Lennart Meri stipendiumid

Stipendiumid

Tartu ülikooli sihtasutus kuulutab välja konkursi Lennart Meri teadustöö auhindadele. Välja kuulutatakse kaks auhinda: 1500 eurot magistritöö eest ja 3500 eurot muu teadustöö (k.a doktoritöö) eest.

Lennart Meri teadustöö auhind antakse välja Eesti riiki, rahvast, kultuuri või ühiskonda käsitleva ühe magistri- ja ühe teadustöö (kaasa arvatud doktoritöö) autorile või autorite kollektiivile.

Konkursile võivad TÜ magistri- ja muude teadustööde autorid või autorite kollektiivid esitada eeltoodud valdkondades taotluste esitamise tähtajale eelnenud kalendriaastal hindele A kaitstud magistritöid ja samal ajavahemikul kaitstud või ilmunud kõrgetasemelisi teadustöid. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2015. aastal.

Konkursist osavõtjatel tuleb esitada sihtasutuse juhatusele allkirjastatud taotlus konkursil osalemise kohta, milles märgitakse magistri- või teadustöö kaitsmise või ilmumise aeg ja koht, autori(te) kontaktandmed; magistritöö puhul juhendanud õppejõu arvamus (soovitus) koos tema kontaktandmetega; magistri- või teadustöö lühikokkuvõte (resümee) elektroonselt; nõuetekohaselt vormistatud ja köidetud magistri- või teadustöö (teadustöö äratrükid); muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid.

Materjalid, mida on võimalik esitada digitaalsel kujul, tuleks saata aadressil tysiht [at] ut.ee, paberil materjalid aadressil Tartu ülikooli sihtasutus, Ülikooli 18, 50090 Tartu. Täpsem informatsioon: tysiht [at] ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker).

Jaga artiklit