Märksõnad: 

28. mail kell 12.15 kaitses Mart Velsker eesti kirjanduse erialal doktoritööd «Lõunaeesti kirjandusloo kirjutamise võimalusi» («Possibilities of Writing a South Estonian Literary History»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof Arne Merilai, oponendid Cornelius Hasselblatt (Groningeni ülikool, Holland) ja Tiit Hennoste.

Lehed

Telli voog RSS - kaitsmised
Telli voog RSS - kaitsmised